TIDAK DIKLASIFIKASI MENGIKUT PERATURAN CLP/GHS

GHS (Global Harmonized System), atau Sistem Pengelasan dan Pelabelan Bersepadu Global, ialah pendekatan antarabangsa yang bersatu untuk pengelasan dan pelabelan bahan kimia. Sistem ini mengandungi kriteria bersatu untuk klasifikasi bahan dan campuran dari segi risiko yang ditimbulkannya kepada kesihatan manusia dan alam sekitar, dan keperluan untuk maklumat tentang ancaman dalam bentuk label amaran dan helaian data keselamatan. Bahan kimia yang dihasilkan dalam Kumpulan PCC, ditandakan dengan tanda ini, tidak dikelaskan dalam Sistem Pengelasan dan Pelabelan Kimia (GHS) di bawah Peraturan CLP (Pengkelasan, Pelabelan dan Pembungkusan). Ini bermakna produk ini tidak mendatangkan ancaman kepada manusia dan alam sekitar.

Halaman telah diterjemahkan mesin. Buka halaman asal