Huvudmärkning för farliga kemikalier

Tusentals kemikalier används inom handel, transporter och industrier som kan utgöra ett hot mot människor och miljö. Korrekt märkning hjälper till att göra användarna medvetna om riskerna och vidta lämpliga åtgärder. Det är viktigt för att skapa en säker boende- och arbetsmiljö.

Publicerad: 18-01-2022

EU:s rättsliga grund: CLP-förordningen

Märkning av farliga kemikalier är bara meningsfull om den är allmänt förstådd och enhetlig. För detta ändamål har ansträngningar pågått i flera år på internationell nivå för att skapa ett universellt varnings- och riskinformationssystem. Det viktigaste initiativet i detta avseende var utvecklingen av det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning (GHS) av FN. Den finns redan på plats i över 60 länder runt om i världen och antogs även av EU 2009. De tidigare befintliga märkningarna för farliga ämnen ersattes av nya i CLP-förordningen som nu är en EU-omfattande standard. CLP står för "Classification, Labeling and Packaging". Denna förordning bestämmer hur kemiska ämnen och deras blandningar ska klassificeras, märkas och förpackas. Dokumentet innehåller bland annat faroklasser och -kategorier samt riktlinjer för att förbereda produktetiketter och placera dem på det kemiska ämnets eller blandningens förpackning. CLP-förordningen reglerar också användningen av alternativa kemiska namn för att skydda immateriella rättigheter och användningen av förteckningar över ämnen på marknaden.

Klassificering av farliga kemiska ämnen

En nyckelfaktor för framgången för GHS-systemet är konsekvent kategorisering. För tydlighetens skull har man alltså skapat tre typer av faroklasser för kemikalier och deras blandningar. Dessa är:

  • fysiska faror;
  • hälsorisker;
  • miljöfaror.

Faroklassen ska tydligt anges på etiketterna för farliga kemikalier. I den första av de ovan nämnda kategorierna kan dessa till exempel omfatta explosiva ämnen, brandfarliga gaser, självreaktiva ämnen och blandningar eller ämnen som orsakar korrosion av metaller. I hälsoriskkategorin definieras bland annat akut toxicitet, hudfrätning, ögonirritation eller mutagenicitet i könsceller. En separat riskklass är också produkters cancerframkallande egenskaper. Dessutom identifierar CLP-förordningen kemikalier som utgör en risk för vattenmiljön och ozonskiktet.

Principer för märkning

Enligt gällande regler är det tillverkarens, importörens eller distributörens ansvar att märka farliga ämnen. En märkning som informerar om faror måste skapas innan en given produkt sätts i omlopp. Denna skyldighet gäller både GHS-klassade ämnen och deras blandningar. Faromärkningen för farliga kemiska ämnen ska framför allt vara läsbar. Delarna på etiketten ska sticka ut tydligt från bakgrunden och deras storlek och avstånd möjliggör enkel läsning av dessa delar. Etiketten ska vara avfattad på det officiella språket i det land där produkten ska marknadsföras. CLP-förordningen anger också vilken information som ska finnas på etiketten. Förutom den specialiserade formuleringen som hänför sig till kemikaliens faror, inkluderar detta leverantörens data, en angivelse av produktmängd och kompletterande information.

Märkning av farliga ämnen – sätt att tillhandahålla information

Unified Hazard Classification System specificerar också hur information ska ges till användarna. Dessa inkluderar:

  • faropiktogram , dvs grafiska varningsskyltar;
  • signalord, dvs korta fraser som beskriver risknivån;
  • faro- och skyddsangivelser.

Under CLP/GHS-systemet har nio piktogram skapats i form av diamanter med en röd kant. Var och en har en lätttolkbar symbol som förbättrar etikettens läsbarhet och drar användarens uppmärksamhet. Detta förstärks av en lika tydlig enordsfras. Beroende på hur allvarlig risken är, kan detta vara "fara" eller "försiktighet". Märkningar av farliga kemiska ämnen inkluderar också två typer av faro- och skyddsangivelser. Den första av dessa (H-fraser) beskriver farans art och svårighetsgrad och förkortas som en kod med fyra ställen. Kod H252 betyder till exempel: ”substans självuppvärmande i stora mängder; kan antändas." P-fraser indikerar rekommenderade försiktighetsåtgärder för att minska riskerna förknippade med en produkt. Återigen, föreskrifterna tillhandahåller koder på fyra platser som adresserar förebyggande, reaktion, lagring och bortskaffande av en farlig kemikalie. Alla ovan nämnda element bildar en lagstadgad etikett som optimalt uppfyller sin varningsfunktion. Detta bidrar till att minska frekvensen av olyckor och naturkatastrofer. Det ligger i allas intresse att se till att farliga ämnen är ordentligt märkta!


Kommentarer
Gå med i diskussionen
Det finns inga kommentarer
Bedöm användbarheten av information
- (ingen)
Ditt betyg

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan