Čo je REACH?

S cieľom chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred rôznymi druhmi nebezpečenstiev ukladá Európska únia priemyslu množstvo povinností, aby obmedzila riziko ich výskytu. Jedným zo súborov takýchto nariadení je nariadenie REACH. Ako to ovplyvňuje chemický priemysel? Čo zaväzuje výrobcov chemických látok robiť? Všetko si môžete prečítať v článku nižšie.

Publikovaný: 1-04-2022

Hlavné pravidlá nariadenia REACH

Nariadenie REACH sa týka registrácie, hodnotenia, autorizácie a obmedzovania chemikálií. Ak spoločnosť vyrába alebo dováža aspoň jednu tonu chemikálie ročne v rámci EHP (Európsky hospodársky priestor), musí túto skutočnosť nahlásiť do databázy REACH. Látky, ktoré nie sú registrované, nemožno uvádzať na trh ani používať. Nariadenie sa vzťahuje tak na chemikálie, ktoré sú potrebné pre priemyselné procesy, ako aj na tie, ktoré používame každý deň. Ustanovenia uložené nariadením REACH sa týkajú:

  • výrobcovia , ktorí vyrábajú chemikálie, ale ich aj priamo predávajú alebo dodávajú iným spoločnostiam,
  • dovozcovia , ktorí nakupujú jednotlivé látky, zmesi alebo hotové výrobky, ako sú plastové výrobky, nábytok alebo odevy mimo Európskej únie,
  • distribútorov zodpovedných za skladovanie a následné uvádzanie chemikálií na trh,
  • užívateľov , ktorí pri svojej práci alebo výrobnom procese používajú chemikálie alebo zmesi chemických látok.

REACH je zodpovedný za nové pravidlá, ktoré umožňujú uvádzať na trh jednotlivé látky, zmesi látok alebo látky používané vo výrobkoch. Účelom týchto pravidiel a súvisiacich predpisov je zabezpečiť, aby bol priemysel zodpovedný za :

  • riadenie všetkých druhov zdravotných a environmentálnych rizík súvisiacich s používaním chemikálií,
  • poskytovanie podrobných bezpečnostných informácií pre všetkých používateľov dodávateľského reťazca.

Ako funguje REACH?

Nariadenie REACH stanovuje postupy, ktoré vyžadujú zber a hodnotenie informácií o vlastnostiach a nebezpečenstvách chemikálií. Spoločnosti sa registrujú v ECHA (Európska chemická agentúra). Tu sa prijímajú jednotlivé registrácie a posudzuje sa ich súlad, zatiaľ čo členské štáty EÚ hodnotia vybrané chemikálie, aby objasnili počiatočné obavy z rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie. Vedecké výbory a orgány agentúry ECHA hodnotia, či je manažment rizík týchto látok prijateľný. Ak tomu tak nie je, príslušné orgány môžu zakázať používanie nebezpečných látok. Ich použitie je tiež možné len obmedziť alebo podmieniť predchádzajúcim osobitným súhlasom.

Funkcie spoločností podľa nariadenia REACH

Nariadenie REACH má vplyv na fungovanie spoločností z mnohých rôznych sektorov, nielen chemických. REACH dáva spoločnostiam možnosť plniť jednu z nasledujúcich úloh:

  • výrobca – výrobca chemikálií na osobnú alebo cudziu potrebu (vrátane vývozu),
  • dovozca – spoločnosti nakupujúce tovar z krajín mimo EÚ/EHP budú pravdepodobne podliehať niektorým povinnostiam podľa nariadenia. Môžu sa týkať aj jednotlivých chemikálií, zmesí alebo hotových výrobkov určených na ďalší predaj,
  • následní užívatelia – ľudia, ktorí pri svojej priemyselnej alebo profesionálnej činnosti prichádzajú do kontaktu s chemikáliami a sú povinní skontrolovať, ktoré z nariadení REACH sa na nich vzťahuje,
  • podniky so sídlom mimo EÚ – ide o spoločnosti, ktoré nemajú povinnosti podľa nariadenia REACH ani pri vývoze svojich výrobkov na colné územie Európskej únie. V tomto prípade sa registračné povinnosti vyplývajúce z nariadenia prenášajú na dovozcov so sídlom v Európskej únii alebo na výhradného zástupcu výrobcu mimo EÚ so sídlom v Európskej únii.

Akékoľvek nariadenia vyplývajúce z nariadenia REACH a dodržiavanie zo strany spoločností je kľúčovou podmienkou ochrany pred nepriaznivými účinkami chemikálií na ľudské zdravie a životné prostredie. Dôležitú úlohu tu zohráva edukačná hodnota, ktorá umožňuje bezpečné používanie chemikálií dôležitých pre fungovanie celého odvetvia.


Komentáre
Zapojte sa do diskusie
Neexistujú žiadne komentáre
Posúdiť užitočnosť informácií
- (žiadny)
Vaše hodnotenie

Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku