ADR

ADR (fr. L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) – is een internationale conventie over het vervoer van gevaarlijke goederen. Het bevat voorschriften in het kader van het wegvervoer met betrekking tot verpakking, bescherming van goederen en etikettering van gevaarlijke stoffen. Het “ADR”-pictogram werd gebruikt om de chemische producten van PCC Group te markeren, die tijdens het transport speciale zorg vereisen. Voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten zijn uitgerust met speciale labels die op gevaren wijzen. Alleen personen die hiervoor in aanmerking komen, mogen gevaarlijke goederen vervoeren.

De pagina is automatisch vertaald. Originele pagina openen