I. Všeobecné informácie

 1. Portál www.products.pcc.eu je online služba čisto informačného charakteru o produktoch a službách spoločnosti PCC Rokita SA a príbuzných spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny PCC.
 2. Tieto pravidlá upravujú podmienky používania webovej stránky www.products.pcc.eu užívateľmi internetu. Používanie webovej stránky vyžaduje súhlas s celými pravidlami. Nie je predmetom rokovaní. Neexistencia súhlasu s niektorým z ustanovení Nariadení znamená nemožnosť používať celú Webovú stránku. Neznalosť predpisov neoslobodzuje od jeho uplatňovania.
 3. Služba je dostupná pre každého užívateľa internetu. Prístup k niektorým častiam Webovej stránky vyžaduje registráciu a poskytnutie osobných údajov.
 4. Prevádzkovateľom webovej stránky je PCC Rokita SA, 4 Sienkiewicza Street, 56-120 Brzeg Dolny, zapísaná v Obchodnom registri okresu Wroclaw-Fabryczna vo Wroclawi, 9. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom 0000105885, NIP 917-000 -00-15, REGON 930613932, so základným imaním 19 853 300 PLN, splatené v plnej výške; kontaktný e-mail: products@pcc.eu .
 5. Obsah Webovej stránky a informácie zasielané v rámci Elektronických služieb, vrátane odpovede na dopyt Používateľa, majú len informatívny charakter, nie sú právne záväzné a nepredstavujú obchodnú ponuku, a to ani v zmysle čl. 66 ods. 1 Občianskeho zákonníka a len výzva na uzavretie dohody v zmysle čl. 71 Občianskeho zákonníka adresovaná Užívateľovi.
 6. Používanie Webovej stránky vyžaduje, aby koncové zariadenie a IT systém používaný Používateľom spĺňali Technické požiadavky.
 7. Prevádzkovateľ stránky rešpektuje právo na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľom osobných údajov je PCC Rokita SA so sídlom na ulici Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takéto údaje a zrušenie smernice 95/46/ES (Úradný vestník č. 119, strana 1) na zriadenie profilu, používanie určitých elektronických služieb a marketing a predaj vlastných produktov a služieb spoločnosti PCC Rokita SA, ako aj marketing produktov a služby prepojených subjektov, ktoré sú súčasťou skupiny PCC.

II. Definície

 1. Kedykoľvek sa v predchádzajúcej alebo nasledujúcej časti Predpisov používajú nižšie uvedené výrazy napísané veľkým písmenom, mali by sa chápať v nasledujúcom zmysle, pokiaľ z kontextu ich použitia jasne nevyplýva niečo iné:
  1. Heslo – reťazec znakov potrebný na autorizáciu pri prístupe do Profilu, ktorý zadáva Užívateľ pri registrácii Profilu. Heslo je možné zmeniť v nastaveniach profilu. Poskytovateľ služby môže poskytnúť Používateľovi možnosť obnovenia zabudnutého hesla spôsobom uvedeným na Webovej stránke;
  2. Občiansky zákonník – zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 121, v znení neskorších predpisov);
  3. Prihlásenie – e-mailová adresa Používateľa uvedená na Webovej stránke pri registrácii Profilu;
  4. Newsletter – Elektronická služba, ktorá umožňuje všetkým užívateľom Služby dostávať od Poskytovateľa služby pravidelné informácie, najmä o produktoch alebo službách Poskytovateľa služieb a v závislosti od udeleného súhlasu aj o produktoch alebo službách subjektov patriacich do PCC. skupiny, na e-mailovú adresu Používateľa, so súhlasom Používateľa;
  5. Profil – Elektronická služba; priestor sprístupnený Používateľovi na Webovej stránke v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb, umožňujúci Používateľovi využívať ďalšie funkcionality/služby. Používateľ získa prístup k profilu pomocou prihlasovacieho mena a hesla. Používateľ sa prihlási do svojho Profilu po registrácii na Webovej stránke;
  6. Schránka – Elektronická služba spočívajúca najmä v tom, že Používateľovi umožňuje jednoduchý výber produktov, o ktoré má záujem, zobrazené na Webovej stránke a ich zobrazenie na jednom mieste za účelom uľahčenia prehliadania, dopytovania Poskytovateľa služby o produkte a pod.;
  7. Webová stránka – informačná platforma o produktoch a službách Poskytovateľa služieb a subjektov patriacich do skupiny PCC, spravovaná Poskytovateľom služieb, tvoriaca súbor vzájomne prepojených webových stránok, dostupná cez URL https://www.products.pcc.eu ;
  8. Obsah – textové, grafické alebo multimediálne prvky (napr. informácie o produktoch/službách, fotografie, popisy, komentáre) vrátane diel v zmysle zákona o autorskom práve a súvisiacich právach, ktoré sú v rámci Webovej stránky zverejňované alebo šírené (sprístupnené) resp. , Poskytovateľ služby, zmluvní partneri Poskytovateľa služby, subjekty zahrnuté do skupiny PCC, Používateľ alebo iná osoba používajúca Webovú stránku;
  9. Zmluva / Predpisy o poskytovaní služby – tento dokument definujúci zásady poskytovania a používania bezplatných Elektronických služieb, ktoré Poskytovateľ služby ponúka prostredníctvom Webovej stránky Používateľom. Nariadenia vymedzujú práva a povinnosti Poskytovateľa služby a Používateľa. Tieto pravidlá sú nariadeniami uvedenými v čl. 8 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov z roku 2002 č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov); obsah Predpisov je dostupný na www.products.pcc.eu/en/terms-of-service/ , aj vo formáte PDF;
  10. Elektronická služba – poskytovanie elektronických služieb v zmysle zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Z. z. z roku 2002 č. 144, poz. 1204 v znení neskorších predpisov), Poskytovateľom služby Používateľovi prostredníctvom Webovej stránky, v súlade so Zmluvou o poskytovaní služby. Pokiaľ ide o služby poskytované subjektmi spolupracujúcimi s poskytovateľom služieb, príslušné ustanovenia o pravidlách používania týchto služieb sú zahrnuté v predpisoch o poskytovaní služieb týmito subjektmi. Prístup k niektorým službám môže byť obmedzený z dôvodu potreby dodatočného overenia Používateľa;
  11. Poskytovateľ služieb – PCC Rokita SA so sídlom v Brzeg Dolny (56-120) na ulici Sienkiewicza 4, zapísaná v Obchodnom registri okresu Wroclaw-Fabryczna vo Wroclawi, 9. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom 0000105885, NIP 917-000 -00-15, REGON 930613932, so základným imaním 19 853 300 PLN, splatené v plnej výške;
  12. Používateľ – fyzická osoba, právnická osoba a organizačná zložka uvedená v čl. 331 § 1 Občianskeho zákonníka podnikajúca vo vlastnom mene (podnikateľ);
  13. Technické požiadavky – minimálne technické požiadavky, ktorých splnenie je nevyhnutné na súčinnosť s IKT systémom využívaným Poskytovateľom služby, vrátane uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní služby, teda mať počítač alebo iné zariadenie pripojené na internet, vybavené najmä jeden z nasledujúcich internetových prehliadačov (v uvedených alebo novších verziách): Mozilla Firefox verzia 17.0 a vyššia alebo Internet Explorer verzia 10.0 a vyššia, Opera verzia 12.0 a vyššia, Google Chrome verzia 23.0. a vyššie, Safari verzie 5.0 a vyššie, ktoré podporuje JavaScript a umožňuje vám ukladať súbory cookie. Aby sa používateľ mohol zaregistrovať, musí mať platnú / aktívnu e-mailovú adresu a v určitých prípadoch aj klávesnicu alebo iné ukazovacie zariadenie, ktoré umožňuje správne vyplnenie elektronických formulárov.

III. Elektronické služby

 1. 1. Poskytovateľ služby poskytuje prostredníctvom Webovej stránky najmä nasledovné bezplatné Elektronické služby pre Používateľov:
  1. Profil;
  2. umožnenie používateľom prezerať obsah uverejnený na webovej stránke;
  3. umožnenie používateľom uverejňovať otázky týkajúce sa produktov prezentovaných na webovej stránke;
  4. umožnenie používania služby Schránka
  5. Newsletter.
 2. 2. Registrácia na Webovej stránke je potrebná na prístup k nasledujúcim bezplatným elektronickým službám:
  1. umožnenie zákazníkom prezerať si technické karty produktu alebo posielať otázky na túto tému, ako aj dostávať špecifický, personalizovaný informačný obsah od poskytovateľa služieb;
  2. udržiavanie relácie Používateľa po prihlásení sa do Profilu (cez prehliadač).
 3. Registrácia pozostáva z:
  1. vyplnenie formulára a prijatie pravidiel;
  2. kliknutím na tlačidlo „Registrovať“.
 4. Zmluva je uzavretá okamihom, keď Užívateľ obdrží potvrdenie o jej uzavretí zaslané Poskytovateľom služby na e-mailovú adresu, ktorú Užívateľ uviedol pri registrácii. Služba Profil je poskytovaná na dobu neurčitú. Profil je možné kedykoľvek na žiadosť Používateľa vymazať zaslaním žiadosti e-mailom na adresu: products@pcc.eu alebo písomne na adresu Brzeg Dolny (56-120), ul. Sienkiewicza 4, Poľsko, bez udania dôvodu. Používateľ môže kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom odstúpiť od používania Elektronických služieb, pokiaľ formulár nevyplýva z týchto Pravidiel.
 5. Profil môže byť dočasne zablokovaný, úplne zablokovaný alebo odstránený Poskytovateľom služby v prípade porušenia týchto Pravidiel zo strany Používateľa. V tomto prípade Používateľ nemá právo zaregistrovať si ďalší Profil. Poskytovateľ služby môže tieto Pravidlá kedykoľvek a v akejkoľvek forme s okamžitou platnosťou vypovedať bez nároku Užívateľa na kompenzáciu.
 6. Používanie služby Schránka začína pridaním prvého produktu prezentovaného na Webovej stránke do Schránky Používateľom.
 7. Pre začatie poskytovania služby Newsletter musí Používateľ uviesť svoju e-mailovú adresu do príslušného poľa na Webovej stránke. Používateľ môže podľa vlastného uváženia udeliť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov Poskytovateľom služby, teda so spracovaním uvedenej e-mailovej adresy na marketingové účely produktov alebo služieb subjektov zaradených do skupiny PCC Group. Služba Newsletter bude môcť v tomto prípade obsahovať aj informácie o produktoch alebo službách subjektov patriacich do spoločností zo skupiny PCC Group.
 8. Newsletter sa poskytuje na dobu neurčitú. Užívateľ sa môže kedykoľvek a bez udania dôvodu odhlásiť z odberu Newsletteru (odstúpenie), a to najmä zaslaním takejto žiadosti Poskytovateľovi služby, a to najmä e-mailom na adresu: products@pcc.eu resp. písomne na adresu Brzeg Dolny ( 56-120), ul. Sienkiewicza 4, Poľsko.
 9. Užívateľ je povinný najmä:
  1. používať Elektronické služby a Webovú stránku spôsobom, ktorý je v súlade s platnou legislatívou, ustanoveniami Predpisov, najmä s rešpektovaním práv duševného vlastníctva, ako aj so zvyklosťami, zásadami komunitného života a morálkou prijatými v danej oblasti; Ide o ochranu záujmov používateľov a tretích strán
  2. používať Obsah zverejnený na Webovej stránke len na vlastné, nekomerčné použitie, na vlastné riziko. Akékoľvek použitie Obsahu obsiahnutého na Webovej stránke, ktoré presahuje vyššie uvedený rozsah, vrátane kopírovania, prenosu, spracovania, verejného zdieľania, je zakázané;
  3. vo formulároch uvádzať len pravdivé, aktuálne a všetky potrebné údaje;
  4. na okamžitú aktualizáciu všetkých údajov vrátane osobných údajov poskytnutých v súvislosti s uzavretím Zmluvy o poskytovaní služby, najmä v rozsahu potrebnom na jej riadne plnenie;
  5. zdržať sa poskytovania, prenosu alebo zverejňovania na Webovej stránke akéhokoľvek Obsahu zakázaného ustanoveniami platných právnych predpisov, najmä Obsahu porušujúceho akékoľvek práva tretích strán, vrátane ich osobných práv;
  6. zdržať sa konania ako:
   • posielanie alebo zverejňovanie nevyžiadaných komerčných informácií na webovej stránke alebo umiestňovanie akéhokoľvek obsahu, ktorý porušuje zákon (zákaz umiestňovania nezákonného obsahu);
   • vykonávanie IT činností alebo akýchkoľvek iných činností zameraných na získanie informácií, ktoré nie sú určené pre používateľa, vrátane údajov iných používateľov, alebo zasahovanie do pravidiel alebo technických aspektov prevádzky webovej stránky;
   • neoprávnená úprava Obsahu poskytovaného Poskytovateľom služieb, zmluvnými partnermi Poskytovateľa služieb alebo subjektmi zaradenými do skupiny PCC, najmä popisy produktov alebo služieb zverejnených na Webovej stránke.

IV. Sťažnosti

 1. Užívateľ má právo uplatniť reklamáciu Elektronických služieb do 2 dní od zistenia nezrovnalosti.
 2. Používateľ môže podať sťažnosť Poskytovateľovi služby písomne alebo formou e-mailu zaslaného na adresu: products@pcc.eu . Podanie reklamácie si vyžaduje pod hrozbou neplatnosti podrobný popis dôvodov oprávňujúcich reklamáciu, informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum nezrovnalosti, žiadosť Užívateľa a kontaktné údaje sťažovateľa.
 3. Poskytovateľ služby sa zaväzuje posúdiť všetky správne podané a úplné reklamácie do 14 pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie poštou alebo e-mailom.
 4. V každom prípade sa nedostatočná odpoveď na reklamáciu rovná zamietnutiu reklamácie.

V. Zmena pravidiel

 1. Poskytovateľ služieb môže zmeniť Pravidlá v prípade aspoň jedného z nasledujúcich dôležitých dôvodov (uzavretý katalóg):
  1. zmena zákona alebo výkladov upravujúcich poskytovanie elektronických služieb zo strany Poskytovateľa služby;
  2. potrebu prispôsobiť činnosť poskytovateľa služieb príkazom, úsudkom, rozhodnutiam alebo usmerneniam vyplývajúcim z:
   • rozhodnutie orgánu verejnej správy príslušného v predmete činnosti Poskytovateľa služby, príp
   • rozsudok súdu, ktorý sa vzťahuje na podnikanie Poskytovateľa služieb;
  3. zmena spôsobu poskytovania služieb elektronicky Poskytovateľom služby z technických alebo technologických dôvodov;
  4. zmena rozsahu alebo zásad poskytovania služieb poskytovaných Poskytovateľom služieb elektronicky, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Nariadení, najmä zavedením nových funkcionalít, úpravou alebo zrušením existujúcich funkcionalít alebo služieb Poskytovateľom služieb, na ktoré sa Nariadenia vzťahujú;
  5. zlúčenie, rozdelenie alebo transformácia Poskytovateľa služby alebo zmena iných identifikačných údajov Poskytovateľa služieb uvedených v Predpisoch.
 2. V prípade zmien Pravidiel Poskytovateľ služieb zabezpečí jednotné znenie Pravidiel zverejnením na Webovej stránke a vo vzťahu k Používateľom, ktorí majú Profil, prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu poskytnutú Používateľ, ktorý strany považujú za informáciu o zmene prostredníctvom elektronickej komunikácie tak, aby sa Používateľ mohol oboznámiť s jej obsahom.
 3. Novela Pravidiel nadobúda účinnosť dňom jej oznámenia a vo vzťahu k Používateľom, ktorí si vytvorili Profil, 14 dní odo dňa odoslania informácie o zmene. Používatelia s Profilom majú právo vypovedať Zmluvu o poskytovaní Služby do 14 dní odo dňa, keď im bola oznámená zmena Pravidiel.

VI. Zodpovednosť

 1. Používanie webovej stránky, vrátane používania zverejneného obsahu v rozsahu povolenom týmito pravidlami, sa uskutočňuje výlučne na náklady a riziko používateľa.
 2. Používateľ nesie zodpovednosť za svoje činy, ktoré sú v rozpore s Nariadeniami alebo zákonom, vykonané pri používaní Webovej stránky, ako sú pokusy o prienik, úprava obsahu niekoho iného a uverejnenie obsahu, ktorý porušuje platné zákony alebo tieto Nariadenia. Užívateľ je povinný uhradiť všetky straty a náklady na škody spôsobené jeho konaním alebo opomenutím a uspokojiť nároky tretích osôb, vrátane štátnych orgánov, vznesené aj pred súd, smerujúce proti Poskytovateľovi služby a súvisiace Konanie užívateľa v rozpore s Nariadeniami alebo zákonom. Používateľ v rámci možností zbaví Poskytovateľa služby akejkoľvek zodpovednosti voči takýmto tretím osobám.
 3. Poskytovateľ služby nezodpovedá za žiadne dôsledky používania informácií získaných prostredníctvom Webovej stránky Používateľom.
 4. Prevádzkovateľ stránky nemôže zaručiť, že informácie odoslané prostredníctvom internetu sa dostanú k užívateľovi v bezchybnej, úplnej a úplnej forme. Prevádzkovateľ webovej stránky vynakladá maximálne úsilie na to, aby bola bez závad, avšak jej prevádzka nie je zaručená v žiadnom ohľade, vrátane prerušení prevádzky, softvérových chýb, metodických a vecných chýb, správnosti a užitočnosti poskytovaných informácií. Prevádzkovateľ webovej stránky vynakladá maximálne úsilie na to, aby prezentovaný obsah, najmä číselné údaje, bol správny. Malo by sa chápať, že sú spracovávané a prezentované automaticky softvérom webovej stránky, preto v prípade chyby môže chvíľu trvať, kým bude opravená.
 5. Poskytovateľ služby ani jeho zamestnanci, splnomocnení zástupcovia a splnomocnenci nezodpovedajú Užívateľovi, jeho subdodávateľom, zamestnancom, splnomocneným zástupcom a/alebo splnomocnencom za akúkoľvek škodu, vrátane ušlého zisku, pokiaľ škoda nebola spôsobená nimi úmyselne.
 6. V každom prípade určenia zodpovednosti Poskytovateľa služby, jeho zamestnancov, splnomocnených zástupcov a/alebo splnomocnencov je zodpovednosť voči Užívateľovi bez ohľadu na jeho právny základ obmedzená – a to ako v rámci jednej reklamácie, tak aj pre všetky pohľadávky celkom – do výšky tisíc zlotých.
 7. Ustanovenia odsekov 7 a 8 vyššie platia aj po skončení platnosti Zmluvy o poskytovaní služby a po jej ukončení alebo odstúpení od nej ktoroukoľvek zmluvnou stranou.

VII. Licencia

 1. Obsah Webovej stránky je chránený najmä Autorským zákonom. Týka sa to jednotlivých samostatných diel, akými sú texty, fotografie, grafika a spôsob ich prezentácie v grafickom usporiadaní.
 2. Všetky ochranné známky a logá, ktoré sa objavujú na webovej stránke, bez ohľadu na to, či boli zaregistrované, podliehajú právnej ochrane podľa pravidiel stanovených v rámci príslušných predpisov.
 3. Výhradné práva na všetok Obsah poskytovaný / zverejnený na Webovej stránke Poskytovateľom služieb, jeho dodávateľmi alebo subjektmi, ktoré sú súčasťou PCC Group, najmä autorské práva, názov Webovej stránky (ochranná známka), grafické prvky, softvér, doménové práva a databázy sú dostupné Poskytovateľovi služby alebo subjektom, s ktorými má Poskytovateľ služby uzatvorené príslušné zmluvy. Používatelia sú oprávnení používať vyššie uvedený Obsah, ako aj používanie Obsahu uverejneného v súlade so zákonom a už zdieľaného inými Používateľmi na Webovej stránke, výlučne na osobné nekomerčné použitie a výlučne na účely riadneho používania webová stránka. Akékoľvek použitie Obsahu zahrnutého na Webovej stránke, ktoré presahuje tento rozsah, vrátane kopírovania, prenosu, spracovania, verejného zdieľania, je zakázané, pokiaľ oprávnená osoba s takýmto konaním písomne nesúhlasí, pod hrozbou neplatnosti.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Pravidlá sú platné od 25.05.2018.
 2. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Nariadenia, platia ustanovenia poľského práva a príslušnými súdmi sú bežné súdy v Poľskej republike, pokiaľ z kogentných ustanovení zákona nevyplýva niečo iné. Akékoľvek spory medzi Poskytovateľom služby a Používateľom budú predložené súdu príslušnému podľa sídla Poskytovateľa služby.
 3. Poskytovateľ služby zabezpečuje technické a organizačné opatrenia primerané stupňu ohrozenia bezpečnosti funkcionalít alebo Elektronických služieb poskytovaných na základe Zmluvy o poskytovaní služby. Používanie Elektronických služieb je spojené s typickými rizikami súvisiacimi s prenosom údajov cez internet, ako je ich šírenie, strata alebo prístup k nim neoprávnenými osobami.
 4. Poskytovateľ služby informuje, že používanie webovej stránky prostredníctvom webového prehliadača, ako aj nadviazanie telefonického spojenia v prípadoch uvedených v Pravidlách môže byť spojené s potrebou vynaloženia nákladov na pripojenie k internetu (poplatok za prenos dát) alebo telefonické spojenie. náklady, podľa tarifných sadzieb poskytovateľa služieb používaných Používateľom.
 5. Prevod práv zo Zmluvy o poskytovaní služby Používateľom na tretie osoby si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas pod hrozbou neplatnosti súhlasu Poskytovateľa služby.
 6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že vzájomné vzťahy vylučujú použitie čl. 661 § 1-3 Občianskeho zákonníka.
 7. Zmluvné strany ako podnikatelia považujú všetky ustanovenia Predpisov za platné a záväzné. Ak sa niektoré ustanovenie Pravidiel ukáže ako neplatné alebo nevykonateľné, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení Predpisov, pokiaľ by Poskytovateľ služieb bez týchto ustanovení neuzavrel Zmluvu o poskytovaní služieb.

Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku