Ako správne triediť papierový odpad?

Znižovanie množstva odpadu je jednou z najväčších výziev modernej civilizácie. Každý deň končia tisíce ton použitého papiera na skládkach a komunálnych skladoch, kde sa zbiera selektívny odpad. Žiaľ, len časť tohto odpadu sa recykluje. Mnohé suroviny ako papier a lepenka sa strácajú najmä v dôsledku nedostatočných vedomostí a nedostatku environmentálnej výchovy zo strany verejnosti. Ako triediť papierový odpad a prečo je to také dôležité? Tu sú odpovede!

Publikovaný: 24-04-2023

Aké dôležité je triediť odpadový papier?

Výroba papiera využíva veľa zdrojov, ako je voda, stromy a energia . Kým sa obaly, stohy a kartóny predajú, prejdú dlhú cestu z tovární ku konečným spotrebiteľom. Globálna výroba a distribúcia úplne nového papiera má teda vysokú uhlíkovú stopu . Ako znížiť spotrebu tejto suroviny? Riešením je separovať a recyklovať papier. Vďaka tomuto ekologickému riešeniu:

 • Šetríme prírodné, obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje Zeme (vrátane stromov a vody, ako aj ropy a zemného plynu potrebného na ich prepravu a úpravu).
 • Znižujeme počet skládok a skládok odpadu, ktoré otravujú pôdu, vzduch a vodu,
 • Získavame druhotné suroviny , z ktorých sa dajú vyrobiť nové šarže papiera, kartónov a obalov.
 • Znižujeme uhlíkovú stopu výroby papiera.

Triedenie odpadového papiera a zákon

Segregácia komunálneho papierového odpadu by sa nemala vnímať ako rozmar malej skupiny ochrancov životného prostredia. V 21. storočí je segregácia surovín jednou z najefektívnejších stratégií, ktorými sme schopní šetriť prírodné zdroje. Povinnosť separovaného zberu papiera sa vzťahuje na všetkých obyvateľov krajín EÚ. V Poľsku sa problematika segregácie papiera objavuje okrem iného v týchto právnych predpisoch:

 • Zákon z 13. septembra 1996 o udržiavaní čistoty a poriadku v obciach č.
 • Vyhláška ministra životného prostredia z 29. decembra 2016 o podrobnom spôsobe selektívneho zberu vybraného odpadového materiálu.

Zákonodarca okrem iného vyžaduje, aby obce:

 • zaviesť selektívny zber odpadu,
 • ustanovujú predpisy na udržiavanie čistoty a poriadku v obci,
 • používať štandardizované označovanie a farby pre odpadkové koše.

Ako je uvedené v obecných nariadeniach týkajúcich sa udržiavania čistoty, povinnosťou správcov nehnuteľností je vybaviť budovy vhodne označenými nádobami na papierový odpad. Povinnosť separovať odpad sa zasa vzťahuje na všetkých obyvateľov a za jej nedodržanie čoraz častejšie hrozia pokuty.

Kam by ste mali ukladať odpadový papier a lepenku?

Od 1. júla 2017 je v Poľsku v platnosti takzvaný Single Waste Segregation System . Podľa tohto systému by mali byť odpadkové koše na papier modré a označené slovom: papier . Niektoré odpadkové koše na papier majú aj doplnkový, voliteľný piktogram v podobe Möbiovej slučky (slučka sa skladá z troch šípok usporiadaných do trojuholníka a smerujúcich v smere hodinových ručičiek).

Aký odpad dávate do modrého koša?

Čo možno vložiť do modrých nádob s papierovým štítkom? Táto nádoba sa používa na zber odpadu ako napr.

 • papier do tlačiarne,
 • knihy, zápisníky,
 • skartovaný papier,
 • papierové alebo kartónové obaly,
 • papierové tašky,
 • noviny,
 • brožúry, letáky.

Papier, ktorý vložíte do koša, by mal byť čistý, suchý a zložený tak, aby v koši zaberal čo najmenej miesta.

Ako separovať lakovaný alebo fóliou potiahnutý papierový odpad?

V súčasnosti veľmi veľkú skupinu odpadu tvorí fóliový/hliníkový alebo lakovaný papier. Patria sem škatule od džúsov a mlieka, letáky potiahnuté fóliou, darčekové tašky atď. Ako by ste ich mali zlikvidovať? Časť pokovovaného papierového odpadu by mala ísť do košov na kovový a plastový odpad. Papierové a plastové obaly by sa mali vkladať do nádob na zmesový odpad (kombinácia papiera a plastov sťažuje recykláciu tohto druhu suroviny).

Ktorý odpadový papier by sa nemal vyhadzovať do modrých nádob?

Triedenie papierového odpadu nie je jednoduché a mnohí ľudia stále robia tú chybu, že do modrého koša dávajú nejaký nerecyklovateľný odpad, vrátane:

 • mastné a špinavé obaly,
 • použitý papierový riad,
 • účtenky,
 • prázdne vrecia na cement,
 • voskovaný papier.

Do nádob na papier by sa nemali dávať plienky, vreckovky, tapety ani vlhké kuchynské papierové utierky. Akýkoľvek materiál so šnúrkami, kovovými kovaniami a plastmi, ktoré sú k nim pripevnené, tiež nie je recyklovateľný.


Komentáre
Zapojte sa do diskusie
Neexistujú žiadne komentáre
Posúdiť užitočnosť informácií
- (žiadny)
Vaše hodnotenie

Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku