I. Allmän information

 1. Portalen www.products.pcc.eu är en onlinetjänst av rent informationskaraktär avseende produkter och tjänster från PCC Rokita SA och närstående företag som ingår i PCC Group.
 2. Dessa regler reglerar villkoren för användning av webbplatsen www.products.pcc.eu av internetanvändare. Användning av webbplatsen kräver godkännande av hela reglementet. Det är inte föremål för förhandlingar. Brist på samtycke till någon av bestämmelserna i bestämmelserna innebär oförmåga att använda hela webbplatsen. Okunskap om bestämmelserna undantar inte dess tillämpning.
 3. Tjänsten är tillgänglig för alla Internetanvändare. Tillgång till vissa delar av webbplatsen kräver registrering och tillhandahållande av personuppgifter.
 4. Webbplatsens operatör är PCC Rokita SA, 4 Sienkiewicza Street, 56-120 Brzeg Dolny, inkluderad i företagsregistret i distriktet Wroclaw-Fabryczna i Wroclaw, 9:e kommersiella avdelningen i National Court Register under nummer 0000105885, NIP 917-00 -00-15, REGON 930613932, med aktiekapital 19 853 300 PLN, fullt betalt; kontakta e-post: products@pcc.eu .
 5. Innehållet på webbplatsen och information som skickas som en del av de elektroniska tjänsterna, inklusive som svar på användarens förfrågan, är endast i informationssyfte, är inte juridiskt bindande och utgör inte ett kommersiellt erbjudande, inklusive enligt art. 66 § 1 civillagen, och endast en uppmaning att ingå avtal i den mening som avses i art. 71 i civillagen, adresserad till användaren.
 6. Användningen av webbplatsen kräver att slutenheten och IT-systemet som används av Användaren uppfyller de tekniska kraven.
 7. Webbplatsoperatören respekterar rätten till skydd av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige är PCC Rokita SA med sitt registrerade kontor på 4 Sienkiewicza Street, 56-120 Brzeg Dolny. Personuppgifter behandlas av den registeransvarige i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fritt flöde av sådana uppgifter och upphävande av direktiv 95/46/EG (official Journal nr. 119, sida 1) för att skapa en profil, använda vissa elektroniska tjänster och marknadsföring och försäljning av PCC Rokita SA:s egna produkter och tjänster samt marknadsföring av produkter och tjänster från relaterade enheter som ingår i PCC-gruppen.

II. Definitioner

 1. Närhelst de nedan nämnda termerna skrivna med stor bokstav används i föregående eller efterföljande del av förordningarna, ska de förstås i följande mening om inte sammanhanget för deras användning tydligt visar något annat:
  1. Lösenord – en teckensträng som krävs för att auktorisera vid åtkomst till profilen, vilket anges av användaren under registreringen av profilen. Lösenordet kan ändras i profilinställningarna. Tjänsteleverantören kan ge användaren möjligheten att återställa ett glömt lösenord på ett sätt som anges på webbplatsen;
  2. Civil Code – Civil Code Act av den 23 april 1964 (Journal of Laws of 2014, punkt 121, med ändringar);
  3. Inloggning – Användarens e-postadress som anges på webbplatsen under registreringen av profilen;
  4. Nyhetsbrev – Elektronisk tjänst, som gör det möjligt för alla användare av tjänsten att få periodisk information från tjänsteleverantören, i synnerhet om tjänsteleverantörens produkter eller tjänster och, beroende på beviljat samtycke, även produkter eller tjänster från enheter som tillhör PCC Gruppera, till Användarens e-postadress, med Användarens samtycke;
  5. Profil – Elektronisk tjänst; utrymme som görs tillgängligt för Användaren på Webbplatsen i enlighet med Service Provision Agreement, vilket gör att Användaren kan använda ytterligare funktioner/tjänster. Användaren får tillgång till profilen med hjälp av inloggning och lösenord. Användaren loggar in på sin profil efter att ha registrerat sig på webbplatsen;
  6. Urklipp – Elektronisk tjänst som i synnerhet består av att göra det möjligt för användaren att enkelt välja de produkter av intresse som visas på webbplatsen och visa dem på ett ställe för att underlätta surfning, förfrågningar från tjänsteleverantören om produkten etc.;
  7. Webbplats – en informationsplattform om tjänsteleverantörens produkter och tjänster och enheter som ingår i PCC-gruppen, som underhålls av tjänsteleverantören, som utgör en uppsättning sammanlänkade webbplatser, tillgängliga via URL:en https://www.products.pcc.eu ;
  8. Innehåll – text-, grafik- eller multimediaelement (t.ex. information om produkter/tjänster, foton, beskrivningar, kommentarer) inklusive verk i den mening som avses i lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter, som publiceras eller sprids (avslöjas) som en del av webbplatsen av resp. , tjänsteleverantören, leverantörer av tjänsteleverantören, enheter som ingår i PCC-gruppen, användaren eller annan person som använder webbplatsen;
  9. Tjänsteavtal/föreskrifter – detta dokument som definierar principerna för att tillhandahålla och använda gratis elektroniska tjänster som erbjuds av tjänsteleverantören via webbplatsen till användare. Reglerna definierar Tjänsteleverantörens och Användarens rättigheter och skyldigheter. Dessa föreskrifter är de föreskrifter som avses i art. 8 i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (2002 års lagtidning nr 144, punkt 1204, med ändringar); innehållet i föreskrifterna finns tillgängligt på www.products.pcc.eu/en/terms-of-service/ , även i PDF-format;
  10. Elektronisk tjänst – tillhandahållande av elektroniska tjänster i den mening som avses i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (Journal of Laws of 2002 No. 144, punkt 1204, som ändrad), av tjänsteleverantören till användaren via webbplatsen, i enlighet med Service Provision Agreement. När det gäller tjänster som tillhandahålls av enheter som samarbetar med Tjänsteleverantören, finns relevanta bestämmelser om reglerna för användning av dessa tjänster inkluderade i bestämmelserna om tillhandahållande av tjänster av dessa enheter. Tillgången till vissa tjänster kan vara begränsad på grund av behovet av ytterligare verifiering av användaren;
  11. Tjänsteleverantör – PCC Rokita SA med säte i Brzeg Dolny (56-120) på 4 Sienkiewicza Street, inkluderat i företagsregistret i distriktet Wroclaw-Fabryczna i Wroclaw, 9:e kommersiella avdelningen i National Court Register under nummer 0000105885, NIP 917-000 -00-15, REGON 930613932, med aktiekapital 19 853 300 PLN, fullt betalt;
  12. Användare – en fysisk person, juridisk person och organisatorisk enhet som avses i art. 331 § 1 i civillagen, bedriver affärsverksamhet eller yrkesverksamhet för egen räkning (företagare);
  13. Tekniska krav – tekniska minimikrav, vars uppfyllande är nödvändigt för att samarbeta med det IKT-system som används av Tjänsteleverantören, inklusive ingående av avtalet om tillhandahållande av tjänster, det vill säga att ha en dator eller annan anordning ansluten till Internet, utrustad särskilt med en av följande webbläsare (i angivna eller nyare versioner): Mozilla Firefox version 17.0 och senare eller Internet Explorer version 10.0 och senare, Opera version 12.0 och senare, Google Chrome version 23.0. och senare, Safari version 5.0 och högre som stöder JavaScript och låter dig spara cookies. För att registrera sig måste Användaren ha en giltig/aktiv e-postadress, samt i vissa fall ett tangentbord eller annan pekanordning som gör att de elektroniska formulären kan fyllas i korrekt.

III. Elektroniska tjänster

 1. 1. Tjänsteleverantören tillhandahåller via webbplatsen, i synnerhet, följande gratis elektroniska tjänster för användare:
  1. Profil;
  2. göra det möjligt för användare att se innehåll som publicerats på webbplatsen;
  3. göra det möjligt för användare att ställa frågor angående produkter som presenteras på webbplatsen;
  4. möjliggör användning av Urklippstjänsten
  5. Nyhetsbrev.
 2. 2. Registrering på webbplatsen krävs för att få tillgång till följande ytterligare kostnadsfria elektroniska tjänster:
  1. göra det möjligt för kunder att bläddra i produkttekniska kort eller skicka frågor om detta ämne, samt att ta emot specifikt, personligt informationsinnehåll från tjänsteleverantören;
  2. upprätthålla användarens session efter att ha loggat in på profilen (via webbläsaren).
 3. Registreringen består av:
  1. fylla i formuläret och acceptera bestämmelserna;
  2. genom att klicka på knappen "Registrera".
 4. Avtalet ingås när Användaren får en bekräftelse på sitt slutande skickad av Tjänsteleverantören till den e-postadress som Användaren angett under registreringsprocessen. Tjänsten Profil tillhandahålls på obestämd tid. Profilen kan raderas när som helst på Användarens begäran genom att skicka en begäran via e-post till följande adress: products@pcc.eu eller skriftligen till adressen Brzeg Dolny (56-120), ul. Sienkiewicza 4, Polen, utan att ange någon anledning. Användaren kan säga upp sig från att använda de elektroniska tjänsterna när som helst i vilken form som helst, såvida inte formuläret härrör från dessa regler.
 5. Profilen kan tillfälligt blockeras, helt blockeras eller tas bort av Tjänsteleverantören i händelse av brott mot dessa bestämmelser av Användaren. I detta fall har Användaren ingen rätt att registrera en annan profil. Tjänsteleverantören kan säga upp dessa Regler när som helst i vilken form som helst med omedelbar verkan, utan Användarens rätt till ersättning.
 6. Användningen av Urklippstjänsten börjar med att Användaren lägger till den första produkten som presenteras på Webbplatsen till Urklipp.
 7. För att börja tillhandahålla nyhetsbrevstjänsten måste Användaren ange sin e-postadress i lämpligt fält på Webbplatsen. Användaren kan, efter eget gottfinnande, samtycka till behandling av hans personuppgifter av Tjänsteleverantören, dvs. behandlingen av den angivna e-postadressen för marknadsföringsändamål av produkter eller tjänster från enheter som ingår i PCC-gruppen. I detta fall kommer nyhetsbrevstjänsten också att kunna innehålla information om produkter eller tjänster från enheter som tillhör företag från PCC-gruppen.
 8. Nyhetsbrevet tillhandahålls på obestämd tid. Användaren kan när som helst och utan att ange någon anledning avregistrera sig från nyhetsbrevet (avgång), i synnerhet genom att skicka en sådan begäran till Tjänsteleverantören, särskilt via e-post till följande adress: products@pcc.eu eller skriftligen till Brzeg Dolny ( 56-120), ul. Sienkiewicza 4, Polen.
 9. Användaren är särskilt skyldig att:
  1. använda de elektroniska tjänsterna och webbplatsen på ett sätt som är förenligt med tillämplig lag, bestämmelser i förordningarna, särskilt med respekt för immateriella rättigheter, såväl som med seder, principer för samhällsliv och moral som antagits inom det givna området; Detta för att skydda användarnas och tredje parts intressen
  2. använda innehåll som publiceras på webbplatsen endast för eget, icke-kommersiellt bruk, på egen risk. All användning av innehåll på webbplatsen som går utöver ovanstående räckvidd, inklusive kopiering, överföring, bearbetning, offentlig delning, är förbjuden;
  3. tillhandahålla endast sanna, aktuella och alla nödvändiga uppgifter i formulär;
  4. att omedelbar uppdatering av alla uppgifter, inklusive personuppgifter, som tillhandahålls i samband med ingåendet av avtalet om tillhandahållande av tjänster, särskilt i den utsträckning som är nödvändig för att det ska fungera korrekt;
  5. att avstå från att tillhandahålla, överföra eller avslöja på webbplatsen innehåll som är förbjudet enligt bestämmelserna i tillämplig lag, särskilt innehåll som kränker tredje parts rättigheter, inklusive deras personliga rättigheter;
  6. att avstå från att vidta åtgärder som:
   • skicka eller publicera oönskad kommersiell information på webbplatsen eller placera något innehåll som bryter mot lagen (förbud mot att placera olagligt innehåll);
   • utföra IT-aktiviteter eller andra aktiviteter som syftar till att komma i besittning av information som inte är avsedd för användaren, inklusive data från andra användare, eller störning i reglerna eller tekniska aspekter av webbplatsens drift;
   • otillåten ändring av innehållet som tillhandahålls av tjänsteleverantören, tjänsteleverantörens entreprenörer eller enheter som ingår i PCC Group, särskilt beskrivningar av produkter eller tjänster som avslöjas på webbplatsen.

IV. Klagomål

 1. Användaren har rätt att lämna in klagomål om elektroniska tjänster inom 2 dagar från det att oegentligheten upptäckts.
 2. Användaren kan lämna in ett klagomål till Tjänsteleverantören skriftligen eller i form av ett e-postmeddelande som skickas till följande adress: products@pcc.eu . Att lämna in ett klagomål kräver, på ogiltigförklaring, en omfattande beskrivning av skälen som motiverar klagomålet, information och omständigheter angående föremålet för klagomålet, särskilt typen och datumet för oegentligheten, Användarens begäran och klagandens kontaktuppgifter.
 3. Tjänsteleverantören åtar sig att överväga alla korrekt inlämnade och fullständiga klagomål inom 14 arbetsdagar från dagen för mottagandet av klagomålet per post eller e-post.
 4. I vilket fall som helst är bristen på svar på klagomålet liktydigt med att avvisa klagomålet.

V. Ändring av föreskrifter

 1. Tjänsteleverantören kan ändra bestämmelserna i fall av minst ett av följande viktiga skäl (stängd katalog):
  1. ändring av lag eller tolkningar som reglerar tillhandahållandet av elektroniska tjänster av tjänsteleverantören;
  2. behovet av att anpassa Tjänsteleverantörens verksamhet till order, domar, beslut eller riktlinjer som följer av:
   • beslut av det offentliga förvaltningsorgan som är behörigt inom ramen för tjänsteleverantörens verksamhet, eller
   • en domstolsdom som är tillämplig på Tjänsteleverantörens verksamhet;
  3. ändra sättet att tillhandahålla tjänster elektroniskt av tjänsteleverantören på grund av tekniska eller tekniska skäl;
  4. förändring av omfattningen eller principerna för att tillhandahålla tjänster som tillhandahålls av Tjänsteleverantören elektroniskt, för vilka bestämmelserna i bestämmelserna gäller, i synnerhet genom att införa nya funktioner, ändra eller dra tillbaka av Tjänsteleverantören de befintliga funktionerna eller tjänsterna som omfattas av bestämmelserna;
  5. slå samman, dela upp eller omvandla tjänsteleverantören eller ändra andra identifieringsdetaljer för tjänsteleverantören som anges i bestämmelserna.
 2. I händelse av ändringar av bestämmelserna ska Tjänsteleverantören tillhandahålla en enhetlig text av bestämmelserna genom dess publicering på webbplatsen och, i förhållande till användare som har en profil, via ett meddelande som skickas till den e-postadress som anges av Användare, som parterna anser vara information om förändring via elektronisk kommunikation på ett sådant sätt att Användaren kan bli bekant med dess innehåll.
 3. Ändringen av bestämmelserna träder i kraft dagen för dess tillkännagivande, och i förhållande till de användare som har skapat profilen, 14 dagar efter datumet för sändningen av informationen om ändringen. Användare med en profil har rätt att säga upp avtalet om tillhandahållande av tjänster inom 14 dagar från det datum då de underrättades om ändringen i bestämmelserna.

VI. Ansvar

 1. Användningen av webbplatsen, inklusive användningen av postat innehåll i den utsträckning som tillåts enligt dessa regler, sker uteslutande på användarens bekostnad och egen risk.
 2. Användaren är ansvarig för sina handlingar som är oförenliga med reglerna eller lagen, som vidtas när du använder webbplatsen, såsom försök att bryta sig in, modifiera någon annans innehåll och publicera innehåll som bryter mot tillämplig lag eller dessa regler. Användaren är skyldig att täcka alla förluster och kostnader för skada som orsakats till följd av hans eller hennes handlingar eller underlåtenhet och att tillgodose anspråk från tredje part, inklusive statliga myndigheter, även väckta inför domstolen, riktade mot Tjänsteleverantören, och relaterade till Användarens handlingar är oförenliga med bestämmelserna eller lagen. Användaren ska så långt det är möjligt befria Tjänsteleverantören från allt ansvar gentemot sådan tredje part.
 3. Tjänsteleverantören ansvarar inte för några konsekvenser av Användarens användning av information som erhållits via Webbplatsen.
 4. Webbplatsoperatören kan inte garantera att information som skickas via Internet når användaren i en felfri, fullständig och fullständig form. Webbplatsoperatören gör allt för att säkerställa att den är fri från defekter, men dess funktion garanteras inte i något avseende, inklusive eventuella driftsavbrott, programvarufel, metodiska och innehållsmässiga fel, riktigheten och användbarheten av den information som tillhandahålls. Webbplatsoperatören gör allt för att säkerställa att det presenterade innehållet, särskilt de numeriska uppgifterna, är korrekta. Det bör förstås att de bearbetas och presenteras automatiskt av webbplatsens programvara, därför, i händelse av ett fel, kan det ta lite tid innan det korrigeras.
 5. Varken Tjänsteleverantören eller dess anställda, auktoriserade representanter och ombud ska vara ansvariga gentemot Användaren, dennes underleverantörer, anställda, auktoriserade representanter och/eller ombud för någon skada, inklusive utebliven vinst, såvida inte skadan orsakats avsiktligt av dem.
 6. I varje fall av fastställande av ansvar för tjänsteleverantören, dess anställda, behöriga representanter och/eller befullmäktigade, är ansvaret gentemot användaren, oavsett dess rättsliga grund, begränsat – både som en del av ett enda anspråk, såväl som för alla fordringar totalt – upp till ett belopp av tusen zloty.
 7. Bestämmelserna i punkterna 7 och 8 ovan gäller även efter utgången av avtalet om tillhandahållande av tjänster, och efter det att det sägs upp eller dras tillbaka av endera parten.

VII. Licens

 1. Innehållet på webbplatsen skyddas särskilt av upphovsrättslagen. Det gäller individuella, självständiga verk, såsom texter, foton, grafik och hur de presenteras i den grafiska layouten.
 2. Alla varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen, oavsett om de har registrerats, omfattas av rättsligt skydd enligt de regler som anges i relevanta regler.
 3. Exklusiva rättigheter till allt innehåll som tillhandahålls/läggs upp på webbplatsen av tjänsteleverantören, dess entreprenörer eller enheter som ingår i PCC Group, särskilt upphovsrätt, namnet på webbplatsen (varumärke), grafiska element, programvara, domänrättigheter och databaser är tillgängliga för Tjänsteleverantören eller enheter med vilka Tjänsteleverantören har slutit relevanta avtal. Användare har rätt att använda det ovan nämnda innehållet samt användningen av innehåll som publicerats i enlighet med lagen och som redan delas av andra användare på webbplatsen, uteslutande för personligt icke-kommersiellt bruk, och enbart i syfte att korrekt använda hemsidan. All användning av innehållet som ingår på webbplatsen som går utöver detta omfång, inklusive kopiering, överföring, bearbetning, offentlig delning, är förbjuden, såvida inte den auktoriserade enheten skriftligen samtycker till en sådan åtgärd, med straff för ogiltighet.

VIII. Slutbestämmelser

 1. Föreskrifterna gäller från 2018-05-25.
 2. I frågor som inte omfattas av dessa förordningar ska bestämmelserna i polsk lag tillämpas, och de behöriga domstolarna ska vara gemensamma domstolar i Republiken Polen, om inte något annat följer av de tvingande lagbestämmelserna. Eventuella tvister mellan Tjänsteleverantören och Användaren ska överlämnas till den domstol som har jurisdiktion över Tjänsteleverantörens säte.
 3. Tjänsteleverantören tillhandahåller tekniska och organisatoriska åtgärder som är lämpliga för graden av hot mot säkerheten för funktioner eller elektroniska tjänster som tillhandahålls under avtalet om tillhandahållande av tjänster. Användningen av elektroniska tjänster är förknippad med typiska risker relaterade till överföring av data via Internet, såsom deras spridning, förlust eller tillgång till dem av obehöriga personer.
 4. Tjänsteleverantören informerar om att användningen av webbplatsen via en webbläsare, samt upprättande av telefonanslutning i de fall som anges i föreskrifterna kan vara kopplat till behovet av att ådra sig kostnader för anslutning till internet (dataöverföringsavgift) eller telefonanslutning kostnader, enligt taxorna för tjänsteleverantören som används av Användaren.
 5. Användarens överföring av rättigheter enligt avtalet om tjänstetillhandahållande till tredje part kräver ett skriftligt medgivande i förväg under straff för ogiltighet av tjänsteleverantörens samtycke.
 6. Parterna förklarar härmed att de ömsesidiga relationerna utesluter tillämpning av art. 661 § 1-3 civillagen.
 7. Parterna, som företagare, anser att alla bestämmelser i Regelverket är giltiga och bindande. Om någon bestämmelse i bestämmelserna visar sig vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i bestämmelserna, såvida inte tjänsteleverantören inte skulle ha ingått ett avtal om tillhandahållande av tjänster utan dessa bestämmelser.

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan