EJ KLASSIFICERAD ENLIGT CLP/GHS-FÖRORDNINGEN

GHS (Global Harmonized System), eller Globally Unified Classification and Labeling System, är ett internationellt, enhetligt tillvägagångssätt för klassificering och märkning av kemikalier. Detta system innehåller enhetliga kriterier för klassificering av ämnen och blandningar vad gäller de risker de utgör för människors hälsa och miljön samt krav på information om hotet i form av varningsetiketter och säkerhetsdatablad. Kemikalier som produceras i PCC-gruppen, markerade med detta märke, klassificeras inte i det kemiska klassificerings- och märkningssystemet (GHS) enligt CLP-förordningen (klassificering, märkning och förpackning). Det betyder att dessa produkter inte utgör ett hot mot människor och miljö.

1 - 20 av 286 produkter Visa alla produkter
Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan