Belangrijkste etikettering voor gevaarlijke chemicaliën

In handel, transport en industrie worden duizenden chemicaliën gebruikt die een bedreiging kunnen vormen voor mens en milieu. Een goede etikettering helpt om gebruikers bewust te maken van de risico's en passende maatregelen te nemen. Het is essentieel voor het creëren van een veilige woon- en werkomgeving.

Gepubliceerd: 18-01-2022

De EU-rechtsgrondslag: de CLP-verordening

De etikettering van gevaarlijke chemicaliën heeft alleen zin als deze universeel wordt begrepen en verenigd. Daartoe wordt op internationaal niveau al jaren gewerkt aan een universeel waarschuwings- en risico-informatiesysteem. Het belangrijkste initiatief in dit verband was de ontwikkeling van het Globally Harmonized System of Classification and Labelling (GHS) door de VN. Het bestaat al in meer dan 60 landen over de hele wereld en werd in 2009 ook door de Europese Unie aangenomen. De voorheen bestaande labels voor gevaarlijke stoffen werden vervangen door nieuwe in de CLP-verordening, die nu een EU-brede norm is. CLP staat voor "Classificatie, Etikettering en Verpakking". Deze verordening bepaalt hoe chemische stoffen en hun mengsels moeten worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt. Het document bevat onder meer gevarenklassen en -categorieën en richtlijnen voor het opstellen van productetiketten en het plaatsen ervan op de verpakking van de chemische stof of het mengsel. De CLP-verordening regelt ook het gebruik van alternatieve chemische namen ter bescherming van intellectueel eigendom en het gebruik van lijsten van stoffen op de markt.

Classificatie van gevaarlijke chemische stoffen

Een sleutelfactor voor het succes van het GHS-systeem is een consistente categorisering. Voor de duidelijkheid zijn er daarom drie soorten gevarenklassen gecreëerd voor chemicaliën en hun mengsels. Dit zijn:

  • fysieke gevaren;
  • gezondheidsrisico’s;
  • gevaren voor het milieu.

De etiketten van gevaarlijke chemicaliën moeten duidelijk de gevarenklasse aangeven. In de eerste van de bovengenoemde categorieën kunnen dit bijvoorbeeld explosieven, brandbare gassen, zelfontledende stoffen en mengsels zijn of stoffen die corrosie van metalen veroorzaken. In de categorie gezondheidsrisico’s worden onder meer acute toxiciteit, huidcorrosie, oogirritatie of mutageniteit in geslachtscellen gedefinieerd. Een aparte risicoklasse is ook de kankerverwekkendheid van producten. Bovendien identificeert de CLP-verordening chemicaliën die een risico vormen voor het aquatisch milieu en de ozonlaag.

Principes van etikettering

Volgens de huidige regelgeving is het de verantwoordelijkheid van de fabrikant, importeur of distributeur om gevaarlijke stoffen te etiketteren. Voordat een bepaald product in het verkeer wordt gebracht, moet een etiket worden gemaakt dat informatie geeft over gevaren. Deze verplichting geldt voor zowel GHS-geclassificeerde stoffen als hun mengsels. Het gevarenetiket voor gevaarlijke chemische stoffen moet vooral leesbaar zijn. De elementen van het etiket moeten duidelijk afsteken van de achtergrond en door hun grootte en tussenruimte kunnen deze elementen gemakkelijk worden gelezen. Het etiket moet zijn opgesteld in de officiële taal van het land waar het product op de markt zal worden gebracht. De CLP-verordening specificeert ook welke informatie op het etiket moet worden vermeld. Naast de speciale bewoordingen met betrekking tot de gevaren van de chemische stof, omvat dit de gegevens van de leverancier, een indicatie van de producthoeveelheid en aanvullende informatie.

Etiketten van gevaarlijke stoffen – middelen om informatie te verstrekken

Het Unified Hazard Classification System specificeert ook hoe informatie aan gebruikers moet worden verstrekt. Waaronder:

  • gevarenpictogrammen , dwz grafische waarschuwingsborden;
  • signaalwoorden, dwz korte zinnen die de mate van gevaar beschrijven;
  • gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen.

Onder het CLP/GHS-systeem zijn negen pictogrammen gecreëerd in de vorm van diamanten met een rode rand. Elk heeft een gemakkelijk te interpreteren symbool dat de leesbaarheid van het etiket verbetert en de aandacht van de gebruiker trekt. Dit wordt versterkt door een even duidelijke zin van één woord. Afhankelijk van de ernst van het risico kan dit ‘gevaar’ of ‘voorzichtigheid’ zijn. Gevaarlijke chemische labels bevatten ook twee soorten gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen. De eerste hiervan (H-zinnen), beschrijft de aard en ernst van het gevaar en wordt afgekort als een viercijferige code. Code H252 betekent bijvoorbeeld: “substantie zelfverhitting in grote hoeveelheden; kan ontbranden.” P-zinnen geven aanbevolen voorzorgsmaatregelen aan om de risico’s van een product te verminderen. Nogmaals, de regelgeving voorziet in codes met vier plaatsen die betrekking hebben op preventie, reactie, opslag en verwijdering van een gevaarlijke chemische stof. Alle bovengenoemde elementen vormen een wettelijk verplicht label dat zijn waarschuwingsfunctie optimaal vervult. Dit helpt om de frequentie van ongevallen en natuurrampen te verminderen. Het is in ieders belang dat gevaarlijke stoffen goed worden geëtiketteerd!


Opmerkingen
Doe mee aan de discussie
Er zijn geen reacties
Het nut van informatie beoordelen
- (geen)
Uw beoordeling

De pagina is automatisch vertaald. Originele pagina openen