I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) odkazují na webové stránky v subdoméně www.products.pcc.eu a další webové stránky spravované společností PCC Rokita SA nebo jejím jménem, na kterých byly zveřejněny (dále jen: „Webové stránky“ ). Pravidla používání webových stránek jsou stanovena v Pravidlech dostupných na adrese products.pcc.eu/en/terms-of-service/ .

1.2. Zásady neupravují zpracování osobních údajů a informací týkajících se Uživatelů na externích webových stránkách, na které jsou na webových stránkách uvedeny odkazy. PCC Rokita SA vyzývá, abyste si po přechodu na jiné webové stránky přečetli zásady ochrany osobních údajů, které jsou tam uvedeny.

1.3. Zásady Webu jsou informativní, což znamená, že nejsou zdrojem závazků pro uživatele Webu (dále jen „Uživatelé“).

1.4. Všechna slova, výrazy a zkratky, které se objevují na této stránce a jsou napsány velkými písmeny (např. Elektronická služba), je třeba chápat v souladu s jejich definicí obsaženou v Pravidlech webové stránky dostupné na webové stránce, pokud je ustanovení Zásad nedefinují v jiném způsob.

II. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Správcem osobních údajů je PCC Rokita SA, 4 Sienkiewicza Street, 56-120 Brzeg Dolny, zapsaná v obchodním rejstříku okresu Wroclaw-Fabryczna ve Wroclawi, 9. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 0000105885, NIP 917-000- 00-15, REGON 930613932, se základním kapitálem 19.853.300 PLN, splaceno v celku; kontaktní e-mail: iod.rokita@pcc.eu – dále jen „Správce osobních údajů“.

2.2. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (Věstník EU č. L 119, str. 1) (dále jen: GDPR). Osobní údaje představují údaje uvedené v čl. 4 GDPR (dále jen „osobní údaje“).

2.3. Za účelem splnění zákonných požadavků Správce osobních údajů vybírá a uplatňuje vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných Osobních údajů a chrání údaje před neoprávněným zveřejněním, jakož i před zpracováním, které porušuje platné právní předpisy.

III. ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRÁVNÍ ZÁKLAD JEJICH ZPRACOVÁNÍ A JEJICH PŘÍJEMCI

3.1. Správce osobních údajů dbá zejména na ochranu práv a svobody osobních údajů, a zejména zajišťuje, aby jím shromážděné Osobní údaje byly zpracovávány:

 1. v souladu se zákonem, spravedlivě a transparentně pro subjekt údajů,
 2. s označenými, explicitními a legitimními účely a nebudou dále zpracovávány způsobem, který je v rozporu s těmito účely,
 3. přiměřeně, přiměřeně a omezeně na to, co je nezbytné pro účely, pro které se zpracovává,
 4. v nejaktuálnější verzi, kterou správce osobních údajů získal a v případě potřeby aktualizuje,
 5. ve formě, která umožňuje identifikaci subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány,
 6. způsobem, který zajistí přiměřené zabezpečení Osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, vhodnými technickými a organizačními opatřeními.

3.2. Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje uživatele:

 1. jméno a příjmení,
 2. Jméno společnosti,
 3. emailová adresa,
 4. Telefonní číslo,
 5. IP uživatele.

3.3. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány pro účely, jako jsou:

 1. vytvoření profilu,
 2. používání určitých elektronických služeb,
 3. marketing vlastních produktů a služeb Správce osobních údajů,
 4. marketing produktů a služeb subjektů tvořících PCC Capital Group (úplný seznam společností je k dispozici na: https://www.pcc.eu/en/pcc-worldwide/ ), včetně informací o finanční situaci a informací o emisi cenných papírů realizovaných subjekty ze skupiny PCC Capital Group,
 5. aktuální kontakt s Uživatelem,
 6. související s možností vzniku sporů.

3.4. Základ pro zpracování osobních údajů:

 1. v rozsahu účelu uvedeného v bodě a., b. je základem čl. 6 odst. 1 písm. 1 (b) GDPR, tj. plnění smlouvy nebo přijetí opatření k jejímu uzavření na žádost Uživatele,
 2. v rámci účelů uvedených v bodě c., e., f., je základem čl. 6 odst. 1 písm. 1 (f) GDPR, tj. oprávněné zájmy, které sleduje Správce osobních údajů,
 3. v rozsahu účelu uvedeného v bodě d. je základem čl. 6 odst. 1 písm. 1 (f) GDPR, tj. oprávněný zájem sledovaný třetí stranou.

3.6. Osobní údaje Správce osobních údajů uchovává pro účely uvedené výše po dobu trvání smlouvy a v případě zpracování Osobních údajů pro marketingové účely – do vznesení námitky, pokud zákon nebude zavazovat k delšímu zpracování těchto údajů nebo budou uchovány déle pro případ případných nároků, a to po promlčecí dobu, která je dána zákonem, zejména občanským zákoníkem.

3.7. Příjemci Osobních údajů, které Správce osobních údajů zpracovává, mohou být subjekty:

 1. nárok na jeho zpracování podle platných právních předpisů,
 2. podpora Správce osobních údajů při zasílání e-mailů a v případě marketingových aktivit také při marketingových kampaních,
 3. poskytování podpory a provozu teleinformačních nástrojů a systémů (např. datové úložiště),
 4. provádění zásilek,
 5. poskytování stálých právních služeb,
 6. poskytování služeb skenování, tisku, korespondence, archivace a likvidace dokumentů,
 7. provádění auditů,
 8. ze skupiny PCC podporující Správce osobních údajů v rámci výše uvedených činností.

3.8. Každý Uživatel má právo:

 1. přístup k jejich Osobním údajům,
 2. opravit své osobní údaje,
 3. požadovat odstranění svých osobních údajů,
 4. žádosti o omezení zpracování svých osobních údajů,
 5. vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
 6. předat své osobní údaje jinému správci osobních údajů (pokud není základem zpracování oprávněný zájem správce osobních údajů),
 7. podání stížnosti předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3.9. Každý Uživatel se může ohledně zpracování Osobních údajů Uživatele obrátit na Dozorce ochrany osobních údajů e-mailem na adrese: iod.rokita@pcc.eu .

IV. COOKIES

4.1. Správce osobních údajů používá cookies (malé textové soubory), které se ukládají v koncovém zařízení Uživatele za účelem usnadnění používání Webových stránek Uživatele.

4.2. Cookies shromažďují různé typy informací, které zpravidla nepředstavují osobní údaje (neumožňují identifikaci uživatele). Některé informace v závislosti na jejich obsahu a použití mohou být přiřazeny konkrétní osobě, např. jejich propojením s údaji poskytnutými v procesu registrace Uživatele, a být tak považovány za Osobní údaje. Ve vztahu k tomuto typu informací se odpovídajícím způsobem použijí ustanovení týkající se Osobních údajů (odstavce 2-3 výše).

4.3. Soubory cookie umožňují mimo jiné:

 1. udržování relace Uživatele po přihlášení, takže není potřeba se znovu přihlašovat na každé podstránce Webu;
 2. zapamatování si jednorázově poskytnutých informací, aby uživatel nemusel formulář pokaždé vyplňovat znovu;
 3. přizpůsobení Webových stránek způsobům jejich užívání Uživatelem a zvýšení jejich přístupnosti pro Uživatele;
 4. vedení statistik návštěvnosti webu.

4.4. Informace získané prostřednictvím cookies zahrnují mimo jiné jméno poskytovatele internetových služeb, IP adresu Uživatele, zemi, ze které se Uživatel připojuje na Webové stránky.

4.5. Webová stránka používá dva základní typy souborů cookie: soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Relační cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). Trvalé soubory cookie jsou uloženy v zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souboru cookie nebo do doby, než je Uživatel smaže.

4.6. V mnoha případech webový prohlížeč standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Uživatele. Uživatel může kdykoli smazat soubory cookie uložené v jeho koncovém zařízení nebo zablokovat možnost jejich ukládání v nastavení prohlížeče (také v mobilním telefonu či jiném zařízení umožňujícím přístup k internetu).

4.7. Podrobné informace o způsobech blokování / mazání cookies jsou k dispozici v sekci „Nápověda“ v menu prohlížeče používaného Uživatelem. Například v aplikaci Internet Explorer lze soubory cookie upravit z: Nástroje -> Možnosti Internetu -> Soukromí; v prohlížeči Mozilla Firefox: Nástroje -> Možnosti -> Soukromí; v prohlížeči Google Chrome: Nastavení -> Zobrazit rozšířená nastavení -> Soukromí -> Nastavení obsahu -> Soubory cookie. Přístupové cesty se mohou lišit v závislosti na použité verzi prohlížeče.

4.8. Soubory cookie nejsou škodlivé pro uživatele ani jeho zařízení. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách, znemožnit nebo významně znemožnit řádné používání webových stránek, včetně nemožnosti udržovat relace protokolování, proto Správce osobních údajů doporučuje jejich používání v prohlížečích nezakazovat.

4.9. Hlavním účelem cookies používaných Správcem osobních údajů je optimalizace služeb Uživatele při používání Webových stránek. Správce osobních údajů však spolupracuje s jinými společnostmi v rámci jejich marketingové (reklamní) činnosti a pro účely analýzy statistik webových stránek (včetně demografických údajů a přehledů zájmů pomocí nástroje Google Analytics). Pro účely této spolupráce prohlížeč nebo jiný software nainstalovaný na zařízení Uživatele ukládá také cookies od subjektů, které takové marketingové aktivity provádějí (tzv. cookies třetích stran). Cookies používané těmito subjekty jsou navrženy tak, aby uživateli poskytovaly pouze ty reklamy, které odpovídají jeho individuálním zájmům a potřebám. Dle názoru Správce osobních údajů je zobrazování personalizované reklamy pro Uživatele atraktivnější než reklama, která nesouvisí s jeho potřebami. Bez těchto souborů by to nebylo možné, protože jsou to společnosti spolupracující se Správcem osobních údajů, které poskytují reklamní obsah na webových stránkách navštívených Uživatelem po opuštění webových stránek.

4.10. Soubory cookie uvedené v odstavci 9 výše mohou pocházet od následujících společností:

 1. Google – více informací o zásadách ochrany osobních údajů a shromažďování údajů společnosti Google naleznete na webových stránkách: https://policies.google.com/privacy?hl=cs ;
 2. Facebook – více informací o zásadách ochrany osobních údajů a shromažďování údajů Facebooku naleznete na webových stránkách: https://www.facebook.com/privacy/explanation/ .

Více informací o cookies těchto subjektů lze nalézt v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

4.11. Správce tohoto webu používá služby Google:

 1. Google Analytics – služba, která umožňuje shromažďovat data za účelem analýzy statistik návštěvnosti webových stránek. Podrobné informace o tom, jak Google Analytics zpracovává údaje, naleznete na webu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs . Uživatel může zabránit shromažďování svých údajů instalací následujícího doplňku prohlížeče, který blokuje přenos údajů do Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs ;
 2. Google reCAPTCHA – služba, která pomocí sledování chování Uživatele kontroluje, zda údaje na webové stránce (např. ve formuláři) vložila osoba nebo automatizovaný systém. Analýza probíhá automaticky na pozadí po otevření webu bez informování Uživatele. V rámci analýzy mechanismus zohledňuje různé typy informací (např. IP adresu, pohyby myši, čas strávený na webu) a sesbíraná data jsou následně odesílána do Googlu. Více informací o Google reCAPTCHA naleznete na webu: https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html .

4.12. Web používá následující typy souborů cookie:

 1. nezbytně nutné soubory cookie – nezbytné pro správné zobrazení funkcí webových stránek;
 2. funkční cookies – ukládání preferencí Uživatele;
 3. externí cookies – umožňující zlepšit provoz Webových stránek na základě způsobu, jakým je Uživatel používá;
 4. cookies třetích stran – umožňující zobrazování reklamního obsahu o Správci osobních údajů na webových stránkách navštívených Uživatelem po opuštění webových stránek.

V. KONTAKT NA SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOHLED NA OCHRANU ÚDAJŮ

5.1. Uživatel může kdykoli přímo kontaktovat Správce osobních údajů písemně nebo e-mailem na adresu Správce osobních údajů uvedenou na začátku Zásad.

5.2. Uživatel se může kdykoli písemně obrátit přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese: PCC Rokita SA, pověřenec pro ochranu osobních údajů, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Polsko nebo e-mailem na následující adresu: iod.rokita@pcc.eu .

5.3. Správce osobních údajů uchovává korespondenci s Uživatelem pro statistické účely a pro co nejlepší a nejrychlejší reakci na vznikající dotazy, jakož i v rámci vyřizování stížností a rozhodnutí učiněných na základě administrativních zásahů do uvedeného Profilu. Takto shromážděné adresy a údaje nebudou použity ke komunikaci s Uživatelem pro jiné účely, než je požadavek na správu Uživatele.

VI. BEZPEČNOSTNÍ

6.1. Správce osobních údajů používá technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů v souladu se stupněm ohrožení a kategoriemi údajů, zejména chrání údaje před neoprávněným přístupem, stahováním neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými právními předpisy a změny, ztrátu, poškození nebo zničení.

6.2. Správce osobních údajů zajišťuje následující technická opatření k zamezení neoprávněného přístupu a pozměňování osobních údajů zasílaných elektronicky:

 1. zabezpečení databáze proti neoprávněnému přístupu,
 2. SSL certifikát na webových stránkách, kde jsou poskytovány údaje uživatelů,
 3. šifrování údajů sloužících k autorizaci Uživatele,
 4. přístup k profilu pouze po zadání individuálního přihlašovacího jména a hesla.

VII. ZMĚNA ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Správce osobních údajů si vyhrazuje právo Zásady v budoucnu změnit – k tomu může dojít mimo jiné z následujících důležitých důvodů:

 1. změny závazných ustanovení, zejména pokud jde o ochranu osobních údajů, telekomunikační právo, služby poskytované elektronicky a změny upravující práva spotřebitelů, dotýkající se práv a povinností Správce osobních údajů nebo Uživatele,
 2. vývoj funkčnosti nebo Elektronických služeb diktovaný pokrokem internetových technologií, včetně aplikace/implementace nových technologických nebo technických řešení ovlivňujících rozsah Zásad.

7.2. Správce osobních údajů pokaždé zveřejní informace o změnách v Zásadách na Webu. S každou změnou se objeví nová verze Zásad s novým datem.
7.3. Tato verze Zásad je platná od 25.05.2018.


Stránka byla strojově přeložena. Otevřít původní stránku