• น้ำมันเทอร์ไบน์
หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม