I. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Dit privacybeleid (hierna "beleid" genoemd) verwijst naar de website in het subdomein www.products.pcc.eu en andere websites die worden onderhouden door of namens PCC Rokita SA, waarop het is geplaatst (hierna: "Website" ). De regels voor het gebruik van de Website zijn uiteengezet in het Reglement dat beschikbaar is op products.pcc.eu/en/terms-of-service/ .

1.2. Het Beleid regelt niet de verwerking van persoonsgegevens en informatie over Gebruikers op externe websites, waarnaar op de Website links zijn opgenomen. PCC Rokita SA dringt erop aan dat u na het overschakelen naar andere websites het privacybeleid leest dat daar wordt uiteengezet.

1.3. Het beleid van de website is informatief, wat betekent dat het geen bron van verplichtingen is voor mensen die de website gebruiken (hierna: "Gebruikers").

1.4. Alle woorden, uitdrukkingen en acroniemen die op deze pagina voorkomen en in hoofdletters zijn geschreven (bijv. Elektronische Dienst) moeten worden begrepen in overeenstemming met hun definitie in het Reglement van de Website dat beschikbaar is op de Website, tenzij de bepalingen van het Beleid ze op een andere manier definiëren. manier.

II. PERSOONLIJKE GEGEVENSBEHEERDER

2.1. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is PCC Rokita SA, 4 Sienkiewicza Street, 56-120 Brzeg Dolny, opgenomen in het handelsregister van het district Wroclaw-Fabryczna in Wroclaw, 9e handelsafdeling van het National Court Register onder nummer 0000105885, NIP 917-000- 00-15, REGON 930613932, met maatschappelijk kapitaal PLN 19.853.300, geheel gestort; contact e-mail: iod.rokita@pcc.eu – hierna te noemen de “Personal Data Controller”.

2.2. De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Journal of EU No L 119, p. 1) (hierna: AVG). Persoonsgegevens zijn gegevens als bedoeld in art. 4 van de AVG (hierna: ‘Persoonsgegevens’).

2.3. Om te voldoen aan wettelijke vereisten, selecteert en past de Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen toe om de bescherming van de Persoonsgegevens die worden verwerkt te waarborgen en beschermt de gegevens tegen ongeoorloofde openbaarmaking, evenals tegen verwerking die in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

III. DOEL EN REIKWIJDTE VAN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS, DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING EN HAAR ONTVANGERS

3.1. De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de rechten en vrijheid van persoonsgegevens, en zorgt er in het bijzonder voor dat de door hem verzamelde Persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. in overeenstemming met de wet, eerlijk en transparant voor de betrokkene,
 2. met duidelijke, expliciete en legitieme doeleinden en niet verder worden verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met deze doeleinden,
 3. adequaat, passend en in beperkte mate tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt,
 4. in de meest actuele versie, die werd verkregen door de Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, en indien nodig bijgewerkt,
 5. in een vorm die identificatie van de betrokkene niet langer mogelijk maakt dan nodig is voor de doeleinden waarvoor hij wordt verwerkt,
 6. op een manier die zorgt voor een adequate beveiliging van Persoonsgegevens, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, door passende technische en organisatorische maatregelen.

3.2. De verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens verwerkt de persoonsgegevens van de gebruiker:

 1. voornaam en achternaam,
 2. Bedrijfsnaam,
 3. e-mailadres,
 4. Telefoonnummer,
 5. IP van de gebruiker.

3.3. De Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt voor doeleinden zoals:

 1. een profiel aanmaken,
 2. gebruik van bepaalde elektronische diensten,
 3. marketing van de eigen producten en diensten van de verwerkingsverantwoordelijke,
 4. marketing van producten en diensten van entiteiten die de PCC Capital Group vormen (de volledige lijst van bedrijven is beschikbaar op: https://www.pcc.eu/en/pcc-worldwide/ ), inclusief informatie over de financiële situatie en informatie over uitgifte van effecten uitgevoerd door entiteiten van de PCC Capital Group,
 5. huidig contact met de Gebruiker,
 6. verband met de kans op het ontstaan van geschillen.

3.4. De grondslag voor de verwerking van Persoonsgegevens:

 1. in het kader van het onder a., b. genoemde doel is de grondslag art. 6 par. 1 (b) AVG, dwz uitvoering van het contract of het ondernemen van actie om het op verzoek van de gebruiker af te sluiten,
 2. in het kader van de doeleinden uiteengezet in punt c., e., f., is de basis art. 6 par. 1 (f) AVG, dwz de legitieme belangen die worden nagestreefd door de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens,
 3. in het kader van het onder d. aangegeven doel is de grondslag art. 6 par. 1 (f) AVG, dwz een legitiem belang dat wordt nagestreefd door een derde partij.

3.6. Persoonsgegevens worden door de Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens opgeslagen voor de hierboven gespecificeerde doeleinden voor de duur van het contract, en in het geval van verwerking van Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden – tot het bezwaar, tenzij de wet een langere verwerking van deze gegevens verplicht of het worden bij eventuele aanspraken langer bewaard voor een verjaringstermijn die is bepaald door de wet, in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek.

3.7. Ontvangers van Persoonsgegevens die door de Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen entiteiten zijn:

 1. recht heeft op de verwerking ervan volgens de toepasselijke wetgeving,
 2. het ondersteunen van de Verwerkingsverantwoordelijke bij het verzenden van e-mails, en in het geval van marketingactiviteiten – ook bij marketingcampagnes,
 3. het bieden van ondersteuning en bediening van tele-informatietools en -systemen (bijv. gegevensopslag),
 4. het uitvoeren van zendingen,
 5. het verlenen van doorlopende juridische diensten,
 6. het verstrekken van diensten op het gebied van scannen, afdrukken, correspondentie, archivering en documentvernietiging,
 7. het uitvoeren van audits,
 8. van de PCC Group die de Verantwoordelijke voor Persoonsgegevens ondersteunt in het kader van bovenstaande activiteiten.

3.8. Elke Gebruiker heeft het recht om:

 1. toegang tot hun Persoonsgegevens,
 2. hun Persoonsgegevens corrigeren,
 3. verzoeken om verwijdering van hun Persoonsgegevens,
 4. verzoeken om de verwerking van hun Persoonsgegevens te beperken,
 5. bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Persoonsgegevens,
 6. hun Persoonsgegevens over te dragen aan een andere Verantwoordelijke voor Persoonsgegevens (tenzij de basis voor de verwerking een gerechtvaardigd belang is van de Verantwoordelijke voor Persoonsgegevens),
 7. het indienen van een klacht bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

3.9. Elke Gebruiker kan per e-mail contact opnemen met de Toezichthouder voor gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens van de Gebruiker op: iod.rokita@pcc.eu .

NS. COOKIES

4.1. De Verantwoordelijke voor Persoonsgegevens maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden), die op het eindapparaat van de Gebruiker worden opgeslagen om het gebruik van de Website door de Gebruiker te vergemakkelijken.

4.2. Cookies verzamelen verschillende soorten informatie die in de regel geen persoonlijke gegevens zijn (ze maken identificatie van de gebruiker niet mogelijk). Sommige informatie kan, afhankelijk van de inhoud en het gebruik, worden toegewezen aan een specifieke persoon, bijvoorbeeld door deze te koppelen aan de gegevens die zijn verstrekt in het registratieproces van de gebruiker, en dus als persoonlijke gegevens worden beschouwd. Met betrekking tot dit soort informatie zijn de bepalingen met betrekking tot Persoonsgegevens (paragrafen 2-3 hierboven) dienovereenkomstig van toepassing.

4.3. Cookies laten onder meer toe:

 1. het onderhouden van de sessie van de Gebruiker na het inloggen, zodat het niet nodig is om op elke subpagina van de Website opnieuw in te loggen;
 2. het eenmalig onthouden van de verstrekte informatie zodat de Gebruiker het formulier niet telkens opnieuw hoeft in te vullen;
 3. het aanpassen van de Website aan de wijze van gebruik door de Gebruiker en het vergroten van de toegankelijkheid voor de Gebruiker;
 4. het bijhouden van statistieken van Websitebezoeken.

4.4. Informatie die via cookies wordt verkregen, omvat onder meer de naam van de internetprovider, het IP-adres van de Gebruiker, het land van waaruit de Gebruiker verbinding maakt met de Website.

4.5. De Website gebruikt twee basistypen cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat van de Gebruiker tot het uitloggen, het verlaten van de website of het uitschakelen van de software (webbrowser). Permanente cookies worden op het apparaat van de gebruiker opgeslagen voor de tijd die is gespecificeerd in de cookiebestandsparameters of totdat ze door de gebruiker worden verwijderd.

4.6. In veel gevallen staat de webbrowser standaard de opslag van cookies op het eindapparaat van de Gebruiker toe. De gebruiker kan op elk moment cookiebestanden die op zijn/haar eindapparaat zijn opgeslagen verwijderen of de mogelijkheid om ze op te slaan blokkeren in de instellingen van de browser (ook op een mobiele telefoon of ander apparaat dat toegang geeft tot internet).

4.7. Gedetailleerde informatie over de methoden voor het blokkeren / verwijderen van cookies is beschikbaar in het gedeelte "Help" in het browsermenu dat door de gebruiker wordt gebruikt. In Internet Explorer kunnen cookies bijvoorbeeld worden gewijzigd via: Extra -> Internetopties -> Privacy; in de Mozilla Firefox-browser: Extra -> Opties -> Privacy; in Google Chrome: Instellingen -> Geavanceerde instellingen weergeven -> Privacy -> Instellingen voor inhoud -> Cookies. Toegangspaden kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte browserversie.

4.8. Cookies zijn niet schadelijk voor de Gebruiker of zijn/haar apparaat. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op sommige van de functionaliteiten die beschikbaar zijn op de website, het juiste gebruik van de website voorkomen of aanzienlijk belemmeren, inclusief het onvermogen om logsessies bij te houden.

4.9. Het belangrijkste doel van cookies die door de Verantwoordelijke voor Persoonsgegevens worden gebruikt, is om de service van de Gebruiker te optimaliseren tijdens het gebruik van de Website. De verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens werkt echter samen met andere bedrijven in het kader van hun marketing- (advertentie)activiteiten en voor het analyseren van de statistieken van websites (inclusief demografische gegevens en interesserapporten met behulp van de Google Analytics-tool). Ten behoeve van deze samenwerking slaat de browser of andere software die op het apparaat van de Gebruiker is geïnstalleerd ook cookies op van entiteiten die dergelijke marketingactiviteiten uitvoeren (zogenaamde cookies van derden). Cookies die door deze entiteiten worden gebruikt, zijn ontworpen om de gebruiker alleen die advertenties te bieden die overeenkomen met zijn/haar individuele interesses en behoeften. Naar de mening van de Verantwoordelijke voor de verwerking is het tonen van een gepersonaliseerde advertentie aantrekkelijker voor de Gebruiker dan een advertentie die niet is gerelateerd aan zijn/haar behoeften. Zonder deze bestanden zou dit niet mogelijk zijn omdat het de bedrijven zijn die samenwerken met de Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die advertentie-inhoud aanbieden op websites die de Gebruiker heeft bezocht nadat hij de Website heeft verlaten.

4.10. Cookiebestanden waarnaar in paragraaf 9 hierboven wordt verwezen, kunnen afkomstig zijn van de volgende bedrijven:

 1. Google – meer informatie over het privacybeleid van Google en het verzamelen van gegevens is te vinden op de website: https://policies.google.com/privacy?hl=en ;
 2. Facebook – meer informatie over het privacybeleid van Facebook en het verzamelen van gegevens is te vinden op de website: https://www.facebook.com/privacy/explanation/ .

Meer informatie over de cookies van deze entiteiten is te vinden in hun privacybeleid.

4.11. De beheerder van deze website maakt gebruik van Google-diensten:

 1. Google Analytics – een dienst waarmee gegevens kunnen worden verzameld voor het analyseren van websitebezoekstatistieken. Gedetailleerde informatie over hoe gegevens worden verwerkt door Google Analytics is te vinden op de website: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en . De gebruiker kan het verzamelen van zijn gegevens voorkomen door de volgende browser-add-on te installeren die de overdracht van gegevens naar Google Analytics blokkeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ;
 2. Google reCAPTCHA – een dienst die controleert of gegevens op een website (bijvoorbeeld in een formulier) zijn ingevoerd door een persoon of door een geautomatiseerd systeem door het gedrag van de Gebruiker te observeren. De analyse vindt automatisch op de achtergrond plaats na het openen van de website zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. Als onderdeel van de analyse houdt het mechanisme rekening met verschillende soorten informatie (bijv. IP-adres, muisbewegingen, tijd doorgebracht op de website) en de verzamelde gegevens worden vervolgens naar Google verzonden. Meer informatie over Google reCAPTCHA is te vinden op de website: https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html .

4.12. De website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 1. strikt noodzakelijke cookies – noodzakelijk voor de juiste weergave van websitefuncties;
 2. functionele cookies – het opslaan van de voorkeuren van de gebruiker;
 3. externe cookies – waardoor de werking van de website kan worden verbeterd op basis van de manier waarop de gebruiker deze gebruikt;
 4. cookies van derden – waardoor de weergave van advertentie-inhoud over de Verantwoordelijke voor Persoonsgegevens op websites die door de Gebruiker worden bezocht na het verlaten van de Website.

V. CONTACT MET DE PERSOONLIJKE GEGEVENSVERANTWOORDELIJKE EN TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

5.1. De Gebruiker kan op elk moment rechtstreeks contact opnemen met de Verantwoordelijke voor Persoonsgegevens, schriftelijk of per e-mail op het adres van de Verantwoordelijke voor Persoonsgegevens dat aan het begin van het Beleid is vermeld.

5.2. De Gebruiker kan te allen tijde rechtstreeks schriftelijk contact opnemen met de Toezichthouder voor Gegevensbescherming op het adres: PCC Rokita SA, Toezichthouder voor Gegevensbescherming, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Polen of per e-mail naar het volgende adres: iod.rokita@pcc.eu .

5.3. De Verantwoordelijke voor Persoonsgegevens bewaart correspondentie met de Gebruiker voor statistische doeleinden en voor de beste en snelste reactie op nieuwe vragen, evenals in het kader van klachtenregelingen en beslissingen die worden genomen op basis van administratieve interventies in het aangegeven Profiel. De op deze manier verzamelde adressen en gegevens zullen niet worden gebruikt om met de Gebruiker te communiceren voor andere doeleinden dan het beheerverzoek van de Gebruiker.

VI. VEILIGHEID

6.1. De Verantwoordelijke voor Persoonsgegevens gebruikt technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de mate van dreiging en gegevenscategorieën, in het bijzonder beschermt de Persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, downloaden door een onbevoegde persoon, verwerking in strijd met toepasselijke wetgeving en wijzigingen, verlies, beschadiging of vernietiging.

6.2. De Verantwoordelijke voor de Persoonsgegevens treft de volgende technische maatregelen om ongeoorloofde toegang tot en wijziging van elektronisch verzonden Persoonsgegevens te voorkomen:

 1. het beveiligen van de database tegen onbevoegde toegang,
 2. SSL-certificaat op de Website-pagina’s waar gebruikersgegevens worden verstrekt,
 3. encryptie van gegevens die worden gebruikt om de Gebruiker te autoriseren,
 4. toegang tot het profiel alleen na het verstrekken van een individuele login en wachtwoord.

VII. WIJZIGING VAN PRIVACYBELEID

7.1. De verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens behoudt zich het recht voor om het beleid in de toekomst te wijzigen – dit kan onder meer gebeuren om de volgende belangrijke redenen:

 1. wijzigingen in de bindende bepalingen, in het bijzonder met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, telecommunicatiewetgeving, elektronisch verleende diensten en wijzigingen die de rechten van de consument regelen, die gevolgen hebben voor de rechten en plichten van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens of de gebruiker,
 2. ontwikkeling van functionaliteit of elektronische diensten gedicteerd door de vooruitgang van internettechnologie, inclusief de toepassing / implementatie van nieuwe technologische of technische oplossingen die de reikwijdte van het beleid beïnvloeden.

7.2. Verantwoordelijke voor Persoonsgegevens zal telkens informatie over wijzigingen in het Beleid op de Website publiceren. Bij elke wijziging verschijnt de nieuwe versie van de Polis met een nieuwe datum.
7.3. Deze versie van het beleid is van kracht sinds 25/05/2018.


De pagina is automatisch vertaald. Originele pagina openen