Üreten ve dağıtılan enerji – tanımlar, hedefler ve temel varsayımlar

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına artan vurgu ve hanehalkı enerjisinde kendi kendine yeterliliğin teşvik edilmesi, Polonya'da ve tüm dünyada dağıtılmış enerji üretiminin geliştirilmesinde kilit faktörlerdir. Bu makalede, yalnızca tüketici enerjisinin ne olduğunu açıklayarak temel tanımları sağlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda elektrik üreten yerlerin yapısını dağıtmaya çalışırken ulusal enerji politikasının yüzleşmesi gereken temel varsayımları ve sınırlamaları da sunuyoruz.

Yayınlanan: 8-02-2023

Üreten enerji nedir?

"Üreten tüketici enerjisi" terimi, enerjinin üretenler olarak adlandırılan alıcıları tarafından üretildiği bir sistemi ifade eder. Karakteristik özelliği, elektrik üretim tesislerinin tüketim noktalarına, yani evler veya konut şirketlerinin bulunduğu binalara yakın konumudur. Üreten tüketici enerji üretiminin temel varsayımı, her hanenin kendi enerjisini üretmesi ve böylece dağıtıcıların elektrik tedarikinden bağımsızlık kazanmasıdır. Tersine, düşük talep sırasında, tüketen tüketici sisteminde üretilen fazlalıklar şebekeye iade edilir, böylece talep arttığında operatör bunu kullanıcıya iade edebilir.

Üreten enerji üretimine yatırım yapmak için en önemli nedenler

Polonya’da ve dünya genelinde tüketen enerji endüstrisinin son yıllarda çok dinamik bir şekilde gelişmekte olduğu ana hedef, üretim maliyetlerini düşürürken elektrik veya ısı kaynaklarını çeşitlendirme arzusudur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler elektriğe artan bir talep göstermekte ve bu da güç sistemleri ve kurulumlarının yükünü artırmaktadır. Tüketiciler için de büyük önem taşıyan, dünya piyasalarındaki belirsiz durum, enerji fiyatlarında önemli artışlara neden oluyor. Üretken ve dağıtılmış enerji üretiminin gelişimini teşvik eden bir diğer faktör, elektrik veya ısıtma faturalarında gösterilen borçlu olunan miktarların artan bir yüzdesini oluşturan artan dağıtım maliyetleridir. Bu noktada, karbon ayak izini en aza indirmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına giderek daha fazla güvenen ve mümkün olduğunca evlerindeki cihazlara güç sağlamak için ‘temiz’ elektrik kullanan vatandaşların artan çevre bilincinden bahsetmemiz gerekiyor.

Üreten tüketici enerji üretiminin unsurları

Dağıtılmış ve tüketen enerji üretiminin geliştirilmesi, örneğin elektrik üreten tesislerde kullanılabilecek çevresel kaynakların ve hammaddelerin maksimum kullanımı ile ilişkilidir. Bu nedenle, aşağıdakiler gibi temel enerji kaynaklarına artan bir ilgi vardır:

  • güneş, hidro, rüzgar enerjisi,
  • esas olarak çiftliklerden gelen biyogaz,
  • enerji amaçlı kullanılabilecek belediye atıkları.

Kırsal alanlar, bina yoğunluğunun düşük olması ve açık alanlara erişimi nedeniyle, yeşil enerji üretimi bağlamında yüksek oranda kentleşmiş alanlara göre çok daha etkili bir ortamdır. Ancak üretimin mümkün olduğu kadar verimli olabilmesi için belirli bir alandaki uygun kaynakların belirlenmesi ve enerji sistemine doğru şekilde entegre edilmesi gerekmektedir.

Tüketici enerji üretiminin amacı nedir?

Enerji altyapısının büyük şehirlerdeki kadar gelişmediği ve tüketicilerin genellikle elektriği uzun mesafelere ileten tesisatlardan elde ettiği (bu, diğerlerinin yanı sıra, belirli enerji kayıplarına neden olan) daha az kentleşmiş bölgelerde, arzları yenileme ve garanti etme ihtiyacı bu alanların sürdürülebilir gelişimi, üretici enerji üretimi üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Aynı zamanda, teknolojik gelişme, evsel kurulumlarda elektrik üretme maliyetini giderek düşürüyor, bu da dağıtılmış sistemlerde enerji üretimi için daha fazla çözüm ve kurulum kullanılabilirliği anlamına geliyor.

Üreten tüketici kimdir ve RES ne anlama gelir?

Üreten-tüketici enerji üretiminin ne olduğu sorusuna tam olarak cevap verebilmek için, üreten-tüketici tanımından başlamak gerekir. ‘Üretici’ ve ‘tüketici’ kelimelerinin birleşiminden oluşan terim, enerjiyi kendi ihtiyaçları için üretirken, kişisel amaçları için kullanan kişiyi ifade eder. Unutulmaması gereken nokta, Polonya’da üreyen tüketiciler ancak yenilenebilir kaynaklardan enerji elde edenler olabilir. RES, kullanımı kaynağı kalıcı olarak tüketmeyen yenilenebilir enerji kaynakları anlamına gelir. Rüzgar, su, jeotermal enerji ve biyokütle gibi kaynaklar tükenmez, sağladıkları enerji kullanıldıktan sonra kısa sürede kendilerini yeniler, bu sayede bunlardan elde edilen enerji, olduğu gibi sınırlı kaynaklara bağlı değildir. fosil yakıtlar ile.

Üreten enerji ve dağıtılmış enerji üretimi

Dağıtılmış enerji (geleneksel, merkezi elektrik üretimi modeline bir alternatiftir), tüketici enerji üretimi ile güçlü bir şekilde ilişkilendirilen bir kavramdır. Geleneksel sistemde enerji, bir düzine kadar büyük enerji kaynağı (örneğin, kömürle çalışan elektrik santralleri) tarafından üretilir. Bu enerji daha sonra uzun mesafelere iletilir. Dağıtılmış enerji üretimi fikri, elektrik üretim sürecinin çeşitlendirilmesi ve belirli bir alanda mevcut olan kaynak türlerine daha uygun hale gelmesi sayesinde pazar çeşitlendirmesidir. Üretici tüketiciler, enerji kooperatifleri veya belediye elektrik santralleri gibi küçük üretim birimleri, dağıtılmış enerji sistemlerinde elektriğin yanı sıra ısıtma ve soğutma, katı, sıvı veya gaz yakıtların üretiminden sorumludur.

Dağıtılmış enerji üretimi ve yenilenebilir enerji karşılaştırması

Dağıtılmış enerji üretimi ile RES arasındaki bağlantıya da dikkat edilmelidir, çünkü bu sistemde enerji üreten tesisler sıklıkla yenilenebilir kaynakları kullanır. Ancak, bu zor ve hızlı bir kural değildir. Genellikle, doğal gaz gibi geleneksel yakıtları kullanan küçük tesisler, dağıtılmış enerji üreticileri olarak sınıflandırılmalarına rağmen yenilenebilir enerji üretmezler. Ancak RES kullanarak dağıtık bir sisteme dönüştürmek için yukarıdaki örnekte doğal gazın biyokütle ile değiştirilmesi yeterlidir.

Polonya’da ve dünyada dağıtılmış enerji üretimi

Dünya çapında ve Polonya’da, dağıtılmış enerji ve tüketiciye yönelik enerji üretimi, büyük işletmelerin elektrik, ısı veya yakıt ürettiği ve daha sonra ülke geneline dağıttığı merkezi sistemlere alternatifler olarak sunulmaktadır. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, hanelerde elektrik tüketimini artırmaya hizmet ederken bile iklim değişikliğini kabul ederken enerji güvenliğini artırmaya yardımcı olur. Polonya tarafından benimsenen politikaya uygun olarak, 2030 yılına kadar RES’in ulusal enerji karışımındaki payı %20 olacaktır. Bununla birlikte, ülkenin belirli bölgelerinde bu pay çok daha yüksek olabilir ve tüketiciler, dağıtımcılardan enerji satın almayı mı yoksa fotovoltaik sistemler veya güneş kollektörleri gibi protüketici kurulumları kullanarak kendi başlarına üretmeyi mi tercih edeceklerine kendileri karar verebilirler. .


Yorumlar
Tartışmaya katılın
Yorum yok
Bilginin yararlılığını değerlendirin
- (Yok)
Sizin dereceniz

Sayfa çevrildi. Orijinal sayfayı aç