Čo je karta bezpečnostných údajov?

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) je dokument, ktorý poskytuje komplexné informácie o chemických látkach/zmesiach. Pre niektoré chemikálie to vyžaduje zákon (pozri nižšie). Štruktúru KBÚ a jej obsah presne definujú medzinárodné predpisy.

Publikovaný: 27-01-2022

Karta bezpečnostných údajov a karta bezpečnostných údajov – aký je rozdiel?

S určitým zjednodušením možno predpokladať, že karta bezpečnostných údajov (Material Safety Data Sheet) je prototypom karty bezpečnostných údajov (Safety Data Sheet), ktorá sa v súčasnosti používa v EÚ. V porovnaní s KBÚ bol formát KBÚ a spôsob, akým sú informácie v nej prezentované, objasnený a štandardizovaný prostredníctvom medzinárodných predpisov. Mnohé zdroje aj dnes (pravdepodobne zo zvyku) používajú starý termín KBÚ, keď v skutočnosti odkazujú na KBÚ. KBÚ je jedinou právne prijateľnou formou dokumentu v EÚ.

Aké predpisy upravujú obsah KBÚ?

V Poľsku, rovnako ako v celej EÚ, povinnosť pripraviť karty bezpečnostných údajov pre látky/zmesi vzbudzujúce obavy vyplýva z článku 31 nariadenia o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Formát KBÚ je definovaný v prílohe II k nariadeniu REACH. Prvá verzia nariadenia REACH bola vypracovaná v roku 2006 a následné zmeny nútia dodávateľov prispôsobiť svoje dokumenty súčasným predpisom v lehote stanovenej novelou. Nariadenie REACH a nariadenie CLP umožnili implementáciu GHS (Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií) do európskeho práva, čím sa výrazne zlepšila komunikácia vo svete chemikálií.

Ktoré produkty vyžadujú KBÚ?

V nariadení REACH sa presne vymedzuje, pre ktoré výrobky sa musí karta bezpečnostných údajov vydať. Patria sem najmä látky a zmesi vzbudzujúce obavy, tj látky a zmesi klasifikované podľa nariadenia CLP, ale aj látky, ktoré sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) alebo látky na kandidátskom zozname látky podliehajúce autorizácii z akéhokoľvek iného dôvodu. Existujú prípady zmesí, ktoré nie sú klasifikované v súlade s nariadením CLP, ale vyžadujú si vypracovanie alebo sprístupnenie karty bezpečnostných údajov na požiadanie. Týka sa to situácií definovaných v článku 31 ods. 3 a bližšie objasnených v usmerneniach vydaných agentúrou ECHA o zostavovaní kariet bezpečnostných údajov.

Čo musí obsahovať karta bezpečnostných údajov?

Formát KBÚ je presne definovaný v prílohe II k nariadeniu REACH. Štruktúru dokumentu nie je možné meniť. Každá karta bezpečnostných údajov pozostáva zo 16 častí, obsahuje dátum prípravy dokumentu a prípadne jeho aktualizáciu, ako aj číslo revízie. Jednotlivé časti KBÚ obsahujú nasledujúce informácie:

 • Identifikácia látky/zmesi, použitie produktu a identifikácia spoločnosti;
 • Nebezpečenstvá látky/zmesi vrátane klasifikácie a označovania v súlade s nariadením CLP;
 • Zloženie látky/zmesi;
 • Opatrenia prvej pomoci;
 • Protipožiarne opatrenia;
 • Opatrenia pri náhodnom uvoľnení;
 • Manipulácia a skladovanie;
 • Kontrolné parametre a osobné ochranné prostriedky;
 • Fyzikálne a chemické vlastnosti produktu;
 • Stabilita a reaktivita;
 • Toxicita pre ľudské zdravie;
 • Ekologické informácie,;
 • Pokyny pre likvidáciu;
 • Doprava;
 • Právne ustanovenia týkajúce sa látky/zmesi;
 • Ďalšie údaje.

Žiadna z povinných častí KBÚ nemôže zostať prázdna. V prípade potreby však možno nedostupnosť konkrétnych údajov uviesť s odôvodnením. Informácie v karte bezpečnostných údajov musia byť uvedené jasným a stručným spôsobom. Ak sa pre látku vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti (CSR), expozičné scenáre pre identifikované použitia látky by mali byť zahrnuté v prílohe ku karte bezpečnostných údajov. Expozičné scenáre popisujú prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizík, ktoré by mali byť zavedené na kontrolu rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Kto pripravuje/poskytuje KBÚ?

Za poskytnutie karty bezpečnostných údajov je zodpovedný dodávateľ látky/zmesi, pre ktorú sa vyžaduje KBÚ. V praxi dokument pripravujú kvalifikované osoby s rozsiahlymi znalosťami o samotnom produkte, súvisiacich nebezpečenstvách a zákonných ustanoveniach. Úlohu môžu vykonávať pracovníci spoločnosti alebo ju môžu zadať nezávislí odborníci alebo spoločnosti. Karta bezpečnostných údajov by sa mala príjemcovi poskytnúť: – najneskôr v deň uvedenia látky/zmesi na trh; – v písomnej alebo elektronickej forme; – v úradnom jazyku krajiny, kde sa výrobok uvádza na trh.

Význam karty bezpečnostných údajov v obchode a priemysle

Zavedenie KBÚ malo za cieľ znížiť riziká spojené s výrobou, prepravou, skladovaním a používaním chemických látok a zmesí klasifikovaných ako nebezpečné pre zdravie alebo životné prostredie. Jeho merateľným výsledkom má byť predovšetkým bezpečnosť na pracovisku. Karta bezpečnostných údajov špecifikuje aplikácie, na ktoré sa látka/zmes môže použiť a aké pracovné podmienky by sa mali zabezpečiť. Hlavnými príjemcami kariet bezpečnostných údajov sú osoby, ktoré vykonávajú odborné činnosti súvisiace s používaním daného materiálu. Je povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť informácie obsiahnuté v KBÚ vo formáte, ktorý umožňuje riadenie rizík na konkrétnom pracovisku. Všetci zamestnanci, ktorí majú fyzický kontakt s chemikáliami, by mali mať prístup k informáciám uvedeným v karte bezpečnostných údajov. V prípade nebezpečných látok, absencia KBÚ robí predmetnú prácu nezákonnou a neoprávnenou. Dobre pripravené a spoľahlivé karty bezpečnostných údajov pomáhajú zabezpečiť vhodné pracovné podmienky s chemikáliami a zvoliť vhodné opatrenia na ochranu zdravia a životného prostredia. Prispôsobením manipulácie s chemikáliami požiadavkám popísaným v KBÚ sa predchádza život ohrozujúcim nehodám a ekologickým katastrofám, čím sa chráni blaho zamestnancov a majetok spoločnosti. Na overenie bezpečnostných podmienok a opatrení spoločnosti, napr. protipožiarne vybavenie, je potrebné náležite nahliadnuť do karty bezpečnostných údajov. V prípade lekárskej pohotovosti môže tiež zlepšiť prácu lekárov poskytovaním potrebných informácií o rizikách. Vyžadovanie a používanie kariet bezpečnostných údajov je preto v záujme každej spoločnosti, ktorá pri svojej činnosti používa chemické látky a zmesi označené ako nebezpečné. Prečítajte si aj o štítkoch s nebezpečnými chemickými látkami.


Komentáre
Zapojte sa do diskusie
Neexistujú žiadne komentáre
Posúdiť užitočnosť informácií
- (žiadny)
Vaše hodnotenie

Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku