I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1. Denna integritetspolicy (hädanefter kallad "policy") hänvisar till webbplatsen på underdomänen www.products.pcc.eu och andra webbplatser som underhålls av eller på uppdrag av PCC Rokita SA, på vilka den publicerades (nedan: "Webbplats" ). Reglerna för användning av webbplatsen anges i bestämmelserna som finns på products.pcc.eu/en/terms-of-service/ .

1.2. Policyn reglerar inte behandlingen av personuppgifter och information om Användare på externa webbplatser, till vilka länkar ingår på webbplatsen. PCC Rokita SA uppmanar efter att ha bytt till andra webbplatser, läs integritetspolicyn som anges där.

1.3. Webbplatsens policy är informativ, vilket innebär att den inte är en källa till skyldigheter för personer som använder webbplatsen (nedan kallade "Användare").

1.4. Alla ord, uttryck och akronymer som förekommer på denna sida och skrivs med versaler (t.ex. Elektronisk tjänst) ska förstås i enlighet med deras definition i reglerna för webbplatsen som finns tillgängliga på webbplatsen, såvida inte bestämmelserna i policyn definierar dem i en annan sätt.

II. PERSONUPPGIFTER

2.1. Personuppgiftsansvarig är PCC Rokita SA, 4 Sienkiewicza Street, 56-120 Brzeg Dolny, inkluderad i Companies Register i distriktet Wroclaw-Fabryczna i Wroclaw, 9:e kommersiella avdelningen av National Court Register under nummer 0000105885, NIP 917-000 00-15, REGON 930613932, med aktiekapital 19 853 300 PLN, betald i sin helhet; kontakta e-post: iod.rokita@pcc.eu – hädanefter kallad "Personuppgiftsansvarig".

2.2. Användarens personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana. uppgifter och upphävande av direktiv 95/46/EG (Journal of EU No L 119, s. 1) (nedan kallat GDPR). Personuppgifter utgör uppgifter som avses i art. 4 i GDPR (nedan kallat "Personuppgifter").

2.3. För att följa lagkrav väljer och tillämpar den personuppgiftsansvarige lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skydd av personuppgifter som behandlas och skyddar data mot obehörigt utlämnande, samt mot behandling som bryter mot gällande lag.

III. SYFTE OCH OMFATTNING FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER, DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR DESS BEHANDLING OCH DESS MOTTAGARE

3.1. Den personuppgiftsansvarige är särskilt noga med att skydda rättigheterna och friheten för personuppgifter, och ser särskilt till att de personuppgifter som samlas in av honom behandlas:

 1. i enlighet med lagen, rättvist och öppet för den registrerade,
 2. med markerade, uttryckliga och legitima syften och inte vidarebehandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål,
 3. adekvat, lämpligt och på ett begränsat sätt till vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka den behandlas,
 4. i den senaste versionen, som erhållits av den personuppgiftsansvarige, och uppdaterad vid behov,
 5. i en form som tillåter identifiering av den registrerade inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka den behandlas,
 6. på ett sätt som säkerställer adekvat säkerhet för personuppgifter, inklusive skydd mot otillåten eller olaglig behandling och oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada, genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

3.2. Den personuppgiftsansvarige behandlar användarens personuppgifter:

 1. förnamn och efternamn,
 2. Företagsnamn,
 3. e-postadress,
 4. Telefonnummer,
 5. Användarens IP.

3.3. Användarens personuppgifter behandlas för ändamål som:

 1. skapa en profil,
 2. användning av vissa elektroniska tjänster,
 3. marknadsföra den personuppgiftsansvariges egna produkter och tjänster,
 4. marknadsföring av produkter och tjänster från enheter som bildar PCC Capital Group (hela listan över företag finns på: https://www.pcc.eu/en/pcc-worldwide/ ), inklusive information om den finansiella situationen och information om emission av värdepapper utförda av enheter från PCC Capital Group,
 5. aktuell kontakt med användaren,
 6. relaterade till risken för att tvister kan uppstå.

3.4. Grunden för behandlingen av personuppgifter:

 1. inom ramen för det i punkt a., b. angivna ändamålet, är grunden art. 6 par. 1 (b) GDPR, dvs fullgörande av avtalet eller vidta åtgärder för att ingå det på Användarens begäran,
 2. inom ramen för de ändamål som anges i punkten c, e, f, är grunden art. 6 par. 1 (f) GDPR, dvs. de legitima intressen som eftersträvas av den personuppgiftsansvarige,
 3. inom ramen för det i punkt d. angivna ändamålet är grunden art. 6 par. 1 (f) GDPR, dvs ett berättigat intresse som eftersträvas av en tredje part.

3.6. Personuppgifter lagras av den personuppgiftsansvarige för de ändamål som anges ovan under avtalets löptid, och vid behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål – fram till invändningen, såvida inte lagen kommer att kräva längre behandling av dessa uppgifter eller det kommer att lagras längre i händelse av potentiella anspråk, under en preskriptionstid som bestäms av lag, särskilt civillagen.

3.7. Mottagare av personuppgifter som behandlas av den personuppgiftsansvarige kan vara enheter:

 1. berättigad till dess behandling enligt tillämplig lag,
 2. stödja den personuppgiftsansvarige i att skicka e-post, och vid marknadsföringsaktiviteter – även i marknadsföringskampanjer,
 3. tillhandahålla support och drift av teleinformationsverktyg och system (t.ex. datalagring),
 4. utföra transporter,
 5. tillhandahålla fortlöpande juridiska tjänster,
 6. tillhandahålla tjänster för skanning, utskrift, korrespondens, arkivering och dokumentförstöring,
 7. genomföra revisioner,
 8. från PCC-gruppen som stödjer den personuppgiftsansvarige inom ramen för ovanstående aktiviteter.

3.8. Varje användare har rätt att:

 1. tillgång till deras personuppgifter,
 2. korrigera sina personuppgifter,
 3. begära borttagning av sina personuppgifter,
 4. begäran om att begränsa behandlingen av sina personuppgifter,
 5. invända mot behandlingen av deras personuppgifter,
 6. överföra sina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (såvida inte grunden för behandlingen är ett legitimt intresse för den personuppgiftsansvarige),
 7. lämna in ett klagomål till ordföranden för byrån för skydd av personuppgifter.

3.9. Varje användare kan kontakta dataskyddsansvarig angående behandlingen av användarens personuppgifter via e-post på: iod.rokita@pcc.eu .

IV. SMÅKAKOR

4.1. Den personuppgiftsansvarige använder cookies (små textfiler), som sparas i Användarens slutenhet för att underlätta Användarens användning av Webbplatsen.

4.2. Cookies samlar in olika typer av information som i regel inte utgör personuppgifter (de tillåter inte identifiering av användaren). Viss information, beroende på dess innehåll och användning, kan tilldelas en specifik person, t.ex. genom att länka den till de uppgifter som tillhandahålls i användarens registreringsprocess, och därmed betraktas som personuppgifter. I förhållande till denna typ av information gäller bestämmelser om Personuppgifter (punkterna 2-3 ovan) i enlighet därmed.

4.3. Cookies tillåter bland annat:

 1. upprätthålla användarens session efter att ha loggat in, så att det inte finns något behov av att logga in igen på varje undersida på webbplatsen;
 2. komma ihåg informationen en gång så att Användaren inte behöver fylla i formuläret igen varje gång;
 3. anpassa Webbplatsen till sätten att använda den av Användaren och öka dess tillgänglighet för Användaren;
 4. föra statistik över webbplatsbesök.

4.4. Information som erhålls genom cookies inkluderar bland annat namnet på internetleverantören, användarens IP-adress, det land från vilket användaren ansluter till webbplatsen.

4.5. Webbplatsen använder två grundläggande typer av cookies: sessionscookies och persistenta cookies. Sessionscookies är temporära filer som lagras på Användarens slutenhet tills du loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsaren). Beständiga cookies lagras på Användarens enhet under den tid som anges i cookiefilens parametrar eller tills de raderas av Användaren.

4.6. I många fall tillåter webbläsaren som standard lagring av cookies på användarens slutenhet. Användaren kan när som helst radera cookiefiler lagrade i hans/hennes slutenhet eller blockera möjligheten att lagra dem i webbläsarens inställningar (även i en mobiltelefon eller annan enhet som tillåter åtkomst till Internet).

4.7. Detaljerad information om metoderna för att blockera/ta bort cookies finns i avsnittet "Hjälp" i webbläsarmenyn som används av användaren. Till exempel, i Internet Explorer, kan cookies ändras från: Verktyg -> Internetalternativ -> Sekretess; i webbläsaren Mozilla Firefox: Verktyg -> Alternativ -> Sekretess; medan du är i Google Chrome: Inställningar -> Visa avancerade inställningar -> Sekretess -> Innehållsinställningar -> Cookies. Åtkomstvägar kan variera beroende på vilken webbläsarversion som används.

4.8. Cookies är inte skadliga för användaren eller hans/hennes enhet. Restriktioner för användningen av cookies kan påverka vissa av de funktioner som finns tillgängliga på webbplatsen, förhindra eller avsevärt försvåra korrekt användning av webbplatsen, inklusive oförmågan att upprätthålla loggningssessioner, därför rekommenderar den personuppgiftsansvarige att inte inaktivera deras användning i webbläsare.

4.9. Huvudsyftet med cookies som används av den personuppgiftsansvarige är att optimera Användarens tjänst när du använder webbplatsen. Den personuppgiftsansvarige samarbetar dock med andra företag inom ramen för deras marknadsföring (reklam) och i syfte att analysera statistik på webbplatser (inklusive demografiska data och intresserapporter med hjälp av Google Analytics-verktyget). För detta samarbete sparar webbläsaren eller annan programvara installerad på Användarens enhet även cookies från enheter som utför sådana marknadsföringsaktiviteter (så kallade tredjepartscookies). Cookies som används av dessa enheter är utformade för att ge användaren endast de annonser som motsvarar hans/hennes individuella intressen och behov. Enligt den personuppgiftsansvariges uppfattning är visning av en personlig annons mer attraktiv för Användaren än en annons som inte är relaterad till hans/hennes behov. Utan dessa filer skulle detta inte vara möjligt eftersom det är de företag som samarbetar med den personuppgiftsansvarige som tillhandahåller reklaminnehåll på webbplatser som användaren besöker efter att ha lämnat webbplatsen.

4.10. Cookiefiler som avses i punkt 9 ovan kan komma från följande företag:

 1. Google – mer information om Googles integritetspolicy och datainsamling finns på webbplatsen: https://policies.google.com/privacy?hl=sv ;
 2. Facebook – mer information angående Facebooks integritetspolicy och datainsamling finns på hemsidan: https://www.facebook.com/privacy/explanation/ .

Mer information om dessa enheters cookies finns i deras integritetspolicy.

4.11. Administratören av denna webbplats använder Googles tjänster:

 1. Google Analytics – en tjänst som gör det möjligt att samla in data i syfte att analysera webbplatsbesöksstatistik. Detaljerad information om hur data behandlas av Google Analytics finns på webbplatsen: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv . Användaren kan förhindra insamling av sina data genom att installera följande webbläsartillägg som blockerar överföringen av data till Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv ;
 2. Google reCAPTCHA – en tjänst som kontrollerar om data på en webbplats (t.ex. i ett formulär) har matats in av en person eller av ett automatiserat system genom att observera Användarens beteende. Analysen sker automatiskt i bakgrunden efter att webbplatsen öppnats utan att användaren informeras. Som en del av analysen tar mekanismen hänsyn till olika typer av information (t.ex. IP-adress, musrörelser, tid på webbplatsen), och den insamlade informationen skickas sedan till Google. Mer information om Google reCAPTCHA finns på webbplatsen: https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html .

4.12. Webbplatsen använder följande typer av cookies:

 1. strikt nödvändiga cookies – nödvändiga för korrekt visning av webbplatsens funktioner;
 2. funktionella cookies – sparar användarens preferenser;
 3. externa cookies – gör det möjligt att förbättra driften av webbplatsen baserat på hur användaren använder den;
 4. tredjepartscookies – tillåter visning av reklaminnehåll om den personuppgiftsansvarige på webbplatser som användaren besöker efter att ha lämnat webbplatsen.

V. KONTAKT MED PERSONUPPGIFTERN OCH DATASKYDDSSTYRARE

5.1. Användaren kan när som helst kontakta den personuppgiftsansvarige direkt skriftligen eller via e-post till den personuppgiftsansvariges adress som anges i början av policyn.

5.2. Användaren kan när som helst direkt kontakta dataskyddsansvarig skriftligen på adressen: PCC Rokita SA, dataskyddsansvarig, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Polen eller via e-post till följande adress: iod.rokita@pcc.eu .

5.3. Den personuppgiftsansvarige lagrar korrespondens med Användaren för statistiska ändamål och för bästa och snabbaste svar på nya förfrågningar, såväl som i omfattningen av klagomålslösningar och beslut som fattas på grundval av administrativa ingripanden i den angivna profilen. Adresserna och data som samlas in på detta sätt kommer inte att användas för att kommunicera med Användaren för andra ändamål än Användarens hanteringsbegäran.

VI. SÄKERHET

6.1. Den personuppgiftsansvarige använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna i enlighet med graden av hot och datakategorier, i synnerhet skyddar data mot obehörig åtkomst, nedladdning av dem av en obehörig person, behandling i strid med gällande lagar och förändringar, förlust, skada eller förstörelse.

6.2. Den personuppgiftsansvarige tillhandahåller följande tekniska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst och ändring av personuppgifter som skickas elektroniskt:

 1. säkra databasen mot obehörig åtkomst,
 2. SSL-certifikat på webbplatssidorna där användarnas data tillhandahålls,
 3. kryptering av data som används för att auktorisera användaren,
 4. tillgång till profilen endast efter att ha tillhandahållit en individuell inloggning och lösenord.

VII. ÄNDRING AV SEKRETESSPOLICY

7.1. Den personuppgiftsansvarige förbehåller sig rätten att ändra policyn i framtiden – detta kan inträffa, bland annat av följande viktiga skäl:

 1. ändringar i de bindande bestämmelserna, särskilt när det gäller skydd av personuppgifter, telekommunikationslagstiftning, tjänster som tillhandahålls elektroniskt och ändringar som reglerar konsumenträttigheter, som påverkar rättigheterna och skyldigheterna för den personuppgiftsansvarige eller användaren,
 2. utveckling av funktionalitet eller elektroniska tjänster som dikteras av internetteknologins framsteg, inklusive tillämpning/implementering av nya tekniska eller tekniska lösningar som påverkar policyns omfattning.

7.2. Personuppgiftsansvarig kommer varje gång att publicera information om ändringar i policyn på webbplatsen. Med varje ändring kommer den nya versionen av policyn att visas med ett nytt datum.
7.3. Denna version av policyn har varit i kraft sedan 2018-05-25.


Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan