Welke invloed heeft transport op de natuurlijke omgeving?

Laten we ons een wereld voorstellen zonder auto's, treinen, schepen of vliegtuigen. Dit was de realiteit van de mensen die aan de vooravond van de negentiende eeuw leefden. De uitvinding van mechanische aandrijvingen en de verbrandingsmotor heeft een revolutie teweeggebracht in de wereldwijde logistiek. Het toegenomen water-, land- en luchtverkeer heeft ook een grote invloed op de toestand van lucht, bodem en water en het functioneren van ecosystemen. Men zou willen weten hoe vervoer het milieu beïnvloedt. Hier is een presentatie van de belangrijkste feiten.

Gepubliceerd: 14-03-2023

Transport en milieu: belangrijkste bedreigingen

De eerste makers van motorvoertuigen maakten zich niet druk over de invloed van weg-, zee- en luchtvervoer op het milieu. Tegenwoordig gebruiken wij mensen miljoenen keren per dag, elke dag verschillende vervoermiddelen. De meeste van deze transportmiddelen genereren uitlaatgassen en geluid, wat belastend is voor het milieu en evenzeer voor de mens. Giftige verbindingen afkomstig van uitlaatgassen verontreinigen levende organismen, en het broeikaseffect, dat wil zeggen de stijging van de temperatuur op onze planeet, wordt exponentieel versneld door de kooldioxide, methaan en stikstofoxiden die door moderne transportmiddelen worden geproduceerd. Dit veroorzaakt bijvoorbeeld:

 • het smelten van gletsjers en een steeds snellere stijging van de zeespiegel (wat de directe oorzaak is van overstromingen en zelfs het volledig verdwijnen van hele steden of eilanden gelegen aan oceanen!);
 • klimaatveranderingen en frequente weerafwijkingen en weergerelateerde fenomenen zoals monsterorkanen, door regen veroorzaakte overstromingen, lawines, modderstromen, kolossale bosbranden en hagelbuien;
 • afnemende zoetwatervoorraden (veroorzaakt door het smelten van gletsjers, die een natuurlijke bron van drinkwater zijn).

De impact van wegtransport op het milieu is ongetwijfeld enorm! De steeds groter wordende wegeninfrastructuur heeft een negatieve invloed op planten en dieren. Het vermindert de natuurlijke habitat van verschillende soorten zoogdieren, vogels, amfibieën, enz. Dieren sterven verpletterd door wielen – ‘road kill’ – of migreren naar verschillende locaties, waar hun overlevingskansen meestal laag zijn. Als gevolg van wegwerkzaamheden worden continu bomen en struiken gekapt of gekapt. Deze planten produceren zuurstof en zijn een schuilplaats voor vogels, insecten etc. Hoe meer bermgroen we vernielen door ontginning en verzilting, hoe groter het risico dat er meer soorten planten en dieren uitsterven. Overmatige opruiming van vegetatie en verzadiging met chemicaliën ondersteunen de erosie van de bodem en de verontreiniging van het grondwater.

Ecologie en weg-, zee- en luchtvervoer: statistieken

Overheids- en EU-websites bevatten veel interessante feiten en statistieken over CO 2 -emissies gerelateerd aan transport. Zo blijkt uit de opsomming in ‘Indeling van CO 2 -emissies naar vervoersmodaliteiten voor 2019′ het volgende:

 • meer dan 70%van de CO 2 -luchtverontreiniging wordt veroorzaakt door vervoer over land (personenauto’s, vrachtwagens, lichte vrachtwagens en motorfietsen),
 • vervoer over water is verantwoordelijk voor 14%van de CO 2 -emissies,
 • ongeveer 14%van alle luchtverontreiniging wordt veroorzaakt door de burgerluchtvaart en het spoorvervoer.

Het resterende, kleine deel van de emissies wordt veroorzaakt door andere vervoermiddelen. Een simpele rekensom suggereert een voor de hand liggende conclusie: de impact van wegtransport op het milieu is enorm. We moeten dan alle mogelijke maatregelen nemen om het negatieve effect ervan te verminderen.

Zeetransport en de ecologie

In de hedendaagse logistiek speelt het zeevervoer een grote rol; ecologie is echter een kwestie die nog steeds in ontwikkeling is als het gaat om die vervoerswijze. Containerschepen of passagiersveerboten kunnen een negatieve invloed hebben op het water en de waterkant en op de levenskwaliteit van de mensen die in de buurt van zeehavens wonen. Hoe kunnen waterschepen het functioneren van ecosystemen verstoren? Hun impactbereik omvat:

 • meer geluid (zowel boven als onder water),
 • de lekkage van petroleum en afvalwater,
 • de uitstoot van uitlaatgassen (CO 2 , koolmonoxide, zwaveloxiden, stikstof, fijnstof).

Vraagstukken als ecologie in de context van de zeevaartmiddelen of de risico’s van het toenemende vervoer over water worden steeds vaker door wereldleiders aan de orde gesteld. In 2021 is het eerste European Maritime Transport Environmental Report (EMTER’21) uitgebracht. Het document sluit nauw aan bij het concept van de Green New Deal (waarin oplossingen zijn opgenomen die gericht zijn op nul CO 2 -uitstoot in 2050).

Spoorvervoer en het milieu

Spoorwegen behoren tot de meest ecologische transportmiddelen. Ze genereren slechts kleine hoeveelheden broeikasgassen en belasten het milieu niet continu met geluid. Treinen kunnen veilig grote hoeveelheden goederen of groepen mensen vervoeren. Spoorwegopvullingen vormen geen obstakel voor dieren, dus helpen ze de soorten die in een bepaald gebied leven te behouden. Jarenlang gebruikte de spoorwegsector houten dwarsliggers geïmpregneerd met giftige creosootolie. Tegenwoordig worden ze vaak vervangen door ecologische betonnen dwarsliggers, die geen enkel schadelijk effect hebben op de kwaliteit van bodem of water, of op de leefomstandigheden van planten en dieren.

Wat is de ecologie van transport?

Logistici en wetenschappers over de hele wereld slaan de handen ineen om transport minder invasief te maken en onze planeet te beschermen tegen het broeikaseffect. Een van de concepten in de logistieke sector met het meeste groeipotentieel is de ecologie van transport. Waar gaat het over? Het vertegenwoordigt voortdurende pogingen om de vraag te beantwoorden: wat kunnen we doen om vervuiling en andere negatieve effecten van transport te verminderen. De belangrijkste kwesties in de ecologie van transport zijn:

 • energiezuinige oplossingen,
 • de mogelijkheid om alternatieve brandstoffen te gebruiken,
 • de vermindering van het geluid dat wordt veroorzaakt door wegvoertuigen, schepen, treinen, enz.,
 • de methoden voor het recyclen van tijdens het vervoer gegenereerd afval.

Intermodaal transport en de ecologie

Hoe ziet het concept ecologisch vervoer er in de praktijk uit? Een goed voorbeeld is het intermodale transport , waarbij ladingen in alle stadia van de reis in dezelfde container worden vervoerd. Dit vermindert de noodzaak om de extra goederenbehandeling uit te voeren die de CO 2 -uitstoot zou verhogen. Samenvatting: weg-, zee- en spoorvervoer en het milieu In de eenentwintigste eeuw werd de mogelijkheid van snel vervoer van mensen en goederen de belangrijkste drijfveer voor wereldmarkten. Auto’s, schepen en treinen vernietigen ecosystemen, versterken het broeikaseffect en veroorzaken lokale vervuiling. In het licht van een dreigende wereldwijde ramp is het essentieel geworden om nieuwe, ecologische oplossingen uit te werken die voortdurend worden verbeterd met als doel eventuele negatieve gevolgen te minimaliseren. Bronnen: https://www.emsa.europa.eu/emter https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/efekt-cieplarniany;3896611.html https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/ prioriteiten-2019-2024/european-green-deal_pl https://obserwator.imgw.pl/emter2021-pierwszy-europejski-raport-o-wplywie-transportu-morskiego-na-srodowisko/ https://utk.gov.pl /pl/aktualnosci/18458,Bezpiecznie-znaczy-ekologicznie-rusza-strona-Eko-kolej.html


Opmerkingen
Doe mee aan de discussie
Er zijn geen reacties
Het nut van informatie beoordelen
- (geen)
Uw beoordeling

De pagina is automatisch vertaald. Originele pagina openen