I. Obecné informace

 1. Portál www.products.pcc.eu je online služba čistě informačního charakteru týkající se produktů a služeb společnosti PCC Rokita SA a příbuzných společností, které jsou součástí skupiny PCC.
 2. Tato Pravidla upravují podmínky používání webových stránek www.products.pcc.eu uživateli internetu. Používání webových stránek vyžaduje souhlas s celými pravidly. Není předmětem jednání. Nedostatek souhlasu s kterýmkoli ustanovením Pravidel znamená nemožnost používat celý Web. Neznalost Pravidel nezbavuje jeho použití.
 3. Služba je dostupná pro každého uživatele internetu. Přístup k některým částem Webu vyžaduje registraci a poskytnutí osobních údajů.
 4. Provozovatelem webových stránek je PCC Rokita SA, 4 Sienkiewicza Street, 56-120 Brzeg Dolny, zapsaná v obchodním rejstříku okresu Wroclaw-Fabryczna ve Wroclawi, 9. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 0000105885, NIP 917-000 -00-15, REGON 930613932, se základním kapitálem 19.853.300 PLN, splaceno v plné výši; kontaktní e-mail: products@pcc.eu .
 5. Obsah Webové stránky a informace zasílané v rámci Elektronických služeb, včetně odpovědi na dotaz Uživatele, mají pouze informativní charakter, nejsou právně závazné a nepředstavují obchodní nabídku, a to ani ve smyslu čl. 66 odst. 1 občanského zákoníku a pouze výzva k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku adresovaná Uživateli.
 6. Používání webových stránek vyžaduje, aby koncové zařízení a IT systém používaný Uživatelem splňovaly Technické požadavky.
 7. Provozovatel stránek respektuje právo na ochranu osobních údajů. Správcem osobních údajů je PCC Rokita SA se sídlem na ulici Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny. Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takové údaje a zrušení směrnice 95/46/ES (Úřední věstník č. 119, strana 1) za účelem vytvoření profilu, používání určitých elektronických služeb a marketingu a prodeje vlastních produktů a služeb společnosti PCC Rokita SA, jakož i marketingu produktů a služby spřízněných subjektů, které jsou součástí skupiny PCC.

II. Definice

 1. Kdykoli jsou níže uvedené výrazy psané velkým písmenem použity v předchozí nebo následující části Pravidel, měly by být chápány v následujícím smyslu, pokud z kontextu jejich použití jasně nevyplývá něco jiného:
  1. Heslo – řetězec znaků nutný k autorizaci při přístupu k Profilu, který zadává Uživatel při registraci Profilu. Heslo lze změnit v nastavení profilu. Poskytovatel služby může poskytnout Uživateli možnost obnovení zapomenutého hesla způsobem uvedeným na Webu;
  2. Občanský zákoník – zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 121, ve znění pozdějších předpisů);
  3. Přihlášení – e-mailová adresa Uživatele uvedená na Webu při registraci Profilu;
  4. Newsletter – Elektronická služba, která umožňuje všem uživatelům Služby dostávat od Poskytovatele služby periodické informace, zejména o produktech či službách Poskytovatele služeb a v závislosti na uděleném souhlasu také o produktech či službách subjektů patřících do PCC. skupiny, na e-mailovou adresu Uživatele, se souhlasem Uživatele;
  5. Profil – Elektronická služba; prostor zpřístupněný Uživateli na Webu v souladu se Smlouvou o poskytování služeb, umožňující Uživateli využívat další funkcionality / služby. Uživatel získá přístup k profilu pomocí přihlašovacího jména a hesla. Uživatel se přihlásí do svého Profilu po registraci na Webu;
  6. Schránka – Elektronická služba spočívající zejména v tom, že Uživatel si může jednoduše vybrat produkty, které ho zajímají, zobrazené na Webu a zobrazit je na jednom místě za účelem usnadnění procházení, dotazování Poskytovatele služby na produkt apod.;
  7. Webové stránky – informační platforma o produktech a službách poskytovatele služeb a subjektů zařazených do skupiny PCC, spravovaná poskytovatelem služeb, tvořící soubor vzájemně propojených webových stránek, dostupná na adrese URL https://www.products.pcc.eu ;
  8. Obsah – textové, grafické nebo multimediální prvky (např. informace o produktech/službách, fotografie, popisy, komentáře) včetně děl ve smyslu zákona o autorských právech a souvisejících právech, která jsou v rámci Webových stránek zveřejňována nebo šířena (zveřejňována) resp. , Poskytovatel služeb, dodavatelé Poskytovatele služeb, subjekty zařazené do skupiny PCC, Uživatel nebo jiná osoba používající Webové stránky;
  9. Smlouva / Předpisy o poskytování služeb – tento dokument definující zásady poskytování a užívání bezplatných Elektronických služeb nabízených Poskytovatelem služeb prostřednictvím Webu Uživatelům. Pravidla vymezují práva a povinnosti Poskytovatele služby a Uživatele. Tyto předpisy jsou předpisy uvedené v čl. 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů z roku 2002 č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů); obsah Pravidel je dostupný na www.products.pcc.eu/en/terms-of-service/ , rovněž ve formátu PDF;
  10. Elektronická služba – poskytování elektronických služeb ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů z roku 2002 č. 144, pol. 1204, v platném znění), Poskytovatelem služby Uživateli prostřednictvím Webových stránek, v souladu se Smlouvou o poskytování služeb. Pokud jde o služby poskytované subjekty spolupracujícími s poskytovatelem služeb, jsou příslušná ustanovení o pravidlech využívání těchto služeb obsažena v předpisech o poskytování služeb těmito subjekty. Přístup k některým službám může být omezen z důvodu nutnosti dodatečného ověření Uživatele;
  11. Poskytovatel služeb – PCC Rokita SA se sídlem v Brzeg Dolny (56-120) na ulici Sienkiewicza 4, zapsaná v obchodním rejstříku okresu Wroclaw-Fabryczna ve Wroclawi, 9. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 0000105885, NIP 917-000 -00-15, REGON 930613932, se základním kapitálem 19.853.300 PLN, splaceno v plné výši;
  12. Uživatel – fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka uvedená v čl. 331 § 1 občanského zákoníku, podnikající nebo profesní činnost vlastním jménem (podnikatel);
  13. Technické požadavky – minimální technické požadavky, jejichž splnění je nutné pro součinnost s ICT systémem používaným Poskytovatelem služby, včetně uzavření Smlouvy o poskytování služby, tj. mít počítač nebo jiné zařízení připojené k internetu, vybavené zejména jeden z následujících internetových prohlížečů (v uvedených nebo novějších verzích): Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0. a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší, která podporuje JavaScript a umožňuje ukládat soubory cookie. Aby se uživatel mohl zaregistrovat, musí mít platnou / aktivní e-mailovou adresu a v určitých případech také klávesnici nebo jiné ukazovací zařízení, které umožňuje správné vyplňování elektronických formulářů.

III. Elektronické služby

 1. 1. Poskytovatel služeb poskytuje prostřednictvím Webových stránek zejména tyto bezplatné Elektronické služby pro uživatele:
  1. Profil;
  2. umožnit uživatelům prohlížet si obsah zveřejněný na webových stránkách;
  3. umožnit uživatelům posílat dotazy týkající se produktů prezentovaných na webových stránkách;
  4. umožňující používání služby Schránka
  5. Zpravodaj.
 2. 2. Pro přístup k následujícím bezplatným elektronickým službám je nutná registrace na Webu:
  1. umožnit zákazníkům procházet technické karty produktu nebo posílat dotazy na toto téma a také přijímat konkrétní, personalizovaný informační obsah od poskytovatele služeb;
  2. udržování relace Uživatele po přihlášení do Profilu (přes prohlížeč).
 3. Registrace se skládá z:
  1. vyplnění formuláře a přijetí Pravidel;
  2. kliknutím na tlačítko „Registrovat“.
 4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Uživatel obdrží potvrzení o jejím uzavření zaslané Poskytovatelem služby na e-mailovou adresu, kterou Uživatel uvedl při registraci. Služba Profil je poskytována na dobu neurčitou. Profil lze na žádost Uživatele kdykoli smazat zasláním žádosti e-mailem na adresu: products@pcc.eu nebo písemně na adresu Brzeg Dolny (56-120), ul. Sienkiewicza 4, Polsko, bez udání důvodu. Uživatel může kdykoli v jakékoli formě odstoupit od používání Elektronických služeb, pokud formulář nevyplývá z těchto Pravidel.
 5. Profil může být dočasně zablokován, zcela zablokován nebo odstraněn Poskytovatelem služby v případě porušení těchto Pravidel Uživatelem. V tomto případě nemá Uživatel právo na registraci dalšího Profilu. Poskytovatel služeb může tato Pravidla kdykoli v jakékoli formě s okamžitou účinností vypovědět, aniž by měl Uživatel nárok na náhradu.
 6. Používání služby Schránka začíná tím, že Uživatel do Schránky přidá první produkt prezentovaný na Webu.
 7. Pro zahájení poskytování služby Newsletter musí Uživatel uvést svou e-mailovou adresu do příslušného pole na Webu. Uživatel může dle vlastního uvážení udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem služby, tj. se zpracováním uvedené e-mailové adresy pro marketingové účely produktů nebo služeb subjektů zařazených do skupiny PCC. Služba Newsletter bude v tomto případě moci obsahovat i informace o produktech či službách subjektů patřících do společností ze skupiny PCC Group.
 8. Newsletter je poskytován na dobu neurčitou. Uživatel se může kdykoli a bez udání důvodu odhlásit z odběru Newsletteru (odstoupení), a to zejména zasláním takové žádosti Poskytovateli služeb, zejména e-mailem na adresu: products@pcc.eu popř. písemně na adresu Brzeg Dolny ( 56-120), ul. Sienkiewicza 4, Polsko.
 9. Uživatel je povinen zejména:
  1. používat Elektronické služby a Web způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy, ustanoveními Nařízení, zejména s ohledem na práva duševního vlastnictví, jakož i se zvyklostmi, zásadami komunitního života a morálkou přijatými v dané oblasti; Důvodem je ochrana zájmů uživatelů a třetích stran
  2. používat Obsah umístěný na Webových stránkách pouze pro vlastní nekomerční použití, na vlastní riziko. Jakékoli použití Obsahu obsaženého na Webových stránkách, které přesahuje výše uvedený rozsah, včetně kopírování, přenosu, zpracování, veřejného sdílení, je zakázáno;
  3. uvádět ve formulářích pouze pravdivé, aktuální a všechny potřebné údaje;
  4. na okamžitou aktualizaci všech údajů, včetně osobních údajů, poskytnutých v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb, zejména v rozsahu nezbytném pro její řádné plnění;
  5. zdržet se poskytování, přenosu nebo zveřejňování na Webových stránkách jakéhokoli Obsahu zakázaného ustanoveními platných právních předpisů, zejména Obsahu porušujícího jakákoli práva třetích osob, včetně jejich osobních práv;
  6. zdržet se jednání, jako je:
   • zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací na Webu nebo umísťování jakéhokoli obsahu, který porušuje zákon (zákaz umísťování nezákonného obsahu);
   • provádění IT činností nebo jakékoli jiné činnosti zaměřené na získání informací, které nejsou určeny Uživateli, včetně údajů jiných Uživatelů, nebo zasahování do pravidel nebo technických aspektů provozu Webu;
   • neoprávněné úpravy Obsahu poskytovaného Poskytovatelem služeb, smluvními partnery Poskytovatele služeb nebo subjekty zařazenými do skupiny PCC, zejména popisy produktů nebo služeb zveřejněných na Webu.

IV. Stížnosti

 1. Uživatel má právo podat reklamaci Elektronických služeb do 2 dnů od zjištění nesrovnalosti.
 2. Uživatel může uplatnit stížnost u Poskytovatele služby písemně nebo formou e-mailu zaslaného na adresu: products@pcc.eu . Podání stížnosti vyžaduje pod hrozbou neplatnosti vyčerpávající popis důvodů stížnosti, informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména druh a datum nesrovnalosti, požadavek Uživatele a kontaktní údaje stěžovatele.
 3. Poskytovatel služby se zavazuje posoudit všechny správně podané a úplné reklamace do 14 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace poštou nebo e-mailem.
 4. Neodpověď na reklamaci se v každém případě rovná zamítnutí reklamace.

V. Změna pravidel

 1. Poskytovatel služeb může změnit Pravidla v případě alespoň jednoho z následujících závažných důvodů (uzavřený katalog):
  1. změna zákona nebo výkladů upravujících poskytování elektronických služeb ze strany Poskytovatele služeb;
  2. potřeba přizpůsobit činnost poskytovatele služeb příkazům, úsudkům, rozhodnutím nebo pokynům vyplývajícím z:
   • rozhodnutí orgánu veřejné správy příslušného v rozsahu činnosti Poskytovatele služeb, popř
   • soudní rozhodnutí vztahující se na podnikání Poskytovatele služeb;
  3. změna způsobu poskytování služeb elektronicky ze strany Poskytovatele služeb z technických nebo technologických důvodů;
  4. změna rozsahu nebo zásad poskytování služeb poskytovaných Poskytovatelem služeb elektronicky, na které se vztahují ustanovení Nařízení, zejména zavedením nových funkcionalit, úpravou nebo odebráním stávajících funkcionalit nebo služeb, na které se Pravidla vztahují, Poskytovatelem služby;
  5. sloučení, rozdělení nebo přeměna Poskytovatele služeb nebo změna jiných identifikačních údajů Poskytovatele služeb uvedených v Pravidlech.
 2. V případě změn Pravidel poskytne Poskytovatel služeb jednotné znění Pravidel jeho zveřejněním na Webových stránkách a ve vztahu k Uživatelům, kteří mají Profil, prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou Provozovatelem. Uživatel, kterou strany považují za informaci o změně prostřednictvím elektronické komunikace tak, aby se Uživatel mohl seznámit s jejím obsahem.
 3. Novela Pravidel nabývá účinnosti dnem jejího oznámení a ve vztahu k Uživatelům, kteří si vytvořili Profil, 14 dnů ode dne odeslání informace o změně. Uživatelé s Profilem mají právo ukončit Smlouvu o poskytování služby do 14 dnů ode dne, kdy jim byla změna Pravidel oznámena.

VI. Odpovědnost

 1. Používání webových stránek, včetně použití zveřejněného obsahu v rozsahu povoleném těmito pravidly, probíhá výhradně na náklady a výhradní riziko uživatele.
 2. Uživatel je odpovědný za své činy, které jsou v rozporu s Nařízeními nebo zákonem, učiněné při používání Webových stránek, jako jsou pokusy o vloupání, úpravy obsahu někoho jiného a zveřejňování obsahu, který porušuje platné zákony nebo tato Pravidla. Uživatel je povinen uhradit veškeré ztráty a náklady škody způsobené v důsledku svého jednání nebo opomenutí a uspokojit nároky třetích osob, včetně státních orgánů, rovněž u soudu, směřující proti poskytovateli služeb a související Jednání uživatele v rozporu s Předpisy nebo zákonem. Uživatel v rámci možností zprostí Poskytovatele služeb jakékoli odpovědnosti vůči takovým třetím osobám.
 3. Poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za jakékoli důsledky používání informací získaných prostřednictvím Webu Uživatelem.
 4. Provozovatel stránek nemůže zaručit, že se informace zaslané prostřednictvím internetu dostanou k uživateli v bezchybné, úplné a úplné podobě. Provozovatel Stránek vynakládá veškeré úsilí, aby byl bez závad, avšak jeho provoz není v žádném ohledu zaručen, včetně přerušení provozu, softwarových závad, metodických a věcných chyb, správnosti a užitečnosti poskytovaných informací. Provozovatel stránek vynakládá veškeré úsilí, aby prezentovaný obsah, zejména číselné údaje, byl správný. Mělo by být zřejmé, že jsou zpracovávány a prezentovány automaticky softwarem webových stránek, proto v případě chyby může nějakou dobu trvat, než bude opravena.
 5. Poskytovatel služby ani jeho zaměstnanci, pověření zástupci a zmocněnci nenesou vůči Uživateli, jeho subdodavatelům, zaměstnancům, pověřeným zástupcům a/nebo zmocněncům odpovědnost za jakoukoli škodu, včetně ušlého zisku, pokud škoda nebyla způsobena jimi úmyslně.
 6. V každém případě určení odpovědnosti Poskytovatele služby, jeho zaměstnanců, oprávněných zástupců a/nebo zmocněných osob je odpovědnost vůči Uživateli bez ohledu na jeho právní základ omezena – a to jak v rámci jedné reklamace, tak i pro všechny pohledávky celkem – do výše tisíc zlotých.
 7. Ustanovení odstavců 7 a 8 výše platí i po skončení platnosti Smlouvy o poskytování služeb a po jejím ukončení nebo odstoupení od ní kteroukoli smluvní stranou.

VII. Licence

 1. Obsah webových stránek je chráněn zejména autorským zákonem. To platí pro jednotlivá, samostatná díla, jako jsou texty, fotografie, grafika a způsob jejich prezentace v grafické úpravě.
 2. Všechny ochranné známky a loga objevující se na webových stránkách, bez ohledu na to, zda byly zaregistrovány, podléhají právní ochraně podle pravidel stanovených v rámci příslušných předpisů.
 3. Výhradní práva na veškerý Obsah poskytovaný/umístěný na Webových stránkách Poskytovatelem služeb, jeho dodavateli nebo subjekty, které jsou součástí PCC Group, zejména autorská práva, název Webu (ochranná známka), grafické prvky, software, doménová práva a databáze jsou dostupné Poskytovateli služeb nebo subjektům, se kterými Poskytovatel služeb uzavřel příslušné smlouvy. Uživatelé jsou oprávněni používat výše uvedený Obsah, jakož i použití Obsahu zveřejněného v souladu se zákonem a již sdíleného jinými Uživateli na Webu, výhradně pro osobní nekomerční použití a výhradně za účelem řádného používání webová stránka. Jakékoli použití Obsahu obsaženého na Webu, které překračuje tento rozsah, včetně kopírování, přenosu, zpracování, veřejného sdílení, je zakázáno, pokud oprávněný subjekt s takovým jednáním písemně nevyjádří souhlas, pod trestem neplatnosti.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pravidla jsou platná od 25.05.2018.
 2. V záležitostech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí ustanovení polského práva a příslušnými soudy jsou obecné soudy v Polské republice, pokud z kogentních ustanovení zákona nevyplývá něco jiného. Případné spory mezi Poskytovatelem služby a Uživatelem budou předány soudu příslušnému podle sídla Poskytovatele služby.
 3. Poskytovatel služby zajišťuje technická a organizační opatření přiměřená míře ohrožení bezpečnosti funkcionalit nebo Elektronických služeb poskytovaných na základě Smlouvy o poskytování služby. Používání Elektronických služeb je spojeno s typickými riziky souvisejícími s přenosem dat přes internet, jako je jejich šíření, ztráta nebo přístup k nim neoprávněnými osobami.
 4. Poskytovatel služby informuje, že používání webových stránek prostřednictvím webového prohlížeče, jakož i navázání telefonního spojení v případech uvedených v Pravidlech může být spojeno s nutností vynaložení nákladů na připojení k internetu (poplatek za přenos dat) nebo telefonní spojení. náklady podle tarifů poskytovatele služeb používaných Uživatelem.
 5. Převod práv ze Smlouvy o poskytování služby Uživatelem na třetí osoby vyžaduje předchozí písemný souhlas pod trestem neplatnosti souhlasu Poskytovatele služby.
 6. Strany tímto prohlašují, že vzájemné vztahy vylučují použití čl. 661 § 1-3 občanského zákoníku.
 7. Strany jako podnikatelé považují všechna ustanovení Pravidel za platná a závazná. Pokud se některé ustanovení Pravidel ukáže jako neplatné nebo nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost zbývajících ustanovení Pravidel, ledaže by Poskytovatel služeb bez těchto ustanovení neuzavřel Smlouvu o poskytování služeb.

Stránka byla strojově přeložena. Otevřít původní stránku