ADR

ADR (fr. L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) – to konwencja międzynarodowa, która dotyczy przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Zawiera ona przepisy w obszarze transportu drogowego dotyczące opakowań, zabezpieczeń ładunków i oznakowań substancji niebezpiecznych. Piktogramem „ADR” zostały oznaczone produkty chemiczne z oferty Grupy PCC, które wymagają zachowania szczególnej ostrożności podczas przewozu. Pojazdy transportujące substancje niebezpieczne muszą być wyposażone  w specjalne oznakowanie informujące o zagrożeniach. Przewozu towarów niebezpiecznych mogą dokonywać jedynie osoby posiadające stosowne uprawnienia.