I. Algemene informatie

 1. De portal www.products.pcc.eu is een online dienst van puur informatieve aard met betrekking tot producten en diensten van PCC Rokita SA en aanverwante bedrijven die deel uitmaken van de PCC Group.
 2. Dit Reglement regelt de voorwaarden voor het gebruik van de website www.products.pcc.eu door internetgebruikers. Het gebruik van de Website vereist de aanvaarding van het volledige Reglement. Er wordt niet over onderhandeld. Het ontbreken van toestemming voor een van de bepalingen van het Reglement betekent het onvermogen om de gehele Website te gebruiken. Onwetendheid van de verordeningen ontslaat de toepassing ervan niet.
 3. De dienst is beschikbaar voor elke internetgebruiker. Toegang tot sommige delen van de Website vereist registratie en het verstrekken van persoonlijke gegevens.
 4. De exploitant van de website is PCC Rokita SA, 4 Sienkiewicza Street, 56-120 Brzeg Dolny, opgenomen in het handelsregister van het district Wroclaw-Fabryczna in Wroclaw, 9e handelsafdeling van het nationale gerechtsregister onder nummer 0000105885, NIP 917-000 -00-15, REGON 930613932, met maatschappelijk kapitaal PLN 19.853.300, volledig volgestort; contact e-mail: products@pcc.eu .
 5. De inhoud van de Website en informatie die wordt verzonden als onderdeel van de Elektronische Diensten, ook als antwoord op het verzoek van de Gebruiker, is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, is niet juridisch bindend en vormt geen commercieel aanbod, ook niet in de zin van art. 66 § 1 van het Burgerlijk Wetboek, en alleen een uitnodiging tot het sluiten van een overeenkomst in de zin van art. 71 van het Burgerlijk Wetboek, gericht aan de Gebruiker.
 6. Het gebruik van de Website vereist dat het door de Gebruiker gebruikte eindapparaat en IT-systeem voldoen aan de Technische Eisen.
 7. De websitebeheerder respecteert het recht op bescherming van persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is PCC Rokita SA met maatschappelijke zetel te 4 Sienkiewicza Street, 56-120 Brzeg Dolny. Persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt in overeenstemming met de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Publicatieblad nr. 119, pagina 1) om een Profiel op te zetten, bepaalde Elektronische Diensten te gebruiken, en marketing en verkoop van de eigen producten en diensten van PCC Rokita SA, evenals marketing van producten en diensten van verbonden entiteiten die deel uitmaken van de PCC Group.

II. definities

 1. Wanneer de onderstaande termen, geschreven met een hoofdletter, worden gebruikt in het voorgaande of volgende deel van het Reglement, moeten ze in de volgende betekenis worden begrepen, tenzij uit de context van hun gebruik duidelijk anders blijkt:
  1. Wachtwoord – een reeks tekens die nodig is om te autoriseren bij toegang tot het profiel, dat door de gebruiker is opgegeven tijdens de registratie van het profiel. Het wachtwoord kan worden gewijzigd in de profielinstellingen. De Dienstverlener kan de Gebruiker de mogelijkheid bieden om een vergeten Wachtwoord te herstellen op een manier die op de Website wordt gespecificeerd;
  2. Burgerlijk Wetboek – Wet op het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964 (Staatsblad van 2014, item 121, zoals gewijzigd);
  3. Inloggen – het e-mailadres van de Gebruiker dat op de Website is opgegeven tijdens de registratie van het Profiel;
  4. Nieuwsbrief – Elektronische Dienst, waarmee alle gebruikers van de Dienst periodieke informatie van de Dienstverlener kunnen ontvangen, in het bijzonder over de producten of diensten van de Dienstverlener en, afhankelijk van de verleende toestemming, ook producten of diensten van entiteiten die tot de PCC behoren Groep, naar het e-mailadres van de Gebruiker, met toestemming van de Gebruiker;
  5. Profiel – Elektronische dienst; ruimte die op de Website aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld in overeenstemming met de Dienstverleningsovereenkomst, waardoor de Gebruiker gebruik kan maken van aanvullende functionaliteiten/diensten. De gebruiker krijgt toegang tot het profiel met behulp van Login en Wachtwoord. De Gebruiker logt in op zijn Profiel na registratie op de Website;
  6. Klembord – Elektronische dienst die de gebruiker in staat stelt om gemakkelijk de op de website weergegeven producten te selecteren en deze op één plaats weer te geven om het browsen, vragen van de dienstverlener over het product enz. te vergemakkelijken;
  7. Website – een informatieplatform over de producten en diensten van de serviceprovider en entiteiten die deel uitmaken van de PCC-groep, onderhouden door de serviceprovider, bestaande uit een reeks onderling verbonden websites, beschikbaar via de URL https://www.products.pcc.eu ;
  8. Inhoud – tekst, grafische of multimedia-elementen (bijv. informatie over producten/diensten, foto’s, beschrijvingen, opmerkingen) inclusief werken in de zin van de Copyright and Related Rights Act, die als onderdeel van de Website worden geplaatst of verspreid (openbaar gemaakt) door respectievelijk , de Dienstverlener, contractanten van de Dienstverlener, entiteiten die deel uitmaken van de PCC-groep, de Gebruiker of een andere persoon die de Website gebruikt;
  9. Dienstverleningsovereenkomst / Voorschriften – dit document definieert de principes van het leveren en gebruiken van gratis Elektronische Diensten aangeboden door de Dienstverlener via de Website aan Gebruikers. Het Reglement definieert de rechten en plichten van de Dienstverlener en de Gebruiker. Dit reglement is het reglement bedoeld in art. 8 van de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten (Journal of Laws of 2002 No. 144, item 1204, zoals gewijzigd); de inhoud van het Reglement is beschikbaar op www.products.pcc.eu/en/terms-of-service/ , ook in PDF-formaat;
  10. Elektronische dienst – levering van elektronische diensten in de zin van de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten (Journal of Law of 2002 No. 144, item 1204, zoals gewijzigd), door de dienstverlener aan de gebruiker via de website, in overeenstemming met de Dienstverleningsovereenkomst. Met betrekking tot diensten die worden verleend door entiteiten die samenwerken met de Dienstverlener, zijn relevante bepalingen met betrekking tot de regels voor het gebruik van deze diensten opgenomen in de regelgeving met betrekking tot het verlenen van diensten door deze entiteiten. Toegang tot sommige diensten kan beperkt zijn vanwege de noodzaak van aanvullende verificatie van de Gebruiker;
  11. Dienstverlener – PCC Rokita SA , gevestigd in Brzeg Dolny (56-120) aan de Sienkiewicza-straat 4, opgenomen in het handelsregister van het district Wroclaw-Fabryczna in Wroclaw, 9e handelsafdeling van het nationale gerechtsregister onder nummer 0000105885, NIP 917-000 -00-15, REGON 930613932, met maatschappelijk kapitaal PLN 19.853.300, volledig volgestort;
  12. Gebruiker – een natuurlijke persoon, rechtspersoon en organisatie-eenheid als bedoeld in art. 331 § 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor eigen rekening zaken of beroepsactiviteiten uitoefenen (ondernemer);
  13. Technische vereisten – minimale technische vereisten waarvan de vervulling noodzakelijk is om samen te werken met het ICT-systeem dat door de Dienstverlener wordt gebruikt, inclusief het sluiten van de Dienstverleningsovereenkomst, dat wil zeggen het hebben van een computer of ander apparaat verbonden met internet, met name uitgerust met een van de volgende internetbrowsers (in aangegeven of nieuwere versies): Mozilla Firefox versie 17.0 en hoger of Internet Explorer versie 10.0 en hoger, Opera versie 12.0 en hoger, Google Chrome versie 23.0. en hoger, Safari versie 5.0 en hoger die JavaScript ondersteunt en waarmee u cookies kunt opslaan. Om te registreren moet de Gebruiker een geldig / actief e-mailadres hebben, evenals in bepaalde gevallen een toetsenbord of ander aanwijsapparaat waarmee de elektronische formulieren correct kunnen worden ingevuld.

III. Elektronische diensten

 1. 1. De Dienstverlener biedt via de Website in het bijzonder de volgende gratis Elektronische Diensten aan voor Gebruikers:
  1. Profiel;
  2. gebruikers in staat stellen inhoud te bekijken die op de website is geplaatst;
  3. Gebruikers in staat stellen om vragen te stellen over producten die op de Website worden gepresenteerd;
  4. het gebruik van de Clipboard-service mogelijk maken
  5. Nieuwsbrief.
 2. 2. Registratie op de Website is vereist om toegang te krijgen tot de volgende aanvullende gratis elektronische diensten:
  1. klanten in staat stellen om technische productkaarten te bekijken of vragen over dit onderwerp te sturen, en om specifieke, gepersonaliseerde informatie-inhoud van de serviceprovider te ontvangen;
  2. het onderhouden van de sessie van de Gebruiker na inloggen op het Profiel (via de browser).
 3. Inschrijving bestaat uit:
  1. het invullen van het formulier en het accepteren van het Reglement;
  2. door op de knop "Registreren" te klikken.
 4. Het contract komt tot stand wanneer de gebruiker een bevestiging van zijn sluiting ontvangt die door de serviceprovider is verzonden naar het e-mailadres dat door de gebruiker is opgegeven tijdens het registratieproces. De Profile-service wordt aangeboden voor onbepaalde tijd. Het profiel kan te allen tijde op verzoek van de Gebruiker worden verwijderd door een verzoek per e-mail te sturen naar het volgende adres: products@pcc.eu of schriftelijk naar het adres Brzeg Dolny (56-120), ul. Sienkiewicza 4, Polen, zonder opgaaf van reden. De Gebruiker kan te allen tijde het gebruik van de Elektronische Diensten in welke vorm dan ook beëindigen, tenzij de vorm voortvloeit uit dit Reglement.
 5. Het Profiel kan tijdelijk geblokkeerd, volledig geblokkeerd of verwijderd worden door de Dienstverlener in geval van overtreding van dit Reglement door de Gebruiker. In dit geval heeft de Gebruiker geen recht om een ander Profiel te registreren. De Dienstverlener kan dit Reglement te allen tijde in welke vorm dan ook met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder recht op schadevergoeding van de Gebruiker.
 6. Het gebruik van de Klembord-service begint wanneer de Gebruiker het eerste product dat op de Website wordt gepresenteerd aan het Klembord toevoegt.
 7. Om de nieuwsbriefservice te kunnen leveren, moet de gebruiker zijn e-mailadres in het daarvoor bestemde veld op de website opgeven. De Gebruiker kan naar eigen goeddunken instemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens door de Dienstverlener, dwz de verwerking van het opgegeven e-mailadres voor marketingdoeleinden van producten of diensten van entiteiten die deel uitmaken van de PCC-groep. In dit geval kan de nieuwsbriefservice ook informatie bevatten over producten of diensten van entiteiten die behoren tot bedrijven van de PCC Group.
 8. De nieuwsbrief wordt voor onbepaalde tijd verstrekt. De Gebruiker kan zich te allen tijde en zonder opgave van reden afmelden voor de Nieuwsbrief (opzegging), in het bijzonder door een dergelijk verzoek aan de Dienstverlener te sturen, in het bijzonder via e-mail naar het volgende adres: products@pcc.eu of schriftelijk aan Brzeg Dolny (56-120), ul. Sienkiewicza 4, Polen.
 9. De gebruiker is in het bijzonder verplicht om:
  1. de Elektronische Diensten en de Website gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, bepalingen van de Verordeningen, in het bijzonder met respect voor intellectuele eigendomsrechten, evenals met gebruiken, principes van het gemeenschapsleven en moraliteit die in het gegeven gebied worden aangenomen; Dit om de belangen van gebruikers en derden te beschermen
  2. Gebruik Inhoud die op de Website is geplaatst alleen voor eigen, niet-commercieel gebruik, op eigen risico. Elk gebruik van Inhoud op de Website dat verder gaat dan het bovenstaande, inclusief kopiëren, overdragen, verwerken, openbaar delen, is verboden;
  3. alleen echte, actuele en alle benodigde gegevens in formulieren verstrekken;
  4. tot onmiddellijke actualisering van alle gegevens, inclusief persoonsgegevens, verstrekt in verband met het sluiten van de Dienstverleningsovereenkomst, in het bijzonder voor zover nodig voor de goede uitvoering ervan;
  5. om zich te onthouden van het verstrekken, verzenden of openbaar maken op de Website van Inhoud die verboden is door de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder Inhoud die rechten van derden schendt, inclusief hun persoonlijke rechten;
  6. om af te zien van het nemen van acties zoals:
   • het verzenden of plaatsen op de Website van ongevraagde commerciële informatie of het plaatsen van inhoud die in strijd is met de wet (verbod op het plaatsen van onwettige inhoud);
   • het ondernemen van IT-activiteiten of andere activiteiten die gericht zijn op het verkrijgen van informatie die niet voor de Gebruiker bestemd is, met inbegrip van gegevens van andere Gebruikers, of inmenging in de regels of technische aspecten van de werking van de Website;
   • ongeoorloofde wijziging van de inhoud geleverd door de serviceprovider, contractanten van de serviceprovider of entiteiten die zijn opgenomen in de PCC-groep, met name beschrijvingen van producten of diensten die op de website worden vermeld.

NS. Klachten

 1. De Gebruiker heeft het recht om binnen 2 dagen na constatering van de onregelmatigheid klachten over Elektronische Diensten in te dienen.
 2. De Gebruiker kan een klacht indienen bij de Dienstverlener, schriftelijk of in de vorm van een e-mail naar het volgende adres: products@pcc.eu . Het indienen van een klacht vereist, op straffe van nietigheid, een uitgebreide beschrijving van de redenen die de klacht rechtvaardigen, informatie en omstandigheden met betrekking tot het onderwerp van de klacht, in het bijzonder het type en de datum van de onregelmatigheid, het verzoek van de Gebruiker en de contactgegevens van de klager.
 3. De Dienstverlener verbindt zich ertoe om correct ingediende en volledige klachten binnen 14 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de klacht per post of e-mail in behandeling te nemen.
 4. Het uitblijven van een reactie op de klacht komt in ieder geval neer op afwijzing van de klacht.

V. Wijziging van regelgeving

 1. De Dienstverlener kan het Reglement wijzigen in het geval van minstens één van de volgende belangrijke redenen (gesloten catalogus):
  1. wetswijziging of interpretaties die de levering van elektronische diensten door de Dienstverlener reguleren;
  2. de noodzaak om de activiteiten van de Dienstverlener aan te passen aan bevelen, oordelen, beslissingen of richtlijnen die voortvloeien uit:
   • besluit van de overheidsinstantie die bevoegd is in het kader van de activiteit van de Dienstverlener, of
   • een rechterlijke uitspraak die van toepassing is op het bedrijf van de Dienstverlener;
  3. het wijzigen van de wijze van elektronische dienstverlening door de Dienstverlener om technische of technologische redenen;
  4. wijziging van de reikwijdte of principes van het elektronisch verlenen van diensten door de Dienstverlener, waarop de bepalingen van de Regelgeving van toepassing zijn, met name door het introduceren van nieuwe functionaliteiten, het wijzigen of intrekken door de Dienstverlener van de bestaande functionaliteiten of diensten die onder de Regelgeving vallen;
  5. het samenvoegen, splitsen of transformeren van de Dienstverlener of het wijzigen van andere identificatiegegevens van de Dienstverlener zoals gespecificeerd in de Regelgeving.
 2. In geval van wijzigingen in het Reglement zal de Dienstverlener een uniforme tekst van het Reglement verstrekken door publicatie op de Website en, met betrekking tot Gebruikers die een Profiel hebben, via een bericht dat wordt verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven door de Gebruiker, die partijen beschouwen als informatie over wijziging via elektronische communicatie op zodanige wijze dat de Gebruiker kennis kan nemen van de inhoud ervan.
 3. De wijziging van het Reglement treedt in werking op de dag van bekendmaking, en met betrekking tot de Gebruikers die het Profiel hebben aangemaakt, 14 dagen na de datum van verzending van de informatie over de wijziging. Gebruikers met een Profiel hebben het recht om de Dienstverleningsovereenkomst te beëindigen binnen 14 dagen vanaf de datum van kennisgeving van de wijziging in het Reglement.

VI. Aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van de Website, inclusief het gebruik van geplaatste Content voor zover toegestaan door dit Reglement, vindt uitsluitend plaats voor rekening en risico van de Gebruiker.
 2. De Gebruiker is aansprakelijk voor zijn of haar acties die in strijd zijn met de Regelgeving of de wet, ondernomen tijdens het gebruik van de Website, zoals pogingen om in te breken, de inhoud van iemand anders te wijzigen en inhoud te plaatsen die in strijd is met de toepasselijke wet of deze Regelgeving. De Gebruiker is verplicht alle verliezen en kosten van schade veroorzaakt als gevolg van zijn of haar handelen of nalaten te dekken en te voldoen aan vorderingen van derden, waaronder overheidsinstanties, ook voor de rechter gebracht, gericht tegen de Dienstverlener, en verband houdend met Handelingen van de gebruiker die in strijd zijn met de voorschriften of de wet. De Gebruiker zal de Dienstverlener, voor zover mogelijk, vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens dergelijke derden.
 3. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het gebruik door de Gebruiker van via de Website verkregen informatie.
 4. De websitebeheerder kan niet garanderen dat informatie die via internet wordt verzonden de gebruiker foutloos, volledig en volledig zal bereiken. De websitebeheerder stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze vrij is van defecten, maar de werking ervan wordt in geen enkel opzicht gegarandeerd, inclusief eventuele onderbrekingen in de werking, softwarefouten, methodische en inhoudelijke fouten, nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de verstrekte informatie. De websitebeheerder stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde inhoud, met name de numerieke gegevens, correct zijn. Het moet duidelijk zijn dat ze automatisch worden verwerkt en gepresenteerd door de websitesoftware, daarom kan het in geval van een fout enige tijd duren voordat deze is gecorrigeerd.
 5. Noch de Dienstverlener, noch zijn werknemers, gemachtigden en gevolmachtigden zijn aansprakelijk jegens de Gebruiker, zijn onderaannemers, werknemers, gemachtigden en/of gemachtigden voor enige schade, met inbegrip van winstderving, tenzij de schade opzettelijk door hen is veroorzaakt.
 6. In elk geval van het bepalen van de aansprakelijkheid van de Dienstverlener, zijn werknemers, gemachtigde vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden, is de aansprakelijkheid jegens de Gebruiker, ongeacht de rechtsgrond, beperkt – zowel als onderdeel van een enkele claim, als voor alle claims in totaal – tot een bedrag van duizend zloty.
 7. De bepalingen van de paragrafen 7 en 8 hierboven zijn ook van toepassing na het verstrijken van de Dienstverleningsovereenkomst en na de beëindiging of intrekking ervan door een van beide partijen.

VII. Vergunning

 1. De inhoud op de Website is met name beschermd door de Auteurswet. Dit geldt voor individuele, zelfstandige werken, zoals teksten, foto’s, grafieken en de manier waarop deze in de grafische opmaak worden gepresenteerd.
 2. Alle handelsmerken en logo’s die op de Website verschijnen, ongeacht of ze zijn geregistreerd, zijn onderworpen aan wettelijke bescherming volgens de regels die in de relevante regelgeving zijn voorzien.
 3. Exclusieve rechten op alle inhoud die door de serviceprovider, zijn contractanten of entiteiten die deel uitmaken van de PCC-groep op de website wordt geleverd / geplaatst, in het bijzonder auteursrechten, de naam van de website (handelsmerk), grafische elementen, software, domeinrechten en databases beschikbaar zijn voor de Dienstverlener of entiteiten waarmee de Dienstverlener relevante overeenkomsten heeft gesloten. Gebruikers hebben het recht om de bovengenoemde inhoud te gebruiken, evenals het gebruik van inhoud die in overeenstemming met de wet is geplaatst en die al door andere gebruikers op de website is gedeeld, uitsluitend voor persoonlijk niet-commercieel gebruik en uitsluitend voor het doel van correct gebruik van de website. Elk gebruik van de inhoud op de website dat buiten dit bereik valt, inclusief kopiëren, verzenden, verwerken, openbaar delen, is verboden, tenzij de bevoegde entiteit schriftelijk instemt met een dergelijke actie, op straffe van nietigheid.

VIII. Slotbepalingen

 1. Het Reglement is geldig vanaf 25/05/2018.
 2. In zaken die niet onder deze verordeningen vallen, zijn de bepalingen van de Poolse wet van toepassing en zijn de bevoegde rechtbanken de gewone rechtbanken in de Republiek Polen, tenzij uit de dwingende wettelijke bepalingen iets anders voortvloeit. Alle geschillen tussen de Dienstverlener en de Gebruiker zullen worden voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is in de zetel van de Dienstverlener.
 3. De Dienstverlener zorgt voor technische en organisatorische maatregelen die passen bij de mate van bedreiging voor de beveiliging van functionaliteiten of Elektronische Diensten die onder de Dienstverleningsovereenkomst worden geleverd. Het gebruik van elektronische diensten gaat gepaard met typische risico’s die verband houden met de overdracht van gegevens via internet, zoals de verspreiding, het verlies of de toegang ertoe door onbevoegde personen.
 4. De Dienstverlener informeert dat het gebruik van de Website via een webbrowser, evenals het tot stand brengen van een telefoonverbinding in de gevallen gespecificeerd in de Regelgeving, verband kan houden met de noodzaak om kosten te maken voor een verbinding met internet (kosten voor gegevensoverdracht) of telefoonverbinding kosten, volgens de tarieven van de door de Gebruiker gebruikte dienstverlener.
 5. Voor de overdracht van rechten uit de Dienstverleningsovereenkomst door de Gebruiker aan derden is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist op straffe van nietigheid van de toestemming van de Dienstverlener.
 6. Partijen verklaren hierbij dat de onderlinge betrekkingen de toepassing van art. 661 § 1-3 van het Burgerlijk Wetboek.
 7. Partijen beschouwen als ondernemers alle bepalingen van het Reglement als geldig en bindend. Indien enige bepaling van het Reglement ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van het Reglement, tenzij de Dienstverlener zonder deze bepalingen geen Dienstverleningsovereenkomst zou hebben gesloten.

De pagina is automatisch vertaald. Originele pagina openen