PCC Greenline®
Zelená chémia

Pôsobenie v medzinárodných štruktúrach PCC Group nám umožňuje vytvárať a rozvíjať sa v mnohých smeroch, pričom spoločne určujeme trendy v modernej chémii.

Green Chemistry od PCC Group
PCC Greenline®

Chemický priemysel bol jedným z prvých odvetví globálnej ekonomiky, ktoré začali hľadať stabilné a spoľahlivé prístupy k trvalo udržateľnému rozvoju. Výrobcovia chemikálií sa už dlho snažia zaviesť pokročilé environmentálne schémy, implementovať čisté a bezpečné procesy a certifikované produkty. Nie je to ľahká úloha, pretože si vyžaduje značné výdavky na vývoj nových a inovatívnych technológií, modernizáciu výrobných zariadení alebo výstavbu nových zariadení. Vyžaduje sa tiež implementácia a aplikácia množstva miestnych a medzinárodných noriem a systémov riadenia a prispôsobenie výroby a predaja celému radu právnych predpisov.

Dnes si už len ťažko vieme predstaviť modernú chémiu bez efektívnej prevádzkovej stratégie, ktorá zahŕňa environmentálne aspekty. Sú základnou súčasťou politík používaných výrobcami chemikálií, ako je PCC Group, kde prevádzkové a inžinierske činnosti musia byť vykonávané tak, aby zahŕňali prieskum prírodného prostredia. Takýto prístup umožňuje vyvážiť ekologické, ekonomické a sociálne faktory. V súčasnosti sa PCC Group, ako výrobca širokého spektra chemikálií, neodchyľuje od európskych a svetových noriem používaných v chemickom sektore.

Čo je zelená chémia?

Zelená chémia znamená vývoj takých chemikálií a procesov, ktoré znižujú alebo eliminujú produkciu alebo spotrebu nebezpečných látok. Zelená chémia je známa aj ako udržateľná chémia. Koncept vyvíjaný takmer 30 rokov je založený na niekoľkých základných oblastiach.

zabraňuje kontaminácii na molekulárnej úrovni
je to koncept, ktorý sa týka všetkých oblastí chémie, nielen jednej
používa inovatívne vedecké riešenia pre skutočné environmentálne problémy
redukuje zdroje kontaminácie a zabraňuje ich tvorbe počas procesov

Klasifikácia

PCC Groups už roky stanovuje štandardy v efektívnom plánovaní výrobných procesov a využívaní špičkových technológií. S naším širokým a rozmanitým portfóliom produktov PCC Greenline® sme tiež lídrom v oblasti udržateľnej výroby.
Výroba založená na recyklovaných materiáloch
Bezodpadová výroba
Netestované na zvieratách
Bez SVHC
Technológia s katalyzátorom DMC
Produkty PCC Greenline®
Výroba založená na recyklovaných materiáloch

Rýchly rozvoj priemyslu a tým aj zvyšujúca sa spotreba rôznych surovín so sebou nesie vznik enormného množstva odpadu kontaminujúceho životné prostredie. Zároveň stúpa aj spotreba a cena základných surovín potrebných na ich výrobu. V dôsledku toho výrobcovia látok a chemikálií rozpoznajú rastúci potenciál technológií recyklácie a znižovania odpadu. Spracovanie a ďalšie využitie odpadov si však vyžaduje špecifické technologické postupy, ako aj použitie špecializovaných surovín, prísad a chemických prípravkov.

Skupina PCC ponúka chemikálie používané vo výrobných procesoch, kde sa základné suroviny potrebné na ich výrobu získavajú recykláciou. Sú označené nápisom „Výroba založená na recyklovaných materiáloch“. Príklady zahŕňajú lepidlá určené na lepenie granulátov SBR získaných z recyklovaných pneumatík automobilov alebo lepidlá z peny vyrobené z brúsených matracov.

Ekologický výrobok
Na základe prírodných zložiek
Prírodné čistiace prostriedky
100% biologicky odbúrateľný
Biologicky odbúrateľný produkt
Energeticky nenáročná konštrukcia
Pasívna konštrukcia
Energeticky úsporná výrobná technológia
Uhlíková stopa
CO2 Nízke emisie
Nízke emisie prchavých organických zlúčenín
Nie je klasifikované podľa nariadenia CLP/GHS
Bez halogénov
Bez formaldehydu
Nízky obsah trifenylfosfátu
Výroba bez rozpúšťadiel
Bez parabénov
Bez GMO
Bio suroviny
Produkt prírodného pôvodu
Technológia optických vlákien
Vyrobené z recyklovaných materiálov

PCC Group
Zodpovedná výroba, udržateľné technológie

Vodná energia
4

malé vodné elektrárne skupiny PCC boli zaregistrované v UNFCCC a uznané OSN ako projekty na ochranu klímy.

Slnečná a veterná energia
100%

energie potrebnej na výrobu dimetyléteru v jednom z našich spoločných podnikov sa vyrába zo solárnych a veterných zdrojov.

Geotermálnej energie
100%

energie spotrebovanej závodom na výrobu kremíkového kovu spoločnosti PCC BakkiSilicon hf. na Islande sa získava z prírodných geotermálnych zdrojov.

Intermodálna logistika
315 tisíc

ton CO2 – to je množstvo, o ktoré sme v roku 2020 znížili emisie skleníkových plynov v dôsledku využívania kombinovanej železničnej a cestnej intermodálnej dopravy.

Energeticky efektívna výroba
750 kg

menej CO2 na tonu hydroxidu sodného, ​​čo sa premieta do zníženia emisií plynov, ktoré sme dosiahli vďaka energeticky efektívnej membránovej technológii na výrobu chlóru.

ISO certifikácie

Prevádzka a výrobné procesy našej spoločnosti sú založené na systémoch manažérstva kvality a environmentálnych manažérskych systémoch. Získané certifikáty sú potvrdením našej kompetencie v týchto oblastiach. Snažíme sa zlepšovať našu výkonnosť a dodržiavať národné normy environmentálneho manažérstva, aby sme sa mohli zúčastniť na medzinárodnom obchode. Princípy práce uplatňujeme v súlade s postupmi, ktoré umožňujú aj právne prípustné využívanie životného prostredia. Týmto spôsobom sa staráme o záujmy našich zákazníkov tým, že im ponúkame produkty spĺňajúce štandardizované normy, ktoré dokazujú ich vysokú kvalitu.

Chémia s klímou

Vďaka globálnym projektom, na ktorých sa podieľajú spoločnosti skupiny PCC, môžeme merať, plánovať a kontrolovať náš vplyv na zmenu klímy a zároveň získavame jedinečnú príležitosť byť hodnotení prestížnymi obchodnými, vedeckými, priemyselnými, environmentálnymi a sociálnymi skupinami s medzinárodnou pôsobnosťou. Jedna z prestížnych iniciatív zahŕňa rozsiahle vykazovanie emisií skleníkových plynov v rámci medzinárodného projektu CDP (Carbon Disclosure Project) a opatrení realizovaných na ich zníženie. Spoločnosť PCC EXOL SA sa ako jedna zo spoločností skupiny PCC, ktorá vykonáva činnosti na zníženie emisií skleníkových plynov, zúčastňuje na projekte CDP (Carbon Disclosure Project). V súlade s doktrínou CDP spoločnosť monitoruje svoj vplyv na zmenu klímy a prijíma opatrenia na zníženie skleníkových plynov. Viac informácií nájdete na stránke www.cdp.net.

Blog PCC Greenline®


Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku