Biomasa – výhody a nevýhody

Při hledání obnovitelných zdrojů energie začali lidé objevovat potenciál skrytý v organické hmotě. Ukázalo se, že cenná paliva lze vyrobit z různých druhů zbytků a rostlinných či živočišných odpadů. Vyplatí se investovat do energie z biomasy? Výhody a nevýhody tohoto řešení si probereme níže.

Publikováno: 9-01-2023

Co je to biomasa? Příklady

Koncept biomasy dělá ohromující kariéru v energetice, teplárenství a zemědělství již několik let. Co je to biomasa? Stručně řečeno, jde o organickou hmotu, která je biologicky odbouratelná a lze ji přeměnit na ekologické palivo nebo bioplyn. Definici biomasy lze nalézt v polském zákoně z 20. února 2015 o obnovitelných zdrojích energie. Biomasa by měla být podle tohoto zákona definována jako biologicky rozložitelný odpad nebo zbytky biologického původu, rostlinné a živočišné látky související s:

  • zemědělství,
  • lesnictví,
  • rybolov,
  • akvakultura,
  • průmysl

Biomasou může být také biologicky rozložitelný komunální odpad a také splaškové vody a kaly z čistíren odpadních vod. Z těchto přírodních surovin se vyrábí pelety, brikety a agrichar (torificate).

Elektrárna na biomasu: výhody a nevýhody

V reakci na rostoucí problém globálního oteplování bylo vyvinuto mnoho konceptů, jak snížit spotřebu fosilních paliv. Jedním z příkladů takových proekologických aktivit je výstavba elektráren poháněných palivy z biomasy. Jaké jsou výhody tohoto řešení? Na rozdíl od uhelných a plynových elektráren nezvyšují elektrárny na biomasu hladiny skleníkových plynů. Množství oxidu uhličitého, který vzniká při spalování biopaliv, nepřekračuje množství tohoto plynu produkovaného při přirozené přeměně rostlin (fotosyntéze). Mají elektrárny na biomasu nevýhody? Odpůrci takových řešení se domnívají, že moderní technologie výroby biomasy nemají s ekologií mnoho společného. Skeptici uvádějí jako hlavní argument proti bioelektrárnám vysokou spotřebu elektřiny a tepla. Samotný výrobní proces je časově náročný a vyžaduje použití drahých technologií a zařízení, což generuje značné náklady a zatěžuje životní prostředí.

Jaké jsou nevýhody biomasy?

Jaké jsou nevýhody biomasy jako paliva? Upozorňujeme, že se jedná o surovinu s nižší výhřevností než uhlí nebo zemní plyn. V důsledku spalování biomasy v kotlích také vzniká velké množství popela, což vyžaduje časté odstraňování popela a čištění topných zařízení. Pelety, štěpky a sláma také vyžadují správné skladování: pokud nejsou správně umístěny, rychle absorbují vlhkost a jejich účinnost se snižuje. Značný problém pro příjemce biomasy souvisí se zdražováním energií, konkrétně s rostoucí cenou suroviny.

Nejdůležitější výhody biomasy

Biomasa je jednou z nejperspektivnějších surovin, bez které si lze jen těžko představit moderní energetiku. Jeho největší výhodou je, že nevyžaduje těžbu – jde o 100%obnovitelný a obecně dostupný produkt. Vzniká mimo jiné v důsledku likvidace komunálního odpadu nebo zvířecích exkrementů, tedy materiálu, kterého se každý den po celém světě vyprodukuje téměř neomezené množství. Bioodpad je přírodní a nezatěžuje životní prostředí a popel z něj získaný je výborným organickým hnojivem. Za zmínku stojí zejména ekologický způsob získávání biomasy. Vyrábí se z postprodukčního odpadu vznikajícího při zpracování dřeva. Cenným zdrojem biopaliv jsou také speciální energetické plodiny plánované na pustinách nebo na sterilních postindustriálních půdách. Rychle rostoucí druhy rostlin, jako je energetická vrba nebo topinambur, produkují kyslík a zlepšují stav půd.


Komentáře
Zapojte se do diskuze
Nejsou žádné komentáře
Posoudit užitečnost informací
- (žádný)
Vase hodnoceni

Stránka byla strojově přeložena. Otevřít původní stránku