Badania środowiskowe w Grupie PCC

Laboratorium Badań Środowiska, działające w ramach Spółki LabAnalityka, czynnie wspiera Grupę PCC w monitorowaniu wód, powietrza i gleby oraz w ocenie wpływu działalności na środowisko naturalne.
Czym zajmuje się nasze Laboratorium?
Laboratorium pobiera oraz wykonuje badania różnego rodzaju próbek środowiskowych: wody powierzchniowe, wody podziemne, wody przeznaczone do spożycia, ścieki (komunalne i przemysłowe), odpady, osady, gleby.
Wykonuje również pomiary powietrza pod kątem zanieczyszczeń emitowanych z instalacji produkcyjnych na terenie działalności Grupy PCC oraz pomiary hałasu środowiskowego.
Obszar działalności Laboratorium
Wyniki badań są raportowane do jednostek urzędowych. Działamy w obszarze regulowanym prawnie, czyli w obszarze, w którym istnieją państwowe przepisy prawne określające stosowne wymagania.
Aby móc prowadzić badania w obszarze regulowanym prawnie Laboratorium Badań Środowiska wdrożyło i utrzymuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Co roku nasze kompetencje weryfikowane są podczas ocen (audytów) przedstawicieli Polskiego Centrum Akredytacji.
Praca w terenie
Nasza działalność nie ogranicza się tylko do pomieszczeń laboratoryjnych. Wielu naszych Pracowników można spotkać podczas wykonywania pomiarów również poza siedzibą laboratorium.
Są to Laboranci-próbkarze pobierający próbki ścieków z autosamplerów, studzienek, zbiorników, piezometrów, w których gromadzone są wody gruntowe, z nurtu rzeki. Są to też specjaliści ds. emisji badający jakość powietrza oraz wykonujący pomiary emisji hałasu pochodzącego z instalacji przemysłowych.
Monitoring środowiska naturalnego realizowany jest zgodnie z opracowanymi programami opisującymi częstotliwość oraz zakres badania próbek z poszczególnych obszarów działalności Grupy PCC.

Na czym polegają badania środowiskowe?

Wysokie kompetencje personelu laboratorium oraz stosowanie nowoczesnej aparatury kontrolo- pomiarowej pozwalają na wykonywanie profesjonalnych badań laboratoryjnych próbek wód, ścieków, odpadów, osadów, gleb i powietrza. Wiarygodności i miarodajności wykonywanych przez nas badań weryfikujemy za pomocą realizacji programów zapewnienia ważności wyników praz poprzez udział   badaniach biegłości (PT) i porównań międzylaboratoryjnych (ILC).

Laboratorium Badań Środowiska wspiera działalność Grupy PCC nie tylko w obszarze monitoringu środowiska naturalnego. Realizujemy też badania próbek z procesów technologicznych (np. wody kotłowe, zasilające oraz chłodnicze) oraz badania próbek gleb, związanych z prowadzeniem inwestycji na terenie Grupy PCC.

Ważnym elementem działalności Laboratorium Badań Środowiska są pomiary środowiska pracy.


Do monitorowania wód, ścieków, powietrza laboratorium wykorzystuje najnowsze techniki instrumentalne, tj. spektrometria ICP-OES, ASA, chromatografie gazowe, jonowe, HPLC, analizator węgla, analizator rtęci, analizator AOX  oraz metody klasyczne (miareczkowe, wagowe).

Monitoring powietrza

Zgodnie z obowiązującymi aktami normatywnymi (Prawo ochrony środowiska, (Dz.U.2021.1973 z dnia 2021.10.29) prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, w tym pobieranie próbek przez akredytowane laboratorium.

Dla Grupy PCC okresowe pomiary emisji do powietrza ze źródeł stacjonarnych realizuje Laboratorium Badań Środowiska. Pomiary emisji są prowadzone w szerokim zakresie substancji z zastosowaniem różnych technik, obejmujących zarówno pobieranie, jak i analizę.

Pobieranie próbek w pomiarach okresowych prowadzone jest na instalacjach przemysłowych często na dużej wysokości i w trudnych warunkach. W celu prawidłowego przeprowadzenia pomiarów należy zapewnić odpowiednią platformę, która spełnia wymagania dotyczące wymiarów i bezpieczeństwa. Personel wykonujący pomiary emisji wyposażony jest w odpowiednie środki ochrony, m.in. hełm ochronny, szelki bezpieczeństwa, okulary ochronne oraz maskę przeciwgazową.

Pomiary emisji obejmują planowanie, pobieranie próbek, analizy i przedstawienie wyników z badań.

Przed przystąpieniem do pomiarów należy przeprowadzić:


Pobieranie próbek powietrza polega na przepuszczeniu powietrza przez pochłaniacz – sorbent lub filtr membranowy dobrany tak, aby absorbował zanieczyszczenia, których stężenie w powietrzu chcemy oznaczyć. Powietrze jest zasysane z żądanym, stałym natężeniem przepływu dzięki zastosowaniu aspiratora o stabilnym natężeniu przepływu (zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi sposobu oznaczania stężeń danego zanieczyszczenia). Pobieranie próbek musi być wykonane tak, aby zapewnić:

dokładne wydzielenie z analizowanego powietrza ilości zanieczyszczenia potrzebnej do analizy
stabilny przepływ badanego powietrza przez układ do pobierania próbek
dokładny pomiar objętości pobranych próbek powietrza
dokładny pomiar natężenia przepływu i stanu gazu, warunków atmosferycznych i parametrów emitora (deklaracja z dokumentacji technicznej)

Po wykonanych pomiarach, dostarczeniu próbek do laboratorium, wykonaniu odpowiednich oznaczeń przystępujemy do raportowania wyników z badań i pomiarów.

Sprawozdanie z pomiarów emisji gazów odlotowych jest ściśle określone ( obszar regulowany prawnie –  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji) i zawiera bardzo szczegółowe informacje dotyczące m.in. instalacji produkcyjnej, pozwoleń zintegrowanych dla tej instalacji, emitora, wykonawcy pomiarów, czasu pracy instalacji lub urządzeń. Stężenia substancji badanych podawane są w nim w warunkach pomiaru, w warunkach normalnych, warunkach umownych oraz w warunkach umownych w przeliczeniu na zawartość tlenu.

Personel Laboratorium przygotowujący sprawozdanie z badań posiada obszerną wiedzę techniczną oraz wiedzę o niepewności pomiaru, a także uwzględnia wymagania odpowiednich przepisów normatywnych i przepisów prawa.


Monitoring składowisk

Warunki prowadzenia monitoringu składowisk zostały określone w Ustawie o odpadach oraz w aktach wykonawczych np.  w Rozporządzeniu Ministra Środowiska ws składowisk odpadów.

Monitoring laboratoryjny obejmuje między innymi oceną stanu wód podziemnych. Próbki takich wód pobierane są przez Laborantów-próbkarzy z urządzeń zwanych piezometrami. Piezometry służą do pobrania próbki wód podziemnych oraz do pomiaru poziomu tych wód. Pomiar poziomu wód wykonywany jest przy użyciu gwizdka hydrologicznego (tzw. świstawka). In situ wykonujemy też pomiar temperatury wód. W laboratorium przeprowadzamy badania parametrów chemicznych, m.in.  odczyn pH, przewodność elektryczna, ChZT, OWO.

Akredytacja laboratorium badań środowiska

Aby móc działać w obszarze regulowanym prawnie, czyli wykonywać pomiary i badania w obszarze, w którym istnieją państwowe przepisy prawne określające stosowne wymagania, Laboratorium wdrożyło system zarządzania jakością w laboratoriach badawczych i wzorcujących zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Akredytacji Laboratorium Badań Środowiska udzielono dnia 27.10.2008 roku.

W pierwszym zakresie akredytacji znajdowały się 23 metody badawcze natomiast w 17 wydaniu zakresu akredytacji z 22.08.2022 znajduje się 225 metod badawczych.