ADR

ADR (fr. L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) – je medzinárodný dohovor o preprave nebezpečného tovaru. Obsahuje predpisy v rámci cestnej dopravy týkajúce sa balenia, ochrany tovaru a označovania nebezpečných látok. Piktogram „ADR“ bol použitý na označenie chemických produktov PCC Group, ktoré si počas prepravy vyžadujú osobitnú pozornosť. Vozidlá prepravujúce nebezpečné látky musia byť vybavené špeciálnymi nálepkami upozorňujúcimi na nebezpečenstvá. Nebezpečný tovar môžu prepravovať iba osoby s príslušnou spôsobilosťou.

1 – 20 z 187 produktov Zobraziť všetky produkty Položky na stránke: 20 40 60
Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku