ADR

ADR (fr. L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) – ialah konvensyen antarabangsa mengenai pengangkutan barang berbahaya. Ia mengandungi peraturan dalam skop pengangkutan jalan berkenaan pembungkusan, perlindungan barangan dan pelabelan bahan berbahaya. Piktogram “ADR” digunakan untuk menandakan produk kimia Kumpulan PCC, yang memerlukan penjagaan khas semasa pengangkutan. Kenderaan yang mengangkut bahan berbahaya mesti dilengkapi dengan label khas yang memberitahu bahaya. Hanya orang yang mempunyai kelayakan yang sesuai boleh mengangkut barang berbahaya.

Halaman telah diterjemahkan mesin. Buka halaman asal