Piktogram typu nebezpečenstva – čo znamená a aký je jeho účel?

Z obavy o zdravie a bezpečnosť ľudí a životného prostredia bol zavedený jednotný systém označovania chemikálií s názvom GHS. Piktogram typu nebezpečnosti je ľahko rozpoznateľná a zrozumiteľná grafická forma varovania používateľov pred nebezpečenstvom, ktoré môžu predstavovať nebezpečné chemické látky alebo zmesi.

Publikovaný: 18-01-2022

Univerzálne výstražné značky na obaloch chemikálií

Na globalizovanom trhu stále rastie počet produktov obsahujúcich látky a zmesi, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ľudské zdravie, infraštruktúru a životné prostredie. Hoci chemikálie boli schválené na predaj, mali by sa používať a skladovať opatrne. Špeciálne výstražné piktogramy boli vyvinuté s cieľom obísť jazykovú bariéru a jasne poukazovať na nebezpečenstvá chemikálií pre spotrebiteľov. V Európskej únii bol v roku 2009 prijatý Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií, pôvodne vyvinutý expertmi OSN. Nahradil predtým používané symboly a dnes sa používa vo viac ako 65 krajinách sveta. Európske nariadenie má skratku CLP (Classification, Labeling and Packaging) .

Ako vyzerá výstražný piktogram?

Systém CLP/ GHS používa deväť jednotných grafických symbolov, ktoré zodpovedajú triedam a kategóriám nebezpečnosti. Každá má zodpovedajúce číselné označenie nebezpečných chemických látok od GHS01 do GHS09. Podľa súčasného systému je výstražným piktogramom kosoštvorec s červeným okrajom. Na bielom pozadí vo vnútri je čierny symbol, ktorý implicitne predstavuje typ rizika. Jednotlivé symboly zobrazujú okrem iného lebku a skrížené kosti, výkričník či plameň. Príslušné piktogramy sú uvedené na etikete výrobku na viditeľnom mieste na obale. Mali by k nim byť priložené príslušné výstražné upozornenia, bezpečnostné upozornenia a požadované signálne slová.

Ako čítať piktogramy? Význam a hierarchia

Príslušné výstražné piktogramy na obaloch chemických látok alebo zmesí odkazujú na fyzikálne nebezpečenstvá, zdravotné riziká a nebezpečenstvá pre životné prostredie. Nasledujúce správy možno nájsť v rôznych triedach:

GHS01 – výbušné látky;
GHS02 – horľavé látky;
GHSO3 – oxidujúce látky;
GHS04 – plyny pod tlakom;
GHS05 – látky korozívne na kovy, žieraviny;
GHS06 – toxické látky;
GHS07 – dráždivé látky;
GHS08 – karcinogénne/mutagénne látky;
GHS09 – látky škodlivé pre vodné prostredie.

Pre zjednodušenie a zároveň uvedenie hierarchie rizík jednotlivých symbolov boli stanovené prioritné pravidlá pre výstražné piktogramy, ktoré sa objavujú na etikete obalu chemickej látky alebo zmesi. Cieľom je znížiť počet piktogramov na štítku a zároveň ho urobiť čitateľnejším a zrozumiteľnejším pre diváka. Čím menej symbolov na etikete, tým väčšia šanca na ich vplyv!

Prečo sa piktogramy s popisom používajú na identifikáciu typov nebezpečenstiev?

Dnešní výrobcovia predpokladajú, že uvedomelý spotrebiteľ si pred kúpou a použitím produktu prečíta etiketu. Okrem poskytnutia pokynov na používanie produktu by etiketa mala uvádzať jeho základný účel a bezpečnostné opatrenia. Výstražné znaky chemických látok sú určené na aktívne upútanie pozornosti užívateľa a na povzbudenie k vhodnej reflexii. Napríklad piktogram lebky označuje akútnu toxicitu po požití, aplikácii na kožu alebo vdýchnutí. Používateľ by mal preto pri manipulácii s týmto výrobkom používať vhodnú ochranu tela a dýchacích ciest. Výstražný piktogram zobrazujúci mŕtvu rybu a strom má zabrániť vylúhovaniu produktu do povrchových vôd, hlbokej vody alebo vyliatiu priamo do pôdy.

Obľúbené produkty s piktogramami – prehľad

Mal by bežný spotrebiteľ venovať pozornosť označovaniu nebezpečných chemikálií pri každodennom nakupovaní? Ako sa ukazuje, áno. Mnohé z bežne používaných čistiacich prostriedkov obsahujú chemikálie, ktoré predstavujú skutočnú hrozbu pre zdravie členov domácnosti a životné prostredie. Je to dôležité najmä v prípade detí, ktoré by nikdy nemali mať prístup k výrobkom s piktogramami označujúcimi druhy nebezpečenstiev s popisom. Ďalšou dôležitou kategóriou sú chemické prípravky na ochranu rastlín. Patria sem herbicídy, insekticídy a fungicídy. Štítky s nebezpečnými látkami sa často nachádzajú aj na čističoch odpadových vôd, griloch, kvapalinách do chladičov, lepidlách a lakoch. V každom z týchto prípadov by mal používateľa na nebezpečenstvo upozorniť charakteristický piktogram nebezpečnosti s červeným okrajom.

Označovanie nebezpečných chemikálií a vzdelávanie verejnosti

Predpokladom účinnosti zavedeného systému označovania CLP/GHS je budovanie primeranej úrovne povedomia v spoločnosti. Vzdelávanie by sa však nemalo týkať len odkazu jednotlivých piktogramov, ale aj prípadných dôsledkov nesprávneho zaobchádzania s chemikáliami. Zodpovednosť spotrebiteľov v tejto oblasti sa z dlhodobého hľadiska premietne do širokých sociálnych, zdravotných a environmentálnych výhod.


Komentáre
Zapojte sa do diskusie
Neexistujú žiadne komentáre
Posúdiť užitočnosť informácií
- (žiadny)
Vaše hodnotenie

Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku