ADR

ADR (fr. L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) – เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย มีข้อบังคับภายในขอบเขตของการขนส่งทางถนนเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ การคุ้มครองสินค้า และการติดฉลากสารอันตราย รูปสัญลักษณ์ “ADR” ใช้เพื่อทำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์เคมีของกลุ่ม PCC ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในระหว่างการขนส่ง ยานพาหนะที่ขนส่งสารอันตรายต้องติดฉลากพิเศษเพื่อแจ้งให้ทราบถึงอันตราย เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นที่สามารถขนส่งสินค้าอันตรายได้

1 - 20 ของ 190 ผลิตภัณฑ์ แสดงสินค้าทั้งหมด รายการในหน้า: 20 40 60
หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม