Regulamin Serwisu

 1. Portal www.products.pcc.eu jest internetowym serwisem informacyjnym dotyczącym produktów spółki PCC Rokita SA oraz spółek powiązanych, wchodzących w skład grupy PCC.
 2. Domena, logo, koncepcja serwisu, oprogramowanie serwerów, bazy danych, grafika oraz teksty autorskie należą do operatora serwisu – spółki PCC Rokita SA.
 3. Niniejszy regulamin normuje zasady korzystania z serwisu www.products.pcc.eu przez użytkowników sieci Internet. Korzystanie z serwisu wymaga akceptacji regulaminu w całości. Nie podlega on negocjacjom. Brak zgody na którykolwiek z zapisów regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z całości serwisu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego stosowania.
 4. Serwis jest dostępny dla każdego użytkownika Internetu. Dostęp do niektórych fragmentów i części serwisu wymaga rejestracji, z podaniem danych osobowych.
 5. Operatorem serwisu jest spółka PCC Rokita SA, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez IX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem 0000105885, posiadająca NIP 917-000-00-15 i REGON 930613932, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości 19.853.300 zł. e-mail kontaktowy: products@pcc.eu
 6. Rejestracja w serwisie jest wymagana do uzyskania dostępu do technicznych kart produktów, a także otrzymywania określonych, spersonalizowanych treści informacyjnych od operatora serwisu.
 7. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza i przesłaniu go do serwisu poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj”. Wysyłając formularz rejestracyjny użytkownik potwierdza, że zna i zgadza się z treścią regulaminu, a także wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w formularzu danych, w tym adresu elektronicznego przez PCC Rokita SA oraz spółki powiązane, wchodzące w skład grupy PCC w celach statystycznych i komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz 1182) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422).
 8. Profil może zostać usunięty na życzenie użytkownika wyrażone na piśmie, bez podania przyczyny.
 9. Profil może zostać tymczasowo zablokowany, całkowicie zablokowany lub usunięty przez operatora serwisu w razie stwierdzenia złamania przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. W takim wypadku użytkownik nie ma prawa do rejestracji kolejnego profilu.
 10. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości lub części serwisu www.products.pcc.eu w nieograniczonym zakresie na własny użytek niekomercyjny, wyłącznie na własne ryzyko.
 11. Zabroniona jest redystrybucja i wykorzystywanie treści serwisu w jakiejkolwiek formie innej niż użytek osobisty bez pisemnej zgody operatora serwisu.
 12. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a w szczególności z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i niniejszego regulaminu. Ma to na celu ochronę interesów użytkowników oraz osób trzecich.
 13. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje niezgodne z prawem działania dokonane podczas korzystania z serwisu, takie jak próby włamania, modyfikacji cudzej treści, a także umieszczanie treści naruszających obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy regulamin. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw operatorowi serwisu, a związane z jego działaniem niezgodnym z regulaminem.
 14. Treść niniejszego serwisu jest wyłącznie informacyjna. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 15. Korzystanie z niniejszego serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika.
 16. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu.
 17. Operator serwisu nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Operator serwisu dokłada wszelkich starań, aby był on pozbawiony wad, ale na jego działanie nie jest w żadnym zakresie udzielana gwarancja, także w zakresie ewentualnych przerw w działaniu, wad oprogramowania, błędów metodycznych i merytorycznych, dokładności i przydatności zamieszczonych informacji. Operator serwisu dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, szczególnie dane liczbowe, były poprawne. Należy rozumieć, że są one przetwarzane i prezentowane automatycznie przez oprogramowanie serwisu, dlatego w razie wystąpienia błędu może upłynąć trochę czasu zanim zostanie on poprawiony.
 18. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty ani korzyści utracone przez użytkowników z powodu przerwy w dostępie do serwisu, w szczególności spowodowanej awarią sprzętu lub oprogramowania, modernizacją, odcięciem od sieci szkieletowej, atakiem hakerskim, ani działaniem siły wyższej lub niezgodnym z prawem lub regulaminem działaniem użytkowników.
 19. Operator serwisu nie odpowiada za żadne działania użytkowników serwisu niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści udostępniane przez użytkowników innym użytkownikom.
 20. Treści zawarte w serwisie są chronione z mocy ustawy o prawie autorskim. Dotyczy to zarówno poszczególnych samodzielnych utworów, takich jak teksty, zdjęcia, grafika, a także sposobu ich prezentacji w postaci układu graficznego.
 21. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe występujące w serwisie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 22. Użytkownicy serwisu są uprawnieni do wykorzystywania zawartych w nim treści wyłącznie na własny użytek niekomercyjny. Jakiekolwiek korzystanie z zawartych w serwisie utworów wykraczające poza ten zakres, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, przetwarzanie, publiczne udostępnianie, jest zabronione.
 23. Utworzenie konta w serwisie oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie przez użytkownika przesyłek zawierających treści informacyjne i reklamowe.
 1. Operator serwisu respektuje prawo do ochrony danych osobowych, gromadzonych w procesie rejestracji do serwisu. Administratorem danych osobowych jest PCC Rokita SA z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182) w celach:

– rejestracji Użytkowników. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem serwisu. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu w treść swoich danych osobowych i ich poprawiania.

– marketingowych i sprzedaży produktów i usług PCC Rokita SA oraz podmiotów powiązanych, wchodzących w skład grupy PCC. Podanie danych jest dobrowolne. Administrator zapewnia Użytkownikom prawo wglądu w treść swoich danych osobowych i ich poprawiania. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingowych.

 1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 2. Operator serwisu zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu w każdym czasie, bez osobnego powiadomienia użytkowników. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w serwisie.

 

0 Schowek