Wat is REACH?

Om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen verschillende soorten gevaren, legt de Europese Unie de industrie een aantal verplichtingen op om het risico dat ze zich voordoen te beperken. Een van de sets van dergelijke verordeningen is de REACH-verordening. Welke invloed heeft dit op de chemische industrie? Wat verplicht zij fabrikanten van chemische stoffen? In onderstaand artikel lees je er alles over.

Gepubliceerd: 1-04-2022

Hoofdregels van de REACH-verordening

De REACH-verordening heeft betrekking op de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen. Als het bedrijf binnen de EER (Europese Economische Ruimte) minstens één ton chemische stof per jaar produceert of importeert, moet het dat melden aan de REACH-database. Stoffen die niet geregistreerd zijn, mogen niet op de markt worden gebracht of gebruikt. De verordening is zowel van toepassing op chemicaliën die nodig zijn voor industriële processen als op de chemicaliën die we dagelijks gebruiken. De door REACH opgelegde bepalingen hebben betrekking op:

  • producenten , die chemicaliën produceren, maar deze ook rechtstreeks verkopen of aan andere bedrijven leveren,
  • importeurs die afzonderlijke stoffen, mengsels of afgewerkte voorwerpen kopen, zoals plastic voorwerpen, meubels of kleding buiten de Europese Unie,
  • distributeurs die verantwoordelijk zijn voor de opslag en het vervolgens op de markt brengen van chemicaliën,
  • gebruikers , die chemicaliën of mengsels van chemische stoffen gebruiken in hun werk of productieproces.

REACH is verantwoordelijk voor de nieuwe regels die het op de markt brengen van afzonderlijke stoffen, mengsels van stoffen of stoffen die in producten worden gebruikt, mogelijk maken. Deze regels en aanverwante voorschriften zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de industrie verantwoordelijk is voor :

  • beheer van allerlei gezondheids- en milieurisico’s die verband houden met het gebruik van chemicaliën,
  • het verstrekken van gedetailleerde veiligheidsinformatie voor alle gebruikers van de toeleveringsketen.

Hoe werkt REACH?

De REACH-verordening stelt procedures vast die het verzamelen en evalueren van informatie over de eigenschappen en gevaren van chemicaliën vereisen. Bedrijven registreren zich bij ECHA (European Chemicals Agency). Dit is waar individuele registraties worden geaccepteerd en beoordeeld op naleving, terwijl EU-lidstaten geselecteerde chemicaliën evalueren om de eerste zorgen over risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu op te helderen. Wetenschappelijke comités en ECHA-organen beoordelen of het risicobeheer van deze stoffen acceptabel is. Zo niet, dan kan het bevoegd gezag een verbod opleggen op het gebruik van de gevaarlijke stoffen. Het is ook mogelijk om het gebruik ervan alleen te beperken of afhankelijk te stellen van voorafgaande speciale toestemming.

Functies van bedrijven onder de REACH-verordening

De REACH-verordening heeft gevolgen voor het functioneren van bedrijven uit veel verschillende sectoren, niet alleen voor de chemische industrie. REACH geeft bedrijven de mogelijkheid om een van de volgende rollen te vervullen:

  • producent – fabrikant van chemicaliën voor persoonlijk gebruik of andermans gebruik (inclusief export),
  • importeur – bedrijven die goederen van buiten de EU/EER kopen, zijn waarschijnlijk onderworpen aan enkele van de verplichtingen uit hoofde van de verordening. Het kan ook gaan om afzonderlijke chemicaliën, mengsels of eindproducten die bestemd zijn voor verdere verkoop,
  • downstreamgebruikers – mensen die bij hun industriële of professionele activiteiten in contact komen met chemicaliën en verplicht zijn te controleren welke REACH-regelgeving op hen van toepassing is,
  • ondernemingen die buiten de EU zijn gevestigd – dit zijn bedrijven die geen verplichtingen hebben onder REACH, zelfs niet wanneer ze hun producten naar het douanegebied van de Europese Unie exporteren. In dit geval worden de registratieverplichtingen die voortvloeien uit de verordening overgedragen aan importeurs gevestigd in de Europese Unie of aan de enige vertegenwoordiger van een niet-EU fabrikant gevestigd in de Europese Unie.

Alle regelgeving die voortvloeit uit de REACH-verordening en de naleving door bedrijven is een belangrijke voorwaarde voor bescherming tegen de schadelijke effecten van chemicaliën op de menselijke gezondheid en het milieu. De educatieve waarde die een veilig gebruik mogelijk maakt van chemicaliën die belangrijk zijn voor het functioneren van de gehele industrie speelt hierbij een belangrijke rol.


Opmerkingen
Doe mee aan de discussie
Er zijn geen reacties
Het nut van informatie beoordelen
- (geen)
Uw beoordeling

De pagina is automatisch vertaald. Originele pagina openen