Osobné ochranné prostriedky: definícia, použitie a typy

Pri vykonávaní rôznych pracovných povinností by sme mali mať k dispozícii osobné ochranné prostriedky. Je jednou z kľúčových podmienok dodržiavania pravidiel BOZP v podniku. V tomto článku odpovieme na nasledujúce otázky: čo sú osobné ochranné prostriedky, prečo sú dôležité a z čoho pozostávajú?

Publikovaný: 5-12-2022

Čo sú osobné ochranné prostriedky?

Osobné ochranné prostriedky sa už roky používajú vo veľkých a malých podnikoch, ale aj v iných pracovných zariadeniach. Jeho definícia je uvedená vo vyhláške ministra práce a sociálnej politiky z 26. septembra 1997 o všeobecných ustanoveniach BOZP. Ako uvádza zákon, osobné ochranné prostriedky znamenajú:

 • akékoľvek ochranné opatrenia BOZP určené na ochranu ľudí pred nebezpečnými a škodlivými faktormi, ktoré môžu existovať jednotlivo alebo spoločne v pracovnom prostredí.

Ochrana života a zdravia zamestnancov je povinnosťou zamestnávateľov. Práve oni musia zabezpečiť bezpečnú infraštruktúru na pracovisku. Svojmu personálu musia poskytnúť primerané množstvo vhodného osobného ochranného odevu a iné opatrenia na ochranu končatín, hlavy, uší, očí atď.

Osobné ochranné prostriedky BOZP: druhy

Informácie o klasifikácii osobných ochranných prostriedkov možno nájsť v poľských normách. Delí sa na 9 základných skupín, ako napr.

 1. osobný ochranný odev,
 2. chrániče dolných končatín,
 3. chrániče horných končatín a kolien,
 4. štíty hlavy,
 5. ochranné opatrenia pre oči a viečka,
 6. ochranné opatrenia pre uši,
 7. ochranné opatrenia pre dýchacie cesty,
 8. všeobecné ochranné prostriedky,
 9. ochranné opatrenia používané pri práci vo výškach.

Je potrebné poznamenať, že uvedený zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnanca nezahŕňa pracovný odev alebo uniformu. Osobné vybavenie BOZP by sa tiež nemalo zamieňať za prostriedky kolektívnej ochrany, napríklad systémy prívodu a výfuku inštalované v miestnostiach.

Príklady osobných ochranných prostriedkov

V súčasnosti je sortiment profesionálnych ochranných pomôcok BOZP extrémne široký. Patria sem chrániče, kombinézy, masky či obuv určená na prácu v nepriaznivých podmienkach. Osobné ochranné prostriedky navyše zahŕňajú:

 • špeciálne prilby a ľahké ochranné prilby,
 • ochranné okuliare (tónované, bezfarebné, žlté),
 • ochranné šnúry pre prácu vo výškach,
 • zosilnené ochranné rukavice,
 • chrániče sluchu, zátky a štuple do uší.

Veľmi dôležitou skupinou medzi uvedenými opatreniami BOZP sú ochranné odevy. Toto zahŕňa:

 • nohavice vyrobené z materiálov odolných voči vysokým teplotám, ohňu alebo úrazu elektrickým prúdom,
 • nepriepustné vesty s fluorescenčnými pruhmi,
 • špecializované obleky odolné voči výbuchu,
 • pracovný odev odolný voči kyselinám,
 • antistatické oblečenie.

Aké osobné ochranné prostriedky by sa mali používať na pracovisku?

Ako vyplýva z Občianskeho zákonníka, výlučnú zodpovednosť za výber osobných ochranných pracovných prostriedkov má zamestnávateľ (alebo ním poverená osoba). Ochranári musia byť podľa zákona pridelení povinne a bezplatne. Firemné predpisy a normy obsahujú informácie o tom, aké osobné vybavenie BOZP by sa malo používať na konkrétnom pracovisku. Bez ohľadu na typ, akékoľvek ochranné prostriedky poskytnuté zamestnancom musia spĺňať medzinárodné normy. Okrem toho by chrániče mali byť nové a bez akýchkoľvek výrobných chýb. Pri práci nie je dovolené zdieľať osobné ochranné pracovné prostriedky a po ostatných zamestnancoch sa nesmú nosiť rukavice, okuliare či montérky. Zamestnávateľ musí odev alebo iné ochranné prostriedky prispôsobiť konkrétnej povahe práce.

Prečo by sa mali používať osobné ochranné prostriedky?

Ešte pred 50 – 100 rokmi dochádzalo k pracovným úrazom a chorobám z povolania na dennej báze. Táto patológia bola eliminovaná modernými smernicami BOZP (vrátane noriem vyvinutých Európskou úniou a Americkou správou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OSHA)). Svetové inštitúcie zdôrazňujú najmä skutočnosť, že osobné ochranné prostriedky BOZP sú jedným z najefektívnejších spôsobov, ako udržať zamestnancov zdravých (a živých!). Prilby alebo kombinézy chránia citlivé ľudské telo a znižujú pravdepodobnosť smrteľných nehôd. Nepoužívanie ochranných prostriedkov vo firme je dôkazom extrémnej nezodpovednosti. Prečo sú teda osobné ochranné prostriedky na pracovisku dôležité? Znižuje riziko otravy, popálenín, mechanických poranení alebo poranení. Opatrenia BOZP sa líšia podľa účelu použitia: chránia náš sluch, zrak, ako aj vnútorné a vonkajšie orgány, ako je koža alebo nechty.

Zhrnutie: nenahraditeľné osobné ochranné prostriedky BOZP

Ochranné opatrenia sú nenahraditeľné v každej spoločnosti, kde je ohrozený život alebo zdravie zamestnancov. Bez balíkov ochranných pomôcok by dnes nemohol efektívne fungovať žiadny priemyselný závod ani stavebná spoločnosť! Okuliare, prilby, chrániče sluchu a kombinézy poskytujú špičkovú bezpečnosť a kvalitu práce.

Zdroje:
 1. https://www.who.int/teams/health-product-policy-and-standards/assistive-and-medical-technology/medical-devices/ppe
 2. https://www.osha.gov/personal-protective-equipment
 3. https://www.parp.gov.pl/component/content/article/53850:srodki-ochrony-indywidualnej-rozporzadzenie-2016425
 4. https://www.pip.gov.pl/en/dla-sluzb-bhp/porady-prawne/srodki-ochrony-indywidualnej?tmpl=pdf?tmpl=pdf

Komentáre
Zapojte sa do diskusie
Neexistujú žiadne komentáre
Posúdiť užitočnosť informácií
- (žiadny)
Vaše hodnotenie

Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku