Farotyppiktogram – vad betyder det och vad är dess syfte?

Ett enhetligt system för märkning av kemikalier som kallas GHS har införts av hänsyn till hälsa och säkerhet för människor och miljö. Farotypens piktogram är en lättigenkännlig och begriplig grafisk form för att varna användare för de faror som farliga kemiska ämnen eller blandningar kan utgöra.

Publicerad: 18-01-2022

Universella varningsskyltar på kemikalieförpackningar

På en globaliserad marknad fortsätter antalet produkter som innehåller ämnen och blandningar som negativt kan påverka människors hälsa, infrastruktur och miljö att växa. Även om kemikalier har godkänts för marknadsföring bör de användas och förvaras med försiktighet. Särskilda faropiktogram har utvecklats för att kringgå språkbarriären och tydligt antyda farorna med kemikalier för konsumenterna. I Europeiska unionen antogs det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier, som ursprungligen utvecklades av FN-experter, 2009. Det ersatte de symboler som användes tidigare och idag används det i mer än 65 länder runt om i världen. Den europeiska förordningen förkortas till CLP (Classification, Labeling and Packaging) .

Hur ser faropiktogrammet ut?

CLP/ GHS- systemet använder nio enhetliga grafiska symboler som motsvarar faroklasser och kategorier. Var och en har en motsvarande numerisk beteckning för farliga kemiska ämnen , från GHS01 till GHS09. Enligt nuvarande system är faropiktogrammet en diamant med en röd kant. På en vit bakgrund inuti den finns en svart symbol som implicit representerar typen av risk. Enskilda symboler visar bland annat en dödskalle och korsade ben, ett utropstecken eller en låga. Lämpliga piktogram finns på produktetiketten på en framträdande plats på förpackningen. De bör åtföljas av relevanta faroangivelser, skyddsangivelser och obligatoriska signalord.

Hur läser man piktogram? Mening och hierarki

De tillämpliga faropiktogrammen på förpackningen av kemiska ämnen eller blandningar hänvisar till fysiska faror, hälsorisker och miljöfaror. Följande meddelanden finns i de olika klasserna:

GHS01 – explosiva ämnen;
GHS02 – brandfarliga ämnen;
GHSO3 – oxiderande ämnen;
GHS04 – gaser under tryck;
GHS05 – metallfrätande ämnen, frätande ämnen;
GHS06 – giftiga ämnen;
GHS07 – irriterande ämnen;
GHS08 – cancerframkallande/mutagena ämnen;
GHS09 – ämnen som är skadliga för vattenmiljön.

För att förenkla och samtidigt ange riskhierarkin för de enskilda symbolerna har prioriteringsregler fastställts för de faropiktogram som finns på förpackningsetiketten för ett kemiskt ämne eller en blandning. Detta är avsett att minska antalet piktogram på etiketten och samtidigt göra den mer läsbar och begriplig för tittaren. Ju färre symboler på etiketten, desto större är chansen att de påverkar!

Varför används piktogram med beskrivning för att identifiera typer av faror?

Dagens tillverkare utgår ifrån att en medveten konsument läser etiketten innan de köper och använder produkten. Förutom att ge instruktioner om hur produkten ska användas, bör etiketten kommunicera dess grundläggande syfte och säkerhetsföreskrifter. Varningsskyltarna för kemiska ämnen är avsedda att aktivt locka användarens uppmärksamhet och uppmuntra lämplig reflektion. Till exempel indikerar skallepiktogrammet akut toxicitet efter förtäring, applicering på huden eller inandning. Användaren bör därför använda lämpligt skydd av kroppen och andningsvägarna vid hantering av denna produkt. Faropiktogrammet som visar en död fisk och ett träd är avsett att förhindra att produkten läcker ut i ytvatten, djupt vatten eller att den hälls direkt i jorden.

Populära produkter med piktogram – en översikt

Bör genomsnittskonsumenten vara uppmärksam på märkningen av farliga kemikalier i sin vardagliga shopping? Som det visar sig, ja. Många av de vanliga rengöringsprodukterna innehåller kemikalier som utgör ett verkligt hot mot hushållsmedlemmarnas hälsa och miljön. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn som aldrig ska ha tillgång till produkter med piktogram som anger typen av faror med en beskrivning. En annan viktig kategori är kemiska växtskyddsmedel. Dessa inkluderar herbicider, insekticider och fungicider. Märkningar för farliga ämnen finns också ofta på avloppsrengörare, grillrengörare, kylarvätskor, lim och lacker. I vart och ett av dessa fall bör ett distinkt faropiktogram med en röd kant varna användaren om faran.

Märkning av farliga kemikalier och folkbildning

En förutsättning för effektiviteten av det införda CLP/GHS-märkningssystemet är att bygga en lämplig nivå av medvetenhet i samhället. Utbildning bör dock inte bara beröra budskapet som förmedlas av de enskilda piktogrammen utan också de potentiella konsekvenserna av felaktig hantering av kemikalier. Konsumentansvar inom detta område kommer att omsättas i breda sociala, hälsomässiga och miljömässiga fördelar på sikt.


Kommentarer
Gå med i diskussionen
Det finns inga kommentarer
Bedöm användbarheten av information
- (ingen)
Ditt betyg

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan