GHS – Global Harmonized System

Användning av kemikalier i industriell skala, såväl som i laboratorier, i skolor och till och med hem, kan i många fall förknippas med en hög risk. Därför är det avgörande att klassificera kemikalier korrekt och kommentera dem med information som kan vara viktig för användarnas säkerhet. För detta ändamål skapades det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier. Vad innehåller systemet? Vad ålägger det kemikalieproducenter att göra? Det får du reda på i den här artikeln.

Publicerad: 4-04-2022

Vad är GHS?

År 2022 i Johannesburg, vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling, antogs GHS-systemet. Det globala harmoniserade systemet (GHS), som infördes genom CLP-förordningen , innehåller harmoniserade kriterier som klassificerar ämnen och blandningar på lämpligt sätt, i enlighet med de hot som de utgör mot människors hälsa och mot miljön. Systemet ställer också krav på faran genom korrekt förberedda varningsskyltar samt säkerhetsdatablad . En uppsättning av alla kriterier för klassificering av blandningar och kemikalier, samt märkningsreglerna i enlighet med GHS-systemet, publicerades första gången i den så kallade "Purple Book" 2003. Det är ett dokument som uppdateras varannan år, i förhållande till arbetet i underkommittén för globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier knutna till FN.

Hur fungerar GHS-systemet?

Globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier är en av så kallade byggstenar (building block approach). Enligt de principer som kännetecknar GHS får länder som implementerar det besluta att acceptera alla faroklasser eller kategorier eller att utesluta några av dem. Det är dock under förutsättning att när de bestämmer sig för att anta en viss kategori, kommer de då inte att kunna införa ändringar i en viss farokategori. Detta innebär inga ändringar i klassificeringskriterierna samt de märkningselement som är relaterade till farokategorin.

GHS-systemklassificering

Inom GHS-systemet klassificeras kemikalier efter de risker de utgör för människors hälsa och miljön. Bland dem kan vi urskilja fyra huvudgrupper:

 • fysiska faroklasser – det vill säga explosiva ämnen, oxiderande gaser, brandfarliga vätskor, självreaktiva ämnen och blandningar eller ämnen som är frätande för metaller,
 • hälsofaroklasser – dvs akut toxicitet, frätande på huden, luftvägsensibilisering, cancerogenicitet eller mutagen effekt på reproduktionsceller,
 • miljöfarlighetsklasser – farliga för vattenmiljön,
 • ytterligare EU-faroklass – farligt för ozonskiktet.

Kriterier för att informera om hot

Globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier fastställer enhetliga kriterier för att tillhandahålla information om faror. Dessa kriterier är baserade på:

 • signalord (Uwaga [Attention] eller Niebezpieczeństwo [Danger]) – det här är ord som snabbt informerar läsaren om graden av fara,
 • faropiktogram,
 • fraser som identifierar typen av hot (H och EUH),
 • fraser som identifierar försiktighetsåtgärder (P).

Dessa lättförståeliga symboler och korta beskrivningar av farorna som finns på etiketterna för farliga kemikalier är en viktig komponent för människor som kommer i kontakt med dem under hela sin livscykel. Dessutom är säkerhetsdatablad ett viktigt element där symboler som faropiktogram och detaljerad beskrivande information om det givna ämnet, lösningen eller blandningen också kan hittas. Enligt GHS-systemet bör dessa säkerhetsdatablad innehålla information som anges i följande punkter:

 1. Identifiering av ämnet/blandningen och företagets identifiering
 2. Identifiering av fara
 3. Sammansättning/information om ingredienser
 4. Första hjälpen åtgärder
 5. Brandbekämpningsåtgärder
 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 7. Hantering och lagring
 8. Exponeringskontroll/personligt skydd
 9. Fysiska och kemiska egenskaper
 10. Stabilitet och reaktivitet
 11. Toxikologisk information
 12. Ekologisk information
 13. Avfallshantering
 14. TRANSPORTINFORMATION
 15. Föreskriftsinformation
 16. Annan information

Vad ger GHS-systemet oss?

Implementeringen av ett globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier syftar främst till att stödja skyddet av människors hälsa och miljön. Detta säkerställer ett enhetligt och globalt förståeligt system som informerar om faror. Detta för att i första hand underlätta informationsutbyte och internationell handel med kemikalier vars egenskaper har verifierats och bedömts som farliga i enlighet med internationella standarder. GHS-systemet är också integrerat med andra lagar och förordningar, det vill säga REACH , som är gemensamt ansvariga för säkerheten kring kemiska ämnen.


Kommentarer
Gå med i diskussionen
Det finns inga kommentarer
Bedöm användbarheten av information
- (ingen)
Ditt betyg

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan