Biomasa – výhody a nevýhody

Pri hľadaní obnoviteľných zdrojov energie začali ľudia objavovať potenciál skrytý v organickej hmote. Ukázalo sa, že hodnotné palivá sa dajú vyrobiť z rôznych druhov zvyškov a rastlinného či živočíšneho odpadu. Oplatí sa investovať do energie z biomasy? Výhody a nevýhody tohto riešenia si rozoberieme nižšie.

Publikovaný: 9-01-2023

Čo je to biomasa? Príklady

Koncept biomasy už roky robí ohromujúcu kariéru v energetickom, vykurovacom a poľnohospodárskom priemysle. Čo je to biomasa? V skratke ide o organickú hmotu, ktorá je biologicky rozložiteľná a dá sa premeniť na ekologické palivo alebo bioplyn. Definíciu biomasy možno nájsť v poľskom zákone z 20. februára 2015 o obnoviteľných zdrojoch energie. Biomasa by sa podľa tohto zákona mala definovať ako biologicky rozložiteľný odpad alebo zvyšky biologického pôvodu, rastlinné a živočíšne látky súvisiace s:

  • poľnohospodárstvo,
  • lesníctvo,
  • rybolov,
  • akvakultúra,
  • priemyslu

Biomasou môže byť aj biologicky rozložiteľný komunálny odpad ako aj splašky a kaly z čističiek odpadových vôd. Z týchto prírodných surovín sa vyrábajú pelety, brikety a agrichar (torifikát).

Elektráreň na biomasu: výhody a nevýhody

Ako odpoveď na rastúci problém globálneho otepľovania bolo vyvinutých mnoho konceptov, ako znížiť spotrebu fosílnych palív. Jedným z príkladov takýchto proekologických aktivít je výstavba elektrární poháňaných biomasou. Aké sú výhody tohto riešenia? Na rozdiel od uhoľných a plynových elektrární, elektrárne na biomasu nezvyšujú hladinu skleníkových plynov. Množstvo oxidu uhličitého, ktorý vzniká pri spaľovaní biopalív, nepresahuje množstvo tohto plynu produkovaného pri prirodzenej premene rastlín (fotosyntéza). Majú elektrárne na biomasu nevýhody? Odporcovia takýchto riešení sa domnievajú, že moderné technológie výroby biomasy nemajú s ekológiou veľa spoločného. Skeptici uvádzajú ako hlavný argument proti bioelektrárňam vysokú spotrebu elektriny a tepla. Samotný výrobný proces je časovo náročný a vyžaduje použitie drahých technológií a zariadení, čo generuje značné náklady a zaťažuje životné prostredie.

Aké sú nevýhody biomasy?

Aké sú nevýhody biomasy ako paliva? Upozorňujeme, že ide o surovinu s nižšou výhrevnosťou ako uhlie alebo zemný plyn. V dôsledku spaľovania biomasy v kotloch vzniká aj veľké množstvo popola, čo si vyžaduje časté odstraňovanie popola a čistenie vykurovacích zariadení. Pelety, štiepky a slama tiež vyžadujú správne skladovanie: ak nie sú správne umiestnené, rýchlo absorbujú vlhkosť a ich účinnosť sa znižuje. Značný problém pre prijímateľov biomasy súvisí so zvyšovaním cien energií, konkrétne rastúcou cenou suroviny.

Najdôležitejšie výhody biomasy

Biomasa je jednou z najperspektivnejších surovín, bez ktorej by sme si modernú energetiku len ťažko vedeli predstaviť. Jeho najväčšou výhodou je, že nevyžaduje ťažbu – ide o 100%obnoviteľný a všeobecne dostupný produkt. Vzniká okrem iného aj likvidáciou komunálneho odpadu či zvieracích exkrementov, teda materiálu, ktorého sa každý deň na svete vyprodukuje takmer neobmedzené množstvo. Bioodpad je prírodný a nezaťažuje životné prostredie a popol z neho získaný je výborným organickým hnojivom. Pozoruhodný je najmä ekologický spôsob získavania biomasy. Je vyrobený z postprodukčného odpadu, ktorý vzniká pri spracovaní dreva. Cenným zdrojom biopalív sú aj špeciálne energetické plodiny plánované na pustatinách alebo na sterilných postindustriálnych pôdach. Rýchlo rastúce druhy rastlín, ako je energetická vŕba alebo topinambur, produkujú kyslík a zlepšujú stav pôd.


Komentáre
Zapojte sa do diskusie
Neexistujú žiadne komentáre
Posúdiť užitočnosť informácií
- (žiadny)
Vaše hodnotenie

Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku