I. Informacje ogólne

 1. Portal www.products.pcc.eu jest internetowym serwisem o charakterze wyłącznie informacyjnym dotyczącym produktów i usług spółki PCC Rokita SA oraz spółek powiązanych, wchodzących w skład grupy PCC.
 2. Niniejszy Regulamin normuje zasady korzystania z serwisu www.products.pcc.eu przez użytkowników sieci Internet. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu w całości. Nie podlega on negocjacjom. Brak zgody na którykolwiek z zapisów Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z całości Serwisu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od jego stosowania.
 3. Serwis jest dostępny dla każdego użytkownika Internetu. Dostęp do niektórych fragmentów i części Serwisu wymaga rejestracji, z podaniem danych osobowych.
 4. Operatorem Serwisu jest spółka PCC Rokita SA, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez IX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem 0000105885, posiadająca NIP 917-000-00-15 i REGON 930613932, z kapitałem zakładowym w wysokości 19.853.300 zł, opłaconym w całości; e-mail kontaktowy: products@pcc.eu.
 5. Treść Serwisu oraz informacji wysyłanych w ramach Usług Elektronicznych, w tym w odpowiedzi na zapytanie Użytkownika , jest wyłącznie informacyjna, nie jest prawnie wiążąca i nie stanowi oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane do Użytkownika.
 6. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, Wymagań Technicznych.
 7. Operator Serwisu respektuje prawo do ochrony danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest PCC Rokita SA z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) w celu założenia Profilu, korzystania z określonych Usług Elektronicznych oraz marketingu i sprzedaży produktów i usług własnych PCC Rokita SA a także marketingu produktów i usług podmiotów powiązanych, wchodzących w skład spółek z Grupy PCC.

II. Definicje

 1. Ilekroć́ w poprzedzającej lub dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć́ w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  1. Hasło – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Profilu, który jest określony przez Użytkownika podczas rejestracji Profilu. Hasło może być́ zmienione w ustawieniach Profilu. Usługodawca może udostępnić́ Użytkownika możliwość́ tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Serwisu;
  2. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.);
  3. Login – adres e-mail Użytkownika podany w ramach Serwisu podczas rejestracji Profilu;
  4. Newsletter – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych informacji w szczególności o produktach lub usługach własnych Usługodawcy oraz, w zależności od udzielonej, odpowiedniej zgody, także produktach lub usługach podmiotów wchodzących w skład spółek z Grupy PCC, na podany przez Użytkownika adres e-mail, za zgodą Użytkownika;
  5. Profil – Usługa Elektroniczna; przestrzeń́ udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności/usług. Użytkownik uzyskuje dostęp do Profilu za pomocą̨ Loginu i Hasła. Użytkownik loguje się̨ do swojego Profilu po dokonaniu rejestracji na stronie Serwisu;
  6. Schowek – Usługa Elektroniczna polegająca w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi łatwego dokonania wyboru interesujących go produktów prezentowanych w ramach Serwisu i wyświetlenie ich w jednym miejscu w celu ułatwienia przeglądania, zapytania Usługodawcy o produkt etc.;
  7. Serwis – platforma informacyjna dotycząca produktów i usług Usługodawcy oraz podmiotów wchodzących w skład spółek z Grupy PCC, prowadzona przez Usługodawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą̨ stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL https://www.products.pcc.eu;
  8. Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o produktach/usługach, zdjęcia, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie są zamieszczane lub rozpowszechniane (ujawniane) w ramach Serwisu przez odpowiednio Usługodawcę, kontrahentów Usługadawcy, podmioty wchodzące w skład spółek z Grupy PCC, Użytkownika lub inną osobę korzystającą z Serwisu;
  9. Umowa o Świadczenie Usług / Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia i korzystania z bezpłatnych Usług Elektronicznych oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.products.pcc.eu/pl/regulamin-serwisu/, również w formacie PDF;
  10. Usługa Elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z Usługodawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty . Dostęp do niektórych usług może ograniczony z uwagi na konieczność dodatkowej weryfikacji Użytkownika;
  11. Usługodawca – PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (56-120) przy ul. Sienkiewicza 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000105885, NIP 917-000-00-15, REGON 930613932, o kapitale zakładowym 19.853.300 zł, wpłaconym w całości;
  12. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorca);
  13. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej obsługującą JavaScript, oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookie. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik musi posiadać́ ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

III. Usługi Elektroniczne

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu w szczególności następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne na rzecz Użytkowników:
  1. Profil;
  2. umożliwianie Użytkownikom przeglądania Treści zamieszczonych w ramach Serwisu;
  3. umożliwianie Użytkownikom wysyłania pytań dotyczących produktów prezentowanych w ramach Serwisu;
  4. umożliwianie korzystania z usługi Schowek
  5. Newsletter.
 2. Rejestracja w Serwisie jest wymagana do uzyskania dostępu do następujących dodatkowych nieodpłatnych Usług Elektronicznych:
  1. umożliwianie Klientom przeglądania technicznych kart produktów lub wysyłania pytań w tym przedmiocie, a także otrzymywania określonych, spersonalizowanych treści informacyjnych od Usługodawcy;
  2. podtrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu się̨ przez niego na Profil (za pomocą̨ przeglądarki).
 3. Rejestracja polega na:
  1. wypełnieniu formularza i zaakceptowaniu Regulaminu;
  2. kliknięciu przycisku „Zarejestruj się”.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia jej zawarcia wysłanego przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika w toku rejestracji. Usługa Profilu świadczona jest przez czas nieoznaczony. Profil może w każdym czasie zostać usunięty na żądanie Użytkownika poprzez wysłanie żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: products@pcc.eu lub też pisemnie na adres Brzeg Dolny (56-120), ul. Sienkiewicza 4, bez podania przyczyny. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usług Elektronicznych w każdej chwili w dowolnej formie, chyba że forma wynika z niniejszego Regulaminu.
 5. Profil może zostać tymczasowo zablokowany, całkowicie zablokowany lub usunięty przez Usługodawcę w razie stwierdzenia złamania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Użytkownik nie ma prawa do rejestracji kolejnego Profilu. Usługodawca może wypowiedzieć niniejszy Regulamin w każdej chwili w dowolnej formie ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Użytkownika do odszkodowania.
 6. Korzystanie z usługi Schowka rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego produktu prezentowanego w ramach Serwisu do Schowka.
 7. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest udostępnienie przez Użytkownika swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w Serwisie. Użytkownik może według swojego wyboru wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tj. podanego adresu e-mail przez Usługodawcę w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów wchodzący w skład spółek z Grupy PCC. W takim przypadku usługa Newsletter będzie mogła dotyczyć również informacji w szczególności o produktach lub usługach podmiotów wchodzących w skład spółek z Grupy PCC.
 8. Newsletter świadczony jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji) w szczególności poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: products@pcc.eu lub też pisemnie na adres Brzeg Dolny (56-120), ul. Sienkiewicza 4.
 9. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z Usług Elektronicznych  i Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, w szczególności z poszanowaniem praw własności intelektualnej, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami; Ma to na celu ochronę interesów użytkowników oraz osób trzecich;
  2. wykorzystywania zamieszczonych w ramach Serwisu Treści wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek, na własne ryzyko. Jakiekolwiek korzystanie z zawartych w Serwisie Internetowym Treści wykraczające poza powyższy zakres, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, przetwarzanie, publiczne udostępnianie, jest zabronione;
  3. podawania w formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych;
  4. niezwłocznego aktualizowania wszelkich danych, w tym danych osobowych, podanych w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania;
  5. niedostarczania, nieprzekazywania i nieujawniania w ramach Serwisu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym ich prawa osobiste;
  6. niepodejmowania działań́ takich jak:
   • rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników, lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu
   • modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Usługodawcę, kontrahentów Usługodawcy lub podmioty wchodzące w skład spółek z Grupy PCC, w szczególności ujawnionych w ramach Serwisu opisów produktów lub usług

IV. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług Elektronicznych w terminie 2 dni od stwierdzenia nieprawidłowości.
 2. Użytkownik może zgłosić́ Usługodawcy reklamację na piśmie albo w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: products@pcc.eu. Zgłoszenie reklamacji wymaga pod rygorem nieważności przedstawienia wyczerpującego opisu przyczyn uzasadniających reklamację, informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Użytkownika oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrywania ewentualnych prawidłowo złożonych i pełnych reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. W każdym przypadku brak odpowiedzi Zleceniodawcy na złożoną reklamację jest równoznaczny z odrzuceniem reklamacji.

V. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa lub interpretacji regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
  2. konieczność́ dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń́, postanowień́ lub wytycznych wynikających z:
   • decyzji właściwego w zakresie działalności Usługodawcy organu administracji publicznej, lub
   • orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy;
  3. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
  4. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosuje się̨ postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
  5. połączenie, podział albo przekształcenie Usługodawcy lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Usługodawcę określonych w Regulaminie.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu, oraz, w stosunku do Użytkowników, którzy posiadają Profil, za pomocą̨ wiadomości przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail, co strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, a w stosunku do Użytkowników, którzy założyli Profil, z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Użytkownicy posiadający Profil mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.

VI. Odpowiedzialność

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym czynienie użytku z zamieszczonych Treści w zakresie dopuszczonym przez niniejszy Regulamin, odbywa się wyłącznie na koszt i wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje niezgodne z Regulaminem lub prawem działania dokonane podczas korzystania z Serwisu, takie jak próby włamania, modyfikacji cudzej treści, a także umieszczanie treści naruszających obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, w tym organów państwowych, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Usługodawcy, a związane z jego działaniem niezgodnym z Regulaminem lub prawem. Użytkownik w najszerszym możliwym zakresie zwolni Usługodawcę z ewentualnej odpowiedzialności względem tych osób trzecich.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Operator Serwisu nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Operator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby był on pozbawiony wad, ale na jego działanie nie jest w żadnym zakresie udzielana gwarancja, także w zakresie ewentualnych przerw w działaniu, wad oprogramowania, błędów metodycznych i merytorycznych, dokładności i przydatności zamieszczonych informacji. Operator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, szczególnie dane liczbowe, były poprawne. Należy rozumieć, że są one przetwarzane i prezentowane automatycznie przez oprogramowanie Serwisu, dlatego w razie wystąpienia błędu może upłynąć trochę czasu zanim zostanie on poprawiony.
 5. Ani Usługodawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 6. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości kwoty jednego tysiąca złotych.
 7. Postanowienia ust. 7 i 8 powyżej obowiązują również po wygaśnięciu Umowy o Świadczenie Usług, jej rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu od niej, przez którąkolwiek ze stron.

VII. Licencja

 1. Treści zawarte w Serwisie są chronione w szczególności z mocy ustawy o prawie autorskim. Dotyczy to zarówno poszczególnych, samodzielnych utworów, takich jak teksty, zdjęcia, grafika, a także sposobu ich prezentacji w postaci układu graficznego.
 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe niezależnie od tego czy zostały zarejestrowane, występujące w Serwisie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 3. Wyłączne prawa do wszelkich Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez Usługodawcę, jego kontrahentów lub podmioty wchodzące w skład spółek z Grupy PCC, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie domen i baz danych przysługują̨ Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z ww. Treści a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już̇ rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w ramach Serwisu, wyłącznie na własny użytek niekomercyjny, osobisty i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu. Jakiekolwiek korzystanie z zawartych w Serwisie Treści wykraczające poza ten zakres, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, przetwarzanie, publiczne udostępnianie, jest zabronione, chyba że uprawniony podmiot wyrazi na piśmie pod rygorem nieważności uprzednią zgodę na takie działanie.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.
 2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, a sądami właściwymi są sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają̨ poddane sadowi właściwemu ze względu na siedzibę̨ Usługodawcy.
 3. Usługodawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub Usług Elektronicznych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego w przypadkach wskazanych w Regulaminie, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Przeniesienie praw wynikających z Umowy o Świadczenie Usług przez Użytkownika na podmioty trzecie wymaga uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy.
 6. Strony niniejszym oświadczają, że do wzajemnych relacji wyłączają zastosowanie art. 661 § 1-3 Kodeksu Cywilnego.
 7. Strony, jako przedsiębiorcy uznają wszystkie postanowienia Regulaminu za ważne i wiążące. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu, chyba że bez tych postanowień Usługodawca nie zawarłby Umowy o Świadczenie Usług.