NENÍ KLASIFIKOVÁNO PODLE NAŘÍZENÍ CLP/GHS

GHS (Global Harmonized System), neboli Globálně jednotný systém klasifikace a označování, je mezinárodní jednotný přístup ke klasifikaci a označování chemických látek. Tento systém obsahuje jednotná kritéria pro klasifikaci látek a směsí z hlediska rizik, která představují pro lidské zdraví a životní prostředí, a požadavky na informace o hrozbě ve formě výstražných štítků a bezpečnostních listů. Chemikálie vyrobené ve skupině PCC, označené touto značkou, nejsou klasifikovány v systému chemické klasifikace a označování (GHS) podle nařízení CLP (klasifikace, označování a balení). To znamená, že tyto produkty nepředstavují hrozbu pro člověka a životní prostředí.

Stránka byla strojově přeložena. Otevřít původní stránku