I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) sa vzťahujú na webové stránky v subdoméne www.products.pcc.eu a iné webové stránky spravované spoločnosťou PCC Rokita SA alebo v jej mene, na ktorých boli uverejnené (ďalej len: „Webové stránky“ ). Pravidlá používania webovej stránky sú uvedené v pravidlách dostupných na adrese products.pcc.eu/en/terms-of-service/ .

1.2. Zásady neupravujú spracúvanie osobných údajov a informácií týkajúcich sa Používateľov na externých webových stránkach, na ktoré sú na webových stránkach uvedené odkazy. PCC Rokita SA vyzýva, aby ste si po prechode na iné webové stránky prečítali zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú tam uvedené.

1.3. Zásady webovej stránky sú informatívne, čo znamená, že nie sú zdrojom záväzkov pre ľudí používajúcich túto stránku (ďalej len „používatelia“).

1.4. Všetky slová, výrazy a skratky, ktoré sa vyskytujú na tejto stránke a sú napísané veľkými písmenami (napr. Elektronická služba), by sa mali chápať v súlade s ich definíciou obsiahnutou v pravidlách webovej stránky dostupnej na webovej stránke, pokiaľ ich ustanovenia zásad nedefinujú v inom spôsobom.

II. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Prevádzkovateľom osobných údajov je PCC Rokita SA, 4 Sienkiewicza Street, 56-120 Brzeg Dolny, zapísaná v Obchodnom registri okresu Wroclaw-Fabryczna vo Wroclawi, 9. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom 0000105885, NIP 917-000- 00-15, REGON 930613932, so základným imaním 19 853 300 PLN, splatené v celku; kontaktný e-mail: iod.rokita@pcc.eu – ďalej len „Správca osobných údajov“.

2.2. Osobné údaje Užívateľa sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údaje a zrušenie smernice 95/46/ES (Vestník EÚ č. L 119, s. 1) (ďalej len: GDPR). Osobné údaje predstavujú údaje uvedené v čl. 4 GDPR (ďalej len „Osobné údaje“).

2.3. Správca osobných údajov za účelom splnenia zákonných požiadaviek vyberá a uplatňuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov a chráni údaje pred neoprávneným zverejnením, ako aj pred spracúvaním, ktoré porušuje platné právne predpisy.

III. ÚČEL A ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNY ZÁKLAD ICH SPRACÚVANIA A JEHO PRÍJEMCOV

3.1. Správca osobných údajov dbá najmä na ochranu práv a slobody osobných údajov, a najmä zabezpečuje, aby ním zhromaždené Osobné údaje boli spracúvané:

 1. v súlade so zákonom, spravodlivo a transparentne pre dotknutú osobu,
 2. na označené, explicitné a legitímne účely a nebudú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito účelmi,
 3. primerane, primerane a v obmedzenom rozsahu na to, čo je potrebné na účely, na ktoré sa spracúva,
 4. v najaktuálnejšej verzii, ktorú správca osobných údajov získal a v prípade potreby ju aktualizuje,
 5. vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby nie dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú,
 6. spôsobom, ktorý zaisťuje primeranú bezpečnosť Osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, vhodnými technickými a organizačnými opatreniami.

3.2. Správca osobných údajov spracúva osobné údaje používateľa:

 1. meno a priezvisko,
 2. meno spoločnosti,
 3. emailová adresa,
 4. Telefónne číslo,
 5. IP používateľa.

3.3. Osobné údaje Užívateľa sa spracúvajú na účely ako:

 1. vytvorenie profilu,
 2. používanie určitých elektronických služieb,
 3. marketing vlastných produktov a služieb Prevádzkovateľa osobných údajov,
 4. marketing produktov a služieb subjektov tvoriacich PCC Capital Group (úplný zoznam spoločností je dostupný na: https://www.pcc.eu/en/pcc-worldwide/ ), vrátane informácií o finančnej situácii a informácií o emisii cenných papierov realizovaných subjektmi zo skupiny PCC Capital Group,
 5. aktuálny kontakt s Používateľom,
 6. v súvislosti s možnosťou vzniku sporov.

3.4. Základ pre spracovanie osobných údajov:

 1. v rozsahu účelu uvedeného v bode a., b. je základom čl. 6 ods. 1 (b) GDPR, tj plnenie zmluvy alebo prijatie opatrení na jej uzavretie na žiadosť užívateľa,
 2. v rámci účelov uvedených v bode c., e., f., je základom čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, teda oprávnené záujmy, ktoré sleduje Prevádzkovateľ osobných údajov,
 3. v rozsahu účelu uvedeného v bode d. je základom čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, teda oprávnený záujem, ktorý sleduje tretia strana.

3.6. Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva na účely uvedené vyššie po dobu trvania zmluvy a v prípade spracúvania osobných údajov na marketingové účely – do vznesenia námietky, pokiaľ zákon neukladá povinnosť spracúvať tieto údaje dlhšie alebo budú pre prípad prípadných nárokov uchovávané dlhšie, po dobu premlčania, ktorá je určená zákonom, najmä Občianskym zákonníkom.

3.7. Príjemcami Osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva, môžu byť subjekty:

 1. oprávnený na jeho spracovanie podľa platných právnych predpisov,
 2. podpora Prevádzkovateľa osobných údajov pri zasielaní e-mailov a v prípade marketingových aktivít aj pri marketingových akciách,
 3. poskytovanie podpory a prevádzky teleinformačných nástrojov a systémov (napr. dátové úložiská),
 4. vykonávanie zásielok,
 5. poskytovanie nepretržitých právnych služieb,
 6. poskytovanie služieb skenovania, tlače, korešpondencie, archivácie a likvidácie dokumentov,
 7. vykonávanie auditov,
 8. zo skupiny PCC, ktorá podporuje Prevádzkovateľa osobných údajov v rámci vyššie uvedených činností.

3.8. Každý Užívateľ má právo:

 1. prístup k svojim osobným údajom,
 2. opraviť svoje osobné údaje,
 3. požiadať o odstránenie svojich osobných údajov,
 4. požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov,
 5. namietať spracúvanie svojich osobných údajov,
 6. preniesť svoje Osobné údaje inému Prevádzkovateľovi osobných údajov (pokiaľ nie je základom spracúvania oprávnený záujem Prevádzkovateľa),
 7. podanie sťažnosti predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

3.9. Každý Používateľ môže kontaktovať Dozorcu ochrany údajov ohľadom spracovania Osobných údajov Používateľa e-mailom na adrese: iod.rokita@pcc.eu .

IV. COOKIES

4.1. Správca osobných údajov používa cookies (malé textové súbory), ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení Používateľa za účelom uľahčenia používania Webovej stránky Používateľovi.

4.2. Cookies zhromažďujú rôzne typy informácií, ktoré spravidla nepredstavujú osobné údaje (neumožňujú identifikáciu používateľa). Niektoré informácie v závislosti od ich obsahu a použitia môžu byť priradené konkrétnej osobe, napr. ich prepojením s údajmi poskytnutými v procese registrácie Používateľa, a teda byť považované za Osobné údaje. Vo vzťahu k tomuto typu informácií platia primerane ustanovenia týkajúce sa osobných údajov (odseky 2-3 vyššie).

4.3. Súbory cookie umožňujú okrem iného:

 1. udržiavanie relácie Používateľa po prihlásení, aby nebolo potrebné opätovné prihlasovanie na každej podstránke Webu;
 2. zapamätanie si jednorazovo poskytnutých informácií, aby Užívateľ nemusel zakaždým vypĺňať formulár;
 3. prispôsobenie Webovej stránky spôsobu jej používania Používateľom a zvýšenie jej prístupnosti pre Používateľa;
 4. vedenie štatistík návštevnosti webových stránok.

4.4. Informácie získané prostredníctvom cookies zahŕňajú okrem iného názov poskytovateľa internetových služieb, IP adresu Používateľa, krajinu, z ktorej sa Používateľ pripája na Webovú stránku.

4.5. Webová stránka používa dva základné typy cookies: cookies relácie a trvalé cookies. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). Trvalé cookies sú uložené v zariadení Používateľa po dobu uvedenú v parametroch súboru cookie alebo do ich vymazania Používateľom.

4.6. V mnohých prípadoch webový prehliadač štandardne umožňuje ukladanie cookies na koncovom zariadení Používateľa. Užívateľ môže kedykoľvek vymazať súbory cookies uložené v jeho koncovom zariadení alebo zablokovať možnosť ich ukladania v nastaveniach prehliadača (aj v mobilnom telefóne alebo inom zariadení umožňujúcom prístup na internet).

4.7. Podrobné informácie o spôsoboch blokovania / odstraňovania súborov cookie sú k dispozícii v časti „Pomoc“ v menu prehliadača používaného Používateľom. Napríklad v prehliadači Internet Explorer je možné upraviť súbory cookie z: Nástroje -> Možnosti siete Internet -> Súkromie; v prehliadači Mozilla Firefox: Nástroje -> Možnosti -> Ochrana osobných údajov; v prehliadači Google Chrome: Nastavenia -> Zobraziť rozšírené nastavenia -> Súkromie -> Nastavenia obsahu -> Súbory cookie. Prístupové cesty sa môžu líšiť v závislosti od použitej verzie prehliadača.

4.8. Súbory cookie nie sú škodlivé pre používateľa ani jeho zariadenie. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcionality dostupné na webovej stránke, znemožniť alebo výrazne sťažiť riadne používanie webovej stránky vrátane nemožnosti udržiavať relácie prihlásenia, preto Správca osobných údajov odporúča nezakazovať ich používanie v prehliadačoch.

4.9. Hlavným účelom súborov cookie používaných správcom osobných údajov je optimalizácia služieb používateľa pri používaní webovej stránky. Správca osobných údajov však spolupracuje s inými spoločnosťami v rámci ich marketingovej (reklamnej) činnosti a na účely analýzy štatistík webových stránok (vrátane demografických údajov a prehľadov záujmov pomocou nástroja Google Analytics). Pre účely tejto spolupráce prehliadač alebo iný softvér nainštalovaný na zariadení Používateľa ukladá aj súbory cookies od subjektov, ktoré takéto marketingové aktivity vykonávajú (tzv. cookies tretích strán). Súbory cookie používané týmito subjektmi sú navrhnuté tak, aby používateľovi poskytovali iba tie reklamy, ktoré zodpovedajú jeho individuálnym záujmom a potrebám. Podľa názoru správcu osobných údajov je zobrazovanie personalizovanej reklamy pre Užívateľa atraktívnejšie ako reklama, ktorá nesúvisí s jeho potrebami. Bez týchto súborov by to nebolo možné, pretože práve spoločnosti spolupracujúce so správcom osobných údajov poskytujú reklamný obsah na webových stránkach navštívených používateľom po opustení webovej stránky.

4.10. Súbory cookie uvedené v odseku 9 vyššie môžu pochádzať od nasledujúcich spoločností:

 1. Google – viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov a zhromažďovaní údajov spoločnosti Google nájdete na webovej stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk ;
 2. Facebook – viac informácií týkajúcich sa zásad ochrany osobných údajov a zhromažďovania údajov Facebooku nájdete na webovej stránke: https://www.facebook.com/privacy/explanation/ .

Viac informácií o súboroch cookie týchto subjektov nájdete v ich zásadách ochrany osobných údajov.

4.11. Správca tohto webu používa služby Google:

 1. Google Analytics – služba, ktorá umožňuje zhromažďovanie údajov na účely analýzy štatistík návštevnosti webových stránok. Podrobné informácie o tom, ako Google Analytics spracúva údaje, nájdete na webovej stránke: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk . Používateľ môže zabrániť zhromažďovaniu svojich údajov nainštalovaním nasledujúceho doplnku prehliadača, ktorý blokuje prenos údajov do služby Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk ;
 2. Google reCAPTCHA – služba, ktorá sleduje, či sú údaje na webstránke (napr. vo formulári) zadané osobou alebo automatizovaným systémom sledovaním správania Používateľa. Analýza prebieha automaticky na pozadí po otvorení webovej stránky bez informovania Používateľa. V rámci analýzy mechanizmus zohľadňuje rôzne typy informácií (napr. IP adresu, pohyby myši, čas strávený na webovej stránke) a zozbierané údaje sa následne odosielajú spoločnosti Google. Viac informácií o Google reCAPTCHA nájdete na stránke: https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html .

4.12. Web používa nasledujúce typy cookies:

 1. nevyhnutne potrebné súbory cookie – nevyhnutné pre správne zobrazenie funkcií webovej stránky;
 2. funkčné cookies – ukladanie preferencií Užívateľa;
 3. externé cookies – umožňujúce zlepšiť fungovanie Webovej stránky na základe spôsobu, akým ju Používateľ používa;
 4. cookies tretích strán – umožňujúce zobrazovanie reklamného obsahu o Správcovi osobných údajov na webových stránkach, ktoré Používateľ navštívi po opustení webovej stránky.

V. KONTAKT NA RIADITEĽA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOZORCU OCHRANY ÚDAJOV

5.1. Používateľ môže kedykoľvek priamo kontaktovať Prevádzkovateľa osobných údajov písomne alebo e-mailom na adresu Prevádzkovateľa osobných údajov uvedenú na začiatku Zásad.

5.2. Používateľ sa môže kedykoľvek písomne obrátiť priamo na Dozorcu ochrany údajov na adrese: PCC Rokita SA, Dozorca ochrany údajov, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Poľsko alebo e-mailom na adresu: iod.rokita@pcc.eu .

5.3. Správca osobných údajov uchováva korešpondenciu s Používateľom na štatistické účely a pre čo najlepšiu a najrýchlejšiu odpoveď na vznikajúce otázky, ako aj v rámci riešenia sťažností a rozhodnutí na základe administratívnych zásahov do uvedeného Profilu. Takto zhromaždené adresy a údaje nebudú použité na komunikáciu s Používateľom na iné účely, ako je požiadavka na správu Používateľa.

VI. BEZPEČNOSŤ

6.1. Prevádzkovateľ používa technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov v súlade s mierou ohrozenia a kategóriami údajov, najmä chráni údaje pred neoprávneným prístupom, sťahovaním neoprávnenou osobou, spracúvaním v rozpore s platnými právnymi predpismi a zmeny, stratu, poškodenie alebo zničenie.

6.2. Správca osobných údajov zabezpečuje nasledujúce technické opatrenia, aby zabránil neoprávnenému prístupu a zmene Osobných údajov zasielaných elektronicky:

 1. zabezpečenie databázy pred neoprávneným prístupom,
 2. certifikát SSL na webových stránkach, na ktorých sa poskytujú údaje používateľov,
 3. šifrovanie údajov použitých na autorizáciu Používateľa,
 4. prístup k profilu len po zadaní individuálneho prihlasovacieho mena a hesla.

VII. ZMENA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Správca osobných údajov si vyhradzuje právo v budúcnosti Zásady zmeniť – k tomu môže dôjsť okrem iného z nasledujúcich dôležitých dôvodov:

 1. zmeny v záväzných ustanoveniach, najmä pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, telekomunikačný zákon, služby poskytované elektronicky a zmeny upravujúce práva spotrebiteľov ovplyvňujúce práva a povinnosti Prevádzkovateľa osobných údajov alebo Používateľa,
 2. vývoj funkcionality alebo Elektronických služieb diktovaný pokrokom internetovej technológie, vrátane aplikácie/implementácie nových technologických alebo technických riešení ovplyvňujúcich rozsah Politiky.

7.2. Správca osobných údajov vždy zverejní informácie o zmenách v Zásadách na Webovej stránke. Pri každej zmene sa nová verzia Zásad objaví s novým dátumom.
7.3. Táto verzia Zásad je v platnosti od 25.05.2018.


Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku