Odczynniki chemiczne

W portfolio Grupy PCC znajdują się substancje chemiczne wysokiej jakości używane jako odczynniki chemiczne. Wszystkie produkty wytwarzane są w standardzie zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 oraz  BS OHSAS 18001.

Niezależnie od zakresu działalności laboratoriów chemicznych, praktycznie w każdym z nich wykorzystywane są różne substancje chemiczne określane ogólną nazwą „odczynniki chemiczne”. Zaliczane są do nich między innymi rozpuszczalniki i alkohole, wzorce, wskaźniki, roztwory buforowe, kwasy, wodorotlenki czy też sole. Charakterystyka badań prowadzonych w laboratoriach oraz ich skala, determinuje rodzaje i ilości  wykorzystywanych odczynników chemicznych. Stosuje się je zarówno w różnego rodzaju analizach chemicznych, pracach badawczych, w preparatyce, jak i w produkcji innych substancji.

Opublikowano: 30-11-2018

Charakterystyka odczynników chemicznych

Odczynnikami chemicznymi są substancje chemiczne oraz ich mieszaniny stosowane w laboratoriach w celu wykonywania syntez, analiz, oznaczeń zawartości różnych substancji, rozdziałów składników próbek oraz prowadzenia szeroko rozumianych prac naukowo-badawczych. Odczynniki charakteryzują się stałymi parametrami jakościowymi (z uwzględnieniem poziomu zanieczyszczeń i zawartości głównego składnika), określonym czasem trwałości oraz odpowiednim opakowaniem gwarantującym niezmienność ich składu. Na rynku dostępne są odczynniki chemiczne zarówno w postaci ciał stałych (granulaty, proszki, pastylki), jak i cieczy – roztworów o określonych stężeniach.

Jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących odczynniki chemiczne jest ich czystość. Jest to procent wagowy głównej substancji, po odjęciu zanieczyszczeń występujących w odczynniku. Zazwyczaj substancję główną stanowi pojedynczy związek chemiczny, ale może to być również mieszanina kilku substancji. Na rynku chemicznym dostępne są odczynniki o zróżnicowanej jakości i właściwościach w zależności od docelowego zastosowania.

Klasyfikacja odczynników

Przy wyborze odczynników chemicznych warto brać pod uwagę aspekt ekonomiczny, ponieważ nie każda analiza wymaga zastosowania preparatów najwyższej jakości, które kosztują najwięcej. W niektórych substancjach używanych do oznaczeń nawet duża zawartość zanieczyszczeń nie wpływa na analizę, do jakiej wykorzystywany jest dany odczynnik. Z tego względu wśród odczynników chemicznych można wyróżnić różne klasy czystości, określające zawartości substancji głównych i dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń.

Biorąc pod uwagę zawartość substancji głównej oraz zanieczyszczeń, można wyróżnić:

  • odczynniki techniczne (techn.) – zawartość głównej substancji na poziomie 90-99%. Zwykle są to produkty syntez przemysłowych.
  • odczynniki czyste (cz.) – zawartość głównej substancji na poziomie 99-99.9%. Posiadają stałe parametry jakościowe. Wykorzystywane są w standardowych pracach laboratoryjnych, zwykle do analiz jakościowych. Mogą być stosowane jako substraty do syntez oraz substancje pomocnicze.
  • odczynniki czyste do analizy (czda.) – zawartość głównej substancji na poziomie 99.9-99.99%. Stosowane są na co dzień w laboratoriach do wykonywania analiz jakościowych i ilościowych zgodnie z normami.
  • odczynniki chemicznie czyste (ch.cz.) – zawartość głównej substancji na poziomie 99.99-99.999%. To chemia najwyższej jakości spełniająca wymogi specjalistycznych technik laboratoryjnych. Ilość zanieczyszczeń jest poniżej granicy wykrywalności metod chemicznych.
  • odczynniki czyste spektralnie (spektr.cz.) – zawartość głównej substancji na poziomie 99.999-99.9999%. Wykorzystywane są w analizach spektralnych, takich jak HPLC, GC.

Niektóre odczynniki chemiczne są oznaczane symbolem FP. Oznacza to, że taka substancja charakteryzuje się szczególnie wysoką czystością, dzięki czemu spełnia wymagania farmakopealne i może być wykorzystywana do celów farmaceutycznych. Podobnie jest w przypadku oznaczenia substancji symbolem PhEur, który świadczy o zgodności danego odczynnika z wymaganiami Farmakopei Europejskiej i możliwości zastosowania go w produkcji leków w krajach europejskich.

Odczynniki analityczne

Grupa odczynników chemicznych dedykowanych do metod analitycznych nazywana jest odczynnikami analitycznymi. To związki chemiczne o zdefiniowanej czystości, reagujące w określonych warunkach. Dzielą się one na kilka grup:

  • odczynniki grupowe – są to substancje, które w analizie jakościowej strącają z roztworu określoną grupę analityczną. Dzięki nim możliwy jest rozdział mieszaniny kationów lub anionów.
  • odczynniki selektywne – substancje reagujące z niewielką ilością jonów z danej grupy analitycznej. Wykorzystywane są do oznaczania jonów w analizie jakościowej.
  • odczynniki specyficzne – dedykowane do wykrywania konkretnych jonów, z którymi reagują w charakterystyczny sposób w ściśle zdefiniowanych warunkach.
  • odczynniki maskujące są to substancje, które reagują ze składnikami roztworu zakłócającymi wykonanie oznaczenia jonów poddanych analizie jakościowej.

Oferta odczynników chemicznych Grupy PCC

W portfolio Grupy PCC znajdują się substancje chemiczne wysokiej jakości używane jako odczynniki chemiczne. Wszystkie produkty wytwarzane są w standardzie zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 oraz  BS OHSAS 18001.

Wśród odczyn­ni­ków che­micz­nych w ofer­cie Grupy PCC jest chlo­ro­ben­zen czysty do analizy uży­wany jako roz­pusz­czal­nik w zasto­so­wa­niach labo­ra­to­ryj­nych oraz w pro­duk­cji aktyw­nych far­ma­ceu­tycz­nie skład­ni­ków (API). Czy­stość chlo­ro­ben­zenu pozwala na sto­so­wa­nie tej sub­stan­cji w bada­niach ilo­ścio­wych i ana­li­zach jako­ścio­wych. Kolej­nym odczyn­ni­kiem che­micz­nym o czy­sto­ści do ana­lizy jest soda kau­styczna płat­ko­wana czysta do analizy uży­wana w kla­sycz­nej ana­li­zie jako­ścio­wej i w ana­li­zie instru­men­tal­nej. Dosko­nałe para­me­try pro­duktu takie jak niska zawar­tość żelaza (poni­żej 15 ppm) oraz chlo­rów (poni­żej 200 ppm) świad­czą o wyso­kiej jako­ści sody kau­stycz­nej, która może być sto­so­wana przez spe­cja­li­stów w naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych labo­ra­to­riach. W portfolio Grupy PCC można zaleźć także kwas solny odczynnikowy min.37% – czysty do analizy wykorzystywany w laboratoriach do wykonywania analiz ilościowych lub do wykrywania kationów. Oferowane produkty posiadają oznakowanie ADR oraz UltraPure, gwarantujące bezpieczny transport oraz czystość odczynników chemicznych.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena