GHS – Globální harmonizovaný systém

Používání chemikálií v průmyslovém měřítku, stejně jako v laboratořích, ve školách a dokonce i v domácnostech, může být v mnoha případech spojeno s vysokým rizikem. Proto je klíčové správně klasifikovat chemikálie a opatřit je informacemi, které mohou být důležité pro bezpečnost uživatelů. Za tímto účelem byl vytvořen Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií. Co systém obsahuje? Co zavazuje výrobce chemikálií dělat? To se dozvíte v tomto článku.

Publikováno: 4-04-2022

Co je GHS?

V roce 2022 v Johannesburgu na Summitu OSN o udržitelném rozvoji byl přijat systém GHS. Globální harmonizovaný systém (GHS), zavedený nařízením CLP , zahrnuje harmonizovaná kritéria, která vhodně klasifikují látky a směsi podle hrozeb, které představují pro lidské zdraví a životní prostředí. Systém rovněž stanoví požadavky týkající se nebezpečí prostřednictvím řádně připravených výstražných štítků a bezpečnostních listů . Soubor všech kritérií pro klasifikaci směsí a chemikálií, jakož i pravidla pro označování v souladu se systémem GHS, byly poprvé publikovány v tzv. „Purple Book“ v roce 2003. Jedná se o dokument, který je aktualizován každé dva let, v souvislosti s prací podvýboru pro Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek přidruženého k OSN.

Jak funguje systém GHS?

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií je jedním z tzv. stavebních bloků (building block approach). Podle zásad, které charakterizují GHS, mohou země, které jej zavádějí, rozhodnout o přijetí všech tříd nebo kategorií nebezpečnosti nebo o vyloučení některých z nich. To však pod podmínkou, že když se rozhodnou přijmout určitou kategorii, nebudou moci zavést změny do určité kategorie nebezpečnosti. To znamená, že žádné změny v kritériích klasifikace ani v prvcích označení souvisejících s kategorií nebezpečnosti.

Klasifikace systému GHS

V rámci systému GHS jsou chemikálie klasifikovány z hlediska rizik, která představují pro lidské zdraví a životní prostředí. Mezi nimi můžeme rozlišit čtyři hlavní skupiny:

 • třídy fyzikální nebezpečnosti – tj. výbušniny, oxidující plyny, hořlavé kapaliny, samovolně se rozkládající látky a směsi nebo látky korozivní pro kovy,
 • třídy zdravotní nebezpečnosti – tj. akutní toxicita, žíravost pro kůži, senzibilizace dýchacích cest, karcinogenita nebo mutagenní účinek na reprodukční buňky,
 • třídy nebezpečnosti pro životní prostředí – nebezpečný pro vodní prostředí,
 • další třída nebezpečnosti EU – nebezpečná pro ozonovou vrstvu.

Kritéria pro informování o hrozbách

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek stanoví jednotná kritéria pro poskytování informací o nebezpečnosti. Tato kritéria jsou založena na:

 • signální slova (Uwaga [Attention] nebo Niebezpieczeństwo [Danger]) – jsou to slova, která čtenáře rychle informují o stupni nebezpečí,
 • výstražné piktogramy,
 • fráze identifikující typ hrozby (H a EUH),
 • věty označující bezpečnostní opatření (P).

Tyto snadno srozumitelné symboly a stručné popisy nebezpečí, které jsou umístěny na štítcích nebezpečných chemikálií, jsou důležitou součástí pro lidi, kteří s nimi přicházejí do styku v průběhu jejich životního cyklu. Důležitým prvkem jsou navíc bezpečnostní listy , kde lze také nalézt symboly, jako jsou piktogramy nebezpečnosti a podrobné popisné informace o dané látce, roztoku nebo směsi. Podle systému GHS by tyto bezpečnostní listy měly obsahovat informace uvedené v následujících bodech:

 1. Identifikace látky/směsi a identifikace společnosti
 2. Identifikace rizika
 3. Složení / informace o složkách
 4. Opatření první pomoci
 5. Protipožární opatření
 6. Opatření v případě náhodného úniku
 7. Manipulace a skladování
 8. Kontrola expozice/osobní ochrana
 9. Fyzikální a chemické vlastnosti
 10. Stabilita a reaktivita
 11. Toxikologické informace
 12. Ekologická informace
 13. Pokyny pro likvidaci
 14. Dopravní informace
 15. Informace o předpisech
 16. Jiná informace

Co nám systém GHS dává?

Implementace Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek je zaměřena především na podporu ochrany lidského zdraví a životního prostředí. To zajišťuje jednotný a globálně srozumitelný systém, který informuje o nebezpečích. Jde především o usnadnění výměny informací a mezinárodního obchodu s chemickými látkami, jejichž vlastnosti byly ověřeny a posouzeny jako nebezpečné v souladu s mezinárodními standardy. Systém GHS je také integrován s dalšími zákony a předpisy, tj. REACH , které jsou společně odpovědné za bezpečnost související s chemickými látkami.


Komentáře
Zapojte se do diskuze
Nejsou žádné komentáře
Posoudit užitečnost informací
- (žádný)
Vase hodnoceni

Stránka byla strojově přeložena. Otevřít původní stránku