Co je REACH?

V zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí před různými druhy nebezpečí ukládá Evropská unie průmyslu řadu povinností, aby omezil riziko jejich výskytu. Jednou ze souborů takových vyhlášek je nařízení REACH. Jak to ovlivňuje chemický průmysl? Co zavazuje výrobce chemických látek dělat? Vše si můžete přečíst v článku níže.

Publikováno: 1-04-2022

Hlavní pravidla nařízení REACH

Nařízení REACH se týká registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Pokud společnost vyrábí nebo dováží alespoň jednu tunu chemické látky ročně v rámci EHP (Evropského hospodářského prostoru), musí tuto skutečnost nahlásit do databáze REACH. Látky, které nejsou registrovány, nelze uvést na trh ani používat. Nařízení se vztahuje jak na chemikálie, které jsou nezbytné pro průmyslové procesy, tak i na ty, které používáme každý den. Ustanovení uložená nařízením REACH se týkají:

  • výrobci , kteří chemikálie vyrábějí, ale také je přímo prodávají nebo dodávají jiným společnostem,
  • dovozci , kteří nakupují jednotlivé látky, směsi nebo hotové výrobky, jako jsou plastové výrobky, nábytek nebo oblečení, mimo Evropskou unii,
  • distributory odpovědné za skladování a následné uvádění chemických látek na trh,
  • uživatelé , kteří při své práci nebo výrobním procesu používají chemikálie nebo směsi chemických látek.

REACH odpovídá za nová pravidla, která umožňují uvádět na trh jednotlivé látky, směsi látek nebo látky používané ve výrobcích. Tato pravidla a související předpisy mají zajistit, aby průmysl odpovídal za :

  • řízení všech druhů zdravotních a environmentálních rizik souvisejících s používáním chemikálií,
  • poskytování podrobných bezpečnostních informací pro všechny uživatele dodavatelského řetězce.

Jak funguje REACH?

Nařízení REACH stanoví postupy, které vyžadují shromažďování a vyhodnocování informací o vlastnostech a nebezpečnosti chemických látek. Registr společností u ECHA (Evropská agentura pro chemické látky). Zde se přijímají jednotlivé registrace a posuzuje se jejich soulad, zatímco členské státy EU hodnotí vybrané chemické látky, aby objasnily počáteční obavy z rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Vědecké výbory a orgány ECHA hodnotí, zda je řízení rizik těchto látek přijatelné. Pokud tomu tak není, mohou příslušné orgány zakázat používání nebezpečných látek. Jejich použití je také možné pouze omezit nebo podmínit předchozím zvláštním souhlasem.

Funkce společností podle nařízení REACH

Nařízení REACH má dopad na fungování společností z mnoha různých odvětví, nejen chemických. REACH dává společnostem možnost plnit jednu z následujících rolí:

  • výrobce – výrobce chemikálií pro osobní potřebu nebo pro cizí potřebu (včetně exportu),
  • dovozce – společnosti nakupující zboží ze zemí mimo EU/EHP budou pravděpodobně podléhat některým povinnostem podle nařízení. Mohou se také týkat jednotlivých chemikálií, směsí nebo hotových výrobků určených k dalšímu prodeji,
  • následní uživatelé – lidé, kteří při své průmyslové nebo profesní činnosti přicházejí do styku s chemickými látkami a jsou povinni si ověřit, které z nařízení REACH se na ně vztahuje,
  • podniky se sídlem mimo EU – jedná se o společnosti, které nemají povinnosti podle REACH, a to ani při vývozu svých výrobků na celní území Evropské unie. V tomto případě jsou registrační povinnosti vyplývající z nařízení přeneseny na dovozce se sídlem v Evropské unii nebo na výhradního zástupce výrobce mimo EU se sídlem v Evropské unii.

Jakékoli předpisy vyplývající z nařízení REACH a dodržování ze strany společností je klíčovou podmínkou ochrany před nepříznivými účinky chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí. Důležitou roli zde hraje edukativní hodnota umožňující bezpečné používání chemikálií důležitých pro fungování celého odvětví.


Komentáře
Zapojte se do diskuze
Nejsou žádné komentáře
Posoudit užitečnost informací
- (žádný)
Vase hodnoceni

Stránka byla strojově přeložena. Otevřít původní stránku