Co je bezpečnostní list?

Bezpečnostní list (SDS) je dokument, který poskytuje komplexní informace o chemických látkách/směsích. U některých chemikálií je to vyžadováno zákonem (viz níže). Struktura BL a jeho obsah je přesně definován mezinárodními předpisy.

Publikováno: 27-01-2022

MSDS a SDS – jaký je rozdíl?

S určitým zjednodušením lze předpokládat, že MSDS (Material Safety Data Sheet) je prototypem pro SDS (Safety Data Sheet), který se v současnosti používá v EU. Ve srovnání s BL byl formát dokumentu BL a způsob, jakým jsou informace v něm prezentovány, upřesněn a standardizován prostřednictvím mezinárodních předpisů. Mnoho zdrojů ještě dnes používá starý termín MSDS (pravděpodobně ze zvyku), když se ve skutečnosti odkazuje na SDS. Bezpečnostní list je jedinou právně přijatelnou formou dokumentu v EU.

Jakými předpisy se řídí obsah BL?

V Polsku, stejně jako v celé EU, vyplývá povinnost připravit bezpečnostní listy pro látky/směsi vzbuzující obavy z článku 31 Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Formát BL je definován v příloze II nařízení REACH. První verze nařízení REACH byla vypracována v roce 2006 a následné novely nutí dodavatele přizpůsobit své dokumenty aktuálním předpisům ve lhůtě stanovené novelou. Nařízení REACH a nařízení CLP umožnilo implementaci GHS (Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek) do evropského práva, což výrazně zlepšilo komunikaci ve světě chemických látek.

Které produkty vyžadují bezpečnostní list?

Nařízení REACH přesně definuje, pro které produkty musí být vydán bezpečnostní list. Patří sem zejména látky a směsi vzbuzující obavy, tj. látky a směsi klasifikované podle nařízení CLP, ale také látky perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo velmi perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) nebo látky na kandidátském seznamu látky podléhající povolení z jakéhokoli jiného důvodu. Existují případy směsí, které nejsou klasifikovány v souladu s nařízením CLP, ale vyžadují, aby byl na požádání připraven nebo zpřístupněn BL. To platí pro situace definované v čl. 31 odst. 3 a dále objasněné v pokynech vydaných agenturou ECHA o sestavování bezpečnostních listů.

Co musí obsahovat bezpečnostní list?

Formát BL je přesně definován v příloze II nařízení REACH. Strukturu dokumentu nelze měnit. Každý BL se skládá ze 16 oddílů, obsahuje datum, kdy byl dokument připraven a případně aktualizován, a také číslo revize. Jednotlivé oddíly SDS obsahují následující informace:

 • Identifikace látky/směsi, použití produktu a identifikace společnosti;
 • Nebezpečí látky/směsi, včetně klasifikace a označení v souladu s nařízením CLP;
 • Složení látky/směsi;
 • Opatření první pomoci;
 • Protipožární opatření;
 • Opatření v případě náhodného úniku;
 • Manipulace a skladování;
 • Kontrolní parametry a osobní ochranné prostředky;
 • Fyzikální a chemické vlastnosti produktu;
 • Stabilita a reaktivita;
 • Toxicita pro lidské zdraví;
 • Ekologická informace,;
 • Pokyny pro likvidaci;
 • Doprava;
 • Právní ustanovení týkající se látky/směsi;
 • Doplňující údaje.

Žádný z povinných oddílů BL nemůže zůstat prázdný. V případě potřeby však může být nedostupnost konkrétních údajů uvedena s odůvodněním. Informace v bezpečnostním listu musí být uvedeny jasným a stručným způsobem. Pokud se pro látku vyžaduje zpráva o chemické bezpečnosti (CSR), měly by být v příloze bezpečnostního listu zahrnuty scénáře expozice pro určená použití látky. Scénáře expozice popisují provozní podmínky a opatření k řízení rizik, která by měla být zavedena pro kontrolu rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Kdo připravuje/poskytuje BL?

Za poskytnutí bezpečnostního listu odpovídá dodavatel látky/směsi, pro kterou se požaduje BL. V praxi dokument vypracovávají kvalifikované osoby s rozsáhlými znalostmi o samotném výrobku, souvisejících nebezpečích a zákonných ustanoveních. Úkol může být proveden pracovníky společnosti nebo zadán nezávislým odborníkům nebo společnostem. Bezpečnostní list by měl být příjemci poskytnut: – nejpozději v den, kdy je látka/směs uvedena na trh; – v písemné nebo elektronické podobě; – v úředním jazyce země, kde je výrobek uveden na trh.

Význam bezpečnostního listu v obchodě a průmyslu

Zavedení BL mělo za cíl snížit rizika spojená s výrobou, přepravou, skladováním a používáním chemických látek a směsí klasifikovaných jako nebezpečné pro zdraví nebo životní prostředí. Jejím měřitelným výsledkem má být především bezpečnost na pracovišti. Bezpečnostní list specifikuje aplikace, pro které lze látku/směs použít a jaké pracovní podmínky by měly být poskytnuty. Hlavními příjemci bezpečnostních listů jsou osoby, které provádějí odborné činnosti související s používáním daného materiálu. Je povinností zaměstnavatele poskytnout informace obsažené v BL ve formátu, který umožňuje řízení rizik na konkrétním pracovišti. Všichni zaměstnanci, kteří mají fyzický kontakt s chemikáliemi, by měli mít přístup k informacím obsaženým v bezpečnostním listu. U nebezpečných látek činí nepřítomnost BL danou práci nezákonnou a neoprávněnou. Dobře připravené a spolehlivé bezpečnostní listy pomáhají zajistit vhodné pracovní podmínky s chemikáliemi a zvolit vhodná opatření na ochranu zdraví a životního prostředí. Přizpůsobení nakládání s chemikáliemi požadavkům popsaným v BL předchází životu nebezpečným haváriím a ekologickým katastrofám, a tím chrání blaho zaměstnanců a majetek společnosti. Pro ověření bezpečnostních podmínek a opatření společnosti, např. hasičského vybavení, je třeba řádně nahlédnout do bezpečnostního listu. V případě lékařské pohotovosti může také zlepšit práci lékařů poskytnutím nezbytných informací o rizicích. Vyžadování a používání bezpečnostních listů je proto v zájmu každé společnosti, která při své činnosti používá chemické látky a směsi označené jako nebezpečné. Přečtěte si také o nebezpečných chemických štítcích.


Komentáře
Zapojte se do diskuze
Nejsou žádné komentáře
Posoudit užitečnost informací
- (žádný)
Vase hodnoceni

Stránka byla strojově přeložena. Otevřít původní stránku