Vad är ett säkerhetsdatablad?

Ett säkerhetsdatablad (SDS) är ett dokument som ger omfattande information om kemiska ämnen/blandningar. För vissa kemikalier krävs det enligt lag (se nedan). Strukturen för säkerhetsdatabladet och dess innehåll är exakt definierade av internationella regler.

Publicerad: 27-01-2022

MSDS och SDS – vad är skillnaden?

Med viss förenkling kan man anta att MSDS (Material Safety Data Sheet) är prototypen för det SDS (Safety Data Sheet) som för närvarande används i EU. Jämfört med säkerhetsdatabladet har formatet på säkerhetsdatabladet och hur informationen presenteras i det förtydligats och standardiserats genom internationella regler. Många källor använder fortfarande den gamla termen säkerhetsdatablad idag (förmodligen av vana) när de faktiskt hänvisar till säkerhetsdatabladet. SDS är den enda juridiskt acceptabla formen av dokument i EU.

Vilka regler styr innehållet i säkerhetsdatabladet?

I Polen, liksom i hela EU, följer skyldigheten att utarbeta säkerhetsdatablad för oroande ämnen/blandningar av artikel 31 i förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). SDS-formatet definieras i bilaga II till REACH-förordningen. Den första versionen av REACH-förordningen utarbetades 2006, och efterföljande ändringar tvingar leverantörer att anpassa sina dokument till gällande regler inom den tidsfrist som ändringen ger. REACH-förordningen och CLP-förordningen har gjort det möjligt att implementera GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) i europeisk lagstiftning, vilket avsevärt har förbättrat kommunikationen i kemikalievärlden.

Vilka produkter kräver ett säkerhetsdatablad?

REACH definierar exakt vilka produkter som måste utfärdas med ett säkerhetsdatablad. Dessa inkluderar framför allt ämnen och blandningar som ger anledning till problem, det vill säga ämnen och blandningar som klassificeras enligt CLP-förordningen men också ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) eller ämnen på kandidatlistan över ämnen som är föremål för tillstånd av någon annan anledning. Det finns fall av blandningar som inte är klassificerade i enlighet med CLP-förordningen men som kräver att ett säkerhetsdatablad framställs eller tillhandahålls på begäran. Detta gäller de situationer som definieras i artikel 31.3 och ytterligare förtydligas i den vägledning som utfärdats av Echa om sammanställning av säkerhetsdatablad.

Vad måste ett säkerhetsdatablad innehålla?

Formatet på säkerhetsdatabladet är strikt definierat i bilaga II till REACH-förordningen. Dokumentets struktur kan inte ändras. Varje säkerhetsdatablad består av 16 avsnitt, inklusive datumet då dokumentet upprättades och uppdaterades, om tillämpligt, samt revisionsnumret. Enskilda SDS-avsnitt innehåller följande information:

 • Identifiering av ämnet/blandningen, användning av produkten och identifiering av företaget;
 • Faror med ämnet/blandningen, inklusive klassificering och märkning i enlighet med CLP-förordningen;
 • Ämnets/blandningens sammansättning;
 • Första hjälpen åtgärder;
 • Brandbekämpningsåtgärder;
 • Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp;
 • Hantering och lagring;
 • Kontrollparametrar och personlig skyddsutrustning;
 • Produktens fysikaliska och kemiska egenskaper;
 • Stabilitet och reaktivitet;
 • Toxicitet för människors hälsa;
 • Ekologisk information,;
 • Avfallshantering;
 • Transport;
 • Rättsliga bestämmelser om ämnet/blandningen;
 • Ytterligare data.

Ingen av de obligatoriska avsnitten i säkerhetsdatabladet kan lämnas tom. Om det är nödvändigt kan dock avsaknaden av specifika uppgifter anges med en motivering. Informationen i säkerhetsdatabladet ska presenteras på ett tydligt och kortfattat sätt. Om en kemikaliesäkerhetsrapport (CSR) krävs för ett ämne, bör exponeringsscenarier för de identifierade användningarna av ämnet inkluderas i en bilaga till säkerhetsdatabladet. Exponeringsscenarier beskriver de driftsförhållanden och riskhanteringsåtgärder som bör finnas för att kontrollera risker för människors hälsa och miljön.

Vem förbereder/tillhandahåller säkerhetsdatabladet?

Det är leverantören av ämnet/blandningen för vilken säkerhetsdatabladet krävs att tillhandahålla ett säkerhetsdatablad. I praktiken utarbetas dokumentet av kvalificerade personer med omfattande kunskap om själva produkten, de tillhörande farorna och de lagliga bestämmelserna. Uppdraget kan utföras av företagspersonal eller läggas ut på oberoende experter eller företag. Ett säkerhetsdatablad bör tillhandahållas mottagaren: – senast det datum då ämnet/blandningen släpps ut på marknaden; – i skriftlig eller elektronisk form; – på det officiella språket i det land där produkten släpps ut på marknaden.

Säkerhetsdatabladets betydelse i näringslivet

Införandet av säkerhetsdatabladet var avsett att minska farorna i samband med produktion, transport, lagring och användning av kemiska ämnen och blandningar som klassificeras som hälso- eller miljöfarliga. Dess mätbara resultat är att i första hand vara säkerhet på arbetsplatsen. Säkerhetsdatabladet anger för vilka tillämpningar ämnet/blandningen får användas och vilka arbetsförhållanden som ska tillhandahållas. De huvudsakliga mottagarna av säkerhetsdatablad är personer som bedriver yrkesmässig verksamhet relaterad till användningen av ett visst material. Det är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla informationen i säkerhetsdatabladet i ett format som möjliggör riskhantering på den specifika arbetsplatsen. Alla anställda som har fysisk kontakt med kemikalier bör ges tillgång till informationen i säkerhetsdatabladet. För farliga ämnen gör avsaknaden av ett säkerhetsdatablad det aktuella arbetet olagligt och otillåtet. Väl förberedda och tillförlitliga säkerhetsdatablad hjälper till att säkerställa lämpliga arbetsförhållanden med kemikalier och att välja lämpliga hälso- och miljöskyddsåtgärder. Att anpassa kemikaliehanteringen till de krav som beskrivs i säkerhetsdatabladet förhindrar livshotande olyckor och miljökatastrofer, vilket skyddar anställdas och företagets egendoms välbefinnande. Säkerhetsdatabladet bör vederbörligen konsulteras för att verifiera företagets säkerhetsförhållanden och åtgärder, t.ex. brandbekämpningsutrustning. I händelse av en medicinsk nödsituation kan det också förbättra läkarnas arbete genom att ge nödvändig information om riskerna. Att kräva och använda säkerhetsdatablad ligger därför i alla företags intresse som använder kemiska ämnen och blandningar som identifierats som farliga i sin verksamhet. Läs även om märkning av farliga kemikalier.


Kommentarer
Gå med i diskussionen
Det finns inga kommentarer
Bedöm användbarheten av information
- (ingen)
Ditt betyg

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan