ADR

ADR (fr. L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) – je mezinárodní úmluva o přepravě nebezpečných věcí. Obsahuje předpisy v rámci silniční dopravy týkající se balení, ochrany zboží a označování nebezpečných látek. Piktogram „ADR“ byl použit pro označení chemických produktů PCC Group, které vyžadují zvláštní opatrnost při přepravě. Vozidla přepravující nebezpečné látky musí být vybavena speciálními štítky upozorňujícími na nebezpečí. Nebezpečné zboží mohou přepravovat pouze osoby s odpovídající způsobilostí.

Stránka byla strojově přeložena. Otevřít původní stránku