PRODUCENT
chemii specjalistycznej

Odczynniki chemiczne

W portfolio Grupy PCC znajdują się substancje chemiczne wysokiej jakości używane jako odczynniki chemiczne. Wszystkie produkty wytwarzane są w standardzie zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 oraz  BS OHSAS 18001.

Niezależnie od zakresu działalności laboratoriów chemicznych, praktycznie w każdym z nich wykorzystywane są różne substancje chemiczne określane ogólną nazwą „odczynniki chemiczne”. Zaliczane są do nich między innymi rozpuszczalniki i alkohole, wzorce, wskaźniki, roztwory buforowe, kwasy, wodorotlenki czy też sole. Charakterystyka badań prowadzonych w laboratoriach oraz ich skala, determinuje rodzaje i ilości  wykorzystywanych odczynników chemicznych. Stosuje się je zarówno w różnego rodzaju analizach chemicznych, pracach badawczych, w preparatyce, jak i w produkcji innych substancji.

Opublikowano: 30-11-2018

Charakterystyka odczynników chemicznych

Odczynnikami chemicznymi są substancje chemiczne oraz ich mieszaniny stosowane w laboratoriach w celu wykonywania syntez, analiz, oznaczeń zawartości różnych substancji, rozdziałów składników próbek oraz prowadzenia szeroko rozumianych prac naukowo-badawczych. Odczynniki charakteryzują się stałymi parametrami jakościowymi (z uwzględnieniem poziomu zanieczyszczeń i zawartości głównego składnika), określonym czasem trwałości oraz odpowiednim opakowaniem gwarantującym niezmienność ich składu. Na rynku dostępne są odczynniki chemiczne zarówno w postaci ciał stałych (granulaty, proszki, pastylki), jak i cieczy – roztworów o określonych stężeniach.

Jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących odczynniki chemiczne jest ich czystość. Jest to procent wagowy głównej substancji, po odjęciu zanieczyszczeń występujących w odczynniku. Zazwyczaj substancję główną stanowi pojedynczy związek chemiczny, ale może to być również mieszanina kilku substancji. Na rynku chemicznym dostępne są odczynniki o zróżnicowanej jakości i właściwościach w zależności od docelowego zastosowania.

Klasyfikacja odczynników

Przy wyborze odczynników chemicznych warto brać pod uwagę aspekt ekonomiczny, ponieważ nie każda analiza wymaga zastosowania preparatów najwyższej jakości, które kosztują najwięcej. W niektórych substancjach używanych do oznaczeń nawet duża zawartość zanieczyszczeń nie wpływa na analizę, do jakiej wykorzystywany jest dany odczynnik. Z tego względu wśród odczynników chemicznych można wyróżnić różne klasy czystości, określające zawartości substancji głównych i dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń.

Biorąc pod uwagę zawartość substancji głównej oraz zanieczyszczeń, można wyróżnić:

  • odczynniki techniczne (techn.) – zawartość głównej substancji na poziomie 90-99%. Zwykle są to produkty syntez przemysłowych.
  • odczynniki czyste (cz.) – zawartość głównej substancji na poziomie 99-99.9%. Posiadają stałe parametry jakościowe. Wykorzystywane są w standardowych pracach laboratoryjnych, zwykle do analiz jakościowych. Mogą być stosowane jako substraty do syntez oraz substancje pomocnicze.
  • odczynniki czyste do analizy (czda.) – zawartość głównej substancji na poziomie 99.9-99.99%. Stosowane są na co dzień w laboratoriach do wykonywania analiz jakościowych i ilościowych zgodnie z normami.
  • odczynniki chemicznie czyste (ch.cz.) – zawartość głównej substancji na poziomie 99.99-99.999%. To chemia najwyższej jakości spełniająca wymogi specjalistycznych technik laboratoryjnych. Ilość zanieczyszczeń jest poniżej granicy wykrywalności metod chemicznych.
  • odczynniki czyste spektralnie (spektr.cz.) – zawartość głównej substancji na poziomie 99.999-99.9999%. Wykorzystywane są w analizach spektralnych, takich jak HPLC, GC.

Niektóre odczynniki chemiczne są oznaczane symbolem FP. Oznacza to, że taka substancja charakteryzuje się szczególnie wysoką czystością, dzięki czemu spełnia wymagania farmakopealne i może być wykorzystywana do celów farmaceutycznych. Podobnie jest w przypadku oznaczenia substancji symbolem PhEur, który świadczy o zgodności danego odczynnika z wymaganiami Farmakopei Europejskiej i możliwości zastosowania go w produkcji leków w krajach europejskich.

Odczynniki analityczne

Grupa odczynników chemicznych dedykowanych do metod analitycznych nazywana jest odczynnikami analitycznymi. To związki chemiczne o zdefiniowanej czystości, reagujące w określonych warunkach. Dzielą się one na kilka grup:

  • odczynniki grupowe - są to substancje, które w analizie jakościowej strącają z roztworu określoną grupę analityczną. Dzięki nim możliwy jest rozdział mieszaniny kationów lub anionów.
  • odczynniki selektywne – substancje reagujące z niewielką ilością jonów z danej grupy analitycznej. Wykorzystywane są do oznaczania jonów w analizie jakościowej.
  • odczynniki specyficzne - dedykowane do wykrywania konkretnych jonów, z którymi reagują w charakterystyczny sposób w ściśle zdefiniowanych warunkach.
  • odczynniki maskujące są to substancje, które reagują ze składnikami roztworu zakłócającymi wykonanie oznaczenia jonów poddanych analizie jakościowej.

Oferta odczynników chemicznych Grupy PCC

W portfolio Grupy PCC znajdują się substancje chemiczne wysokiej jakości używane jako odczynniki chemiczne. Wszystkie produkty wytwarzane są w standardzie zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 oraz  BS OHSAS 18001.

Wśród odczyn­ni­ków che­micz­nych w ofer­cie Grupy PCC jest chlo­ro­ben­zen czysty do analizy uży­wany jako roz­pusz­czal­nik w zasto­so­wa­niach labo­ra­to­ryj­nych oraz w pro­duk­cji aktyw­nych far­ma­ceu­tycz­nie skład­ni­ków (API). Czy­stość chlo­ro­ben­zenu pozwala na sto­so­wa­nie tej sub­stan­cji w bada­niach ilo­ścio­wych i ana­li­zach jako­ścio­wych. Kolej­nym odczyn­ni­kiem che­micz­nym o czy­sto­ści do ana­lizy jest soda kau­styczna płat­ko­wana czysta do analizy uży­wana w kla­sycz­nej ana­li­zie jako­ścio­wej i w ana­li­zie instru­men­tal­nej. Dosko­nałe para­me­try pro­duktu takie jak niska zawar­tość żelaza (poni­żej 15 ppm) oraz chlo­rów (poni­żej 200 ppm) świad­czą o wyso­kiej jako­ści sody kau­stycz­nej, która może być sto­so­wana przez spe­cja­li­stów w naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych labo­ra­to­riach. W portfolio Grupy PCC można zaleźć także kwas solny odczynnikowy min.37% - czysty do analizy wykorzystywany w laboratoriach do wykonywania analiz ilościowych lub do wykrywania kationów. Oferowane produkty posiadają oznakowanie ADR oraz UltraPure, gwarantujące bezpieczny transport oraz czystość odczynników chemicznych.


Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena