I. ข้อมูลทั่วไป

 1. พอร์ทัล www.products.pcc.eu เป็นบริการออนไลน์ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลล้วนๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ PCC Rokita SA และบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม PCC
 2. ข้อบังคับเหล่านี้กำหนดเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ www.products.pcc.eu โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ต การใช้เว็บไซต์จำเป็นต้องยอมรับข้อบังคับทั้งหมด ไม่อยู่ภายใต้การเจรจา การขาดความยินยอมต่อข้อกำหนดใด ๆ ของข้อบังคับหมายถึงการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ทั้งหมดได้ การเพิกเฉยต่อข้อบังคับไม่ได้ยกเว้นการสมัคร
 3. บริการนี้มีให้สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคน การเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนและให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 4. ผู้ดำเนินการเว็บไซต์คือ PCC Rokita SA, 4 Sienkiewicza Street, 56-120 Brzeg Dolny, รวมอยู่ในทะเบียนบริษัทของ District Wroclaw-Fabryczna ใน Wroclaw, 9th Commercial Department of the National Court Register ภายใต้หมายเลข 0000105885, NIP 917-000 -00-15, REGON 930613932 ด้วยทุนเรือนหุ้น PLN 19.853.3300 ชำระเต็มจำนวน อีเมลติดต่อ: products@pcc.eu
 5. เนื้อหาของเว็บไซต์และข้อมูลที่ส่งโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการตอบสนองต่อการสอบถามของผู้ใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและไม่ถือเป็นข้อเสนอทางการค้า รวมถึงตามความหมายของศิลปะ 66 § 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและมีเพียงคำเชิญให้สรุปข้อตกลงตามความหมายของศิลปะ 71 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง จ่าหน้าถึงผู้ใช้
 6. การใช้เว็บไซต์กำหนดให้อุปกรณ์ปลายทางและระบบไอทีที่ผู้ใช้ใช้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิค
 7. ผู้ให้บริการเว็บไซต์เคารพสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือ PCC Rokita SA ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 4 Sienkiewicza Street, 56-120 Brzeg Dolny ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลโดยผู้ควบคุมตามระเบียบของรัฐสภายุโรปและของคณะมนตรี (EU) 2016/679 ลงวันที่ 27 เมษายน 2016 ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลธรรมดาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของ ข้อมูลดังกล่าวและการยกเลิก Directive 95/46 /EC (วารสารทางการหมายเลข 119 หน้า 1) เพื่อตั้งค่าโปรไฟล์ ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์บางอย่าง และการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์และบริการของ PCC Rokita SA ตลอดจนการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม PCC

ครั้งที่สอง คำจำกัดความ

 1. เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้ข้อกำหนดที่กล่าวถึงด้านล่างซึ่งเขียนด้วยอักษรตัวใหญ่ในส่วนก่อนหน้าหรือส่วนต่อๆ มาของข้อบังคับ ควรจะเข้าใจในความหมายต่อไปนี้ เว้นแต่บริบทของการใช้งานจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น:
  1. รหัสผ่าน – ชุดอักขระที่จำเป็นในการอนุญาตเมื่อเข้าถึงโปรไฟล์ ซึ่งระบุโดยผู้ใช้ระหว่างการลงทะเบียนโปรไฟล์ รหัสผ่านสามารถเปลี่ยนได้ในการตั้งค่าโปรไฟล์ ผู้ให้บริการอาจให้ผู้ใช้มีความเป็นไปได้ในการกู้คืนรหัสผ่านที่ลืมไปในลักษณะที่ระบุไว้ภายในเว็บไซต์
  2. ประมวลกฎหมายแพ่ง – พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งวันที่ 23 เมษายน 2507 (วารสารกฎหมายปี 2557 ข้อ 121 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม);
  3. เข้าสู่ระบบ – ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ระหว่างการลงทะเบียนโปรไฟล์;
  4. จดหมายข่าว – บริการอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้ผู้ใช้บริการทุกคนได้รับข้อมูลเป็นระยะจากผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ให้บริการ และขึ้นอยู่กับความยินยอมที่ได้รับ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของหน่วยงานที่เป็นของ PCC จัดกลุ่มไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ใช้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
  5. โปรไฟล์ – บริการอิเล็กทรอนิกส์; พื้นที่ที่จัดให้สำหรับผู้ใช้บนเว็บไซต์ตามข้อตกลงการให้บริการ อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้ฟังก์ชัน/บริการเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโปรไฟล์โดยใช้การเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน ผู้ใช้เข้าสู่โปรไฟล์ของเขาหลังจากลงทะเบียนบนเว็บไซต์
  6. คลิปบอร์ด – บริการอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจที่แสดงบนเว็บไซต์และแสดงในที่เดียวเพื่อความสะดวกในการเรียกดู สอบถามผู้ให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
  7. เว็บไซต์ – แพลตฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการและหน่วยงานที่รวมอยู่ในกลุ่ม PCC ซึ่งดูแลโดยผู้ให้บริการ ซึ่งประกอบเป็นชุดของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อถึงกัน สามารถดูได้ทาง URL https://www.products.pcc.eu ;
  8. เนื้อหา – องค์ประกอบข้อความ กราฟิกหรือมัลติมีเดีย (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการ ภาพถ่าย คำอธิบาย ความคิดเห็น) รวมถึงงานตามความหมายของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโพสต์หรือเผยแพร่ (เปิดเผย) โดยเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ตามลำดับ ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาของผู้ให้บริการ หน่วยงานที่รวมอยู่ในกลุ่ม PCC ผู้ใช้หรือบุคคลอื่นที่ใช้เว็บไซต์
  9. ข้อตกลง/ข้อกำหนดในการให้บริการ – เอกสารนี้กำหนดหลักการในการให้บริการและใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ฟรีที่ผู้ให้บริการเสนอให้ผ่านทางเว็บไซต์แก่ผู้ใช้ ข้อบังคับกำหนดสิทธิ์และภาระผูกพันของผู้ให้บริการและผู้ใช้ ระเบียบเหล่านี้เป็นข้อบังคับที่อ้างถึงในศิลปะ 8 แห่งพระราชบัญญัติ 18 กรกฎาคม 2002 เกี่ยวกับการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Journal of Laws of 2002 No. 144, item 1204, ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม); เนื้อหาของข้อบังคับมีอยู่ที่ www.products.pcc.eu/en/terms-of-service/ ในรูปแบบ PDF;
  10. บริการอิเล็กทรอนิกส์ – การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ตามความหมายของพระราชบัญญัติ 18 กรกฎาคม 2002 เกี่ยวกับการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (วารสารกฎหมาย 2002 ฉบับที่ 144 รายการที่ 1204 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้ให้บริการให้กับผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ ตามข้อตกลงการให้บริการ ในแง่ของบริการที่จัดให้โดยหน่วยงานที่ร่วมมือกับผู้ให้บริการนั้น ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎของการใช้บริการเหล่านี้จะรวมอยู่ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการให้บริการโดยหน่วยงานเหล่านี้ การเข้าถึงบริการบางอย่างอาจถูกจำกัดเนื่องจากความจำเป็นในการตรวจสอบเพิ่มเติมของผู้ใช้
  11. ผู้ให้บริการ – PCC Rokita SA นั่งอยู่ใน Brzeg Dolny (56-120) ที่ 4 Sienkiewicza Street รวมอยู่ในทะเบียนบริษัทของ District Wroclaw-Fabryczna ใน Wroclaw กรมการค้าที่ 9 ของทะเบียนศาลแห่งชาติภายใต้หมายเลข 0000105885, NIP 917-000 -00-15, REGON 930613932 ด้วยทุนเรือนหุ้น PLN 19.853.3300 ชำระเต็มจำนวน
  12. ผู้ใช้ – บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และหน่วยขององค์กรที่อ้างถึงในงานศิลปะ 331 § 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง การดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมทางวิชาชีพในนามของตนเอง (ผู้ประกอบการ)
  13. ข้อกำหนดทางเทคนิค – ข้อกำหนดทางเทคนิคขั้นต่ำ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ร่วมมือกับระบบ ICT ที่ผู้ให้บริการใช้ รวมถึงการสรุปข้อตกลงการให้บริการ เช่น การมีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนึ่งในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ต่อไปนี้ (ในเวอร์ชันที่ระบุหรือใหม่กว่า): Mozilla Firefox เวอร์ชัน 17.0 ขึ้นไป หรือ Internet Explorer เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป, Opera เวอร์ชัน 12.0 ขึ้นไป, Google Chrome เวอร์ชัน 23.0 และสูงกว่า, Safari เวอร์ชัน 5.0 และสูงกว่าที่รองรับ JavaScript และช่วยให้คุณบันทึกคุกกี้ได้ ในการลงทะเบียน ผู้ใช้จะต้องมีที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง/ใช้งานได้ เช่นเดียวกับในบางกรณี แป้นพิมพ์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งอื่นๆ ที่ช่วยให้กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง

สาม. บริการอิเล็กทรอนิกส์

 1. 1. ผู้ให้บริการให้บริการผ่านเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการอิเล็กทรอนิกส์ฟรีสำหรับผู้ใช้ดังต่อไปนี้:
  1. ประวัติโดยย่อ;
  2. ทำให้ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์;
  3. ทำให้ผู้ใช้สามารถโพสต์คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอบนเว็บไซต์
  4. เปิดใช้งานการใช้บริการคลิปบอร์ด
  5. จดหมายข่าว
 2. 2. การลงทะเบียนบนเว็บไซต์จำเป็นต้องเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมฟรีดังต่อไปนี้:
  1. ช่วยให้ลูกค้าสามารถเรียกดูการ์ดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์หรือส่งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตลอดจนรับเนื้อหาข้อมูลเฉพาะบุคคลจากผู้ให้บริการ
  2. รักษาเซสชันของผู้ใช้หลังจากลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์ (ผ่านเบราว์เซอร์)
 3. การลงทะเบียนประกอบด้วย:
  1. กรอกแบบฟอร์มและยอมรับข้อบังคับ
  2. คลิกปุ่ม "ลงทะเบียน"
 4. สัญญาจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ใช้ได้รับการยืนยันข้อสรุปที่ส่งโดยผู้ให้บริการไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน บริการโปรไฟล์มีให้เป็นระยะเวลาไม่แน่นอน โปรไฟล์สามารถลบได้ตลอดเวลาตามคำขอของผู้ใช้โดยส่งคำขอทางอีเมลไปยังที่อยู่ต่อไปนี้: products@pcc.eu หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ Brzeg Dolny (56-120), ul Sienkiewicz 4, โปแลนด์, โดยไม่ให้เหตุผล. ผู้ใช้อาจลาออกจากการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลาในรูปแบบใดๆ เว้นแต่แบบฟอร์มจะเป็นผลมาจากข้อบังคับเหล่านี้
 5. โปรไฟล์อาจถูกบล็อกชั่วคราว บล็อกทั้งหมด หรือลบออกโดยผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดกฎข้อบังคับเหล่านี้ ในกรณีนี้ ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนโปรไฟล์อื่น ผู้ให้บริการอาจยุติข้อบังคับเหล่านี้ได้ทุกเมื่อในรูปแบบใดๆ โดยมีผลทันที โดยไม่มีสิทธิ์ของผู้ใช้ในการได้รับค่าชดเชย
 6. การใช้บริการคลิปบอร์ดเริ่มต้นด้วยผู้ใช้เพิ่มผลิตภัณฑ์แรกที่นำเสนอบนเว็บไซต์ลงในคลิปบอร์ด
 7. ในการเริ่มให้บริการจดหมายข่าว ผู้ใช้ต้องระบุที่อยู่อีเมลในช่องที่เหมาะสมบนเว็บไซต์ ผู้ใช้อาจใช้ดุลยพินิจของตนเองยินยอมให้ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน เช่น การประมวลผลที่อยู่อีเมลที่ให้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการของหน่วยงานที่รวมอยู่ในกลุ่ม PCC ในกรณีนี้ บริการจดหมายข่าวจะสามารถมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของหน่วยงานที่เป็นของบริษัทจากกลุ่ม PCC
 8. จดหมายข่าวมีให้เป็นระยะเวลาไม่แน่นอน ผู้ใช้อาจยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าว (ลาออก) ได้ทุกเวลาและโดยไม่ได้ให้เหตุผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการส่งคำขอดังกล่าวไปยังผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่ต่อไปนี้: products@pcc.eu หรือ ในการเขียนถึง Brzeg Dolny ( 56-120), ul. Sienkiewicz 4, โปแลนด์
 9. ผู้ใช้มีหน้าที่ต้อง:
  1. ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ บทบัญญัติของข้อบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนขนบธรรมเนียม หลักการของชีวิตชุมชน และศีลธรรมที่นำมาใช้ในพื้นที่ที่กำหนด นี่คือการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้และบุคคลที่สาม
  2. ใช้เนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์เพื่อการใช้งานของตนเองที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยยอมรับความเสี่ยงเอง ห้ามใช้เนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตข้างต้น รวมถึงการคัดลอก ถ่ายโอน ประมวลผล การแบ่งปันสู่สาธารณะ เป็นสิ่งต้องห้าม
  3. ให้เฉพาะข้อมูลที่แท้จริง ข้อมูลปัจจุบัน และที่จำเป็นทั้งหมดในรูปแบบ
  4. เพื่ออัปเดตข้อมูลทั้งหมดทันที รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ที่จัดให้โดยเชื่อมโยงกับข้อสรุปของข้อตกลงการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสม
  5. งดเว้นจากการจัดหา ส่งต่อ หรือเปิดเผยเนื้อหาใดๆ ที่ห้ามโดยบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้บนเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงสิทธิ์ส่วนบุคคลของพวกเขา
  6. เพื่อละเว้นจากการกระทำเช่น:
   • การส่งหรือโพสต์ข้อมูลทางการค้าที่ไม่พึงประสงค์บนเว็บไซต์หรือวางเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมาย (ห้ามวางเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย);
   • ดำเนินกิจกรรมไอทีหรือกิจกรรมอื่นใดที่มุ่งหมายที่จะเข้าครอบครองข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลของผู้ใช้รายอื่น หรือการแทรกแซงกฎหรือลักษณะทางเทคนิคของการดำเนินงานเว็บไซต์
   • การแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตของเนื้อหาที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาของผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานที่รวมอยู่ในกลุ่ม PCC โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำอธิบายของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เปิดเผยบนเว็บไซต์

IV. ร้องเรียน

 1. ผู้ใช้มีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 2 วันนับจากพบสิ่งผิดปกติ
 2. ผู้ใช้อาจยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบอีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่ต่อไปนี้: products@pcc.eu การยื่นคำร้องจำเป็นต้องมีคำอธิบายที่ครอบคลุมถึงเหตุผลที่สมเหตุสมผลในการร้องเรียน ข้อมูลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทและวันที่ของความผิดปกติ คำขอของผู้ใช้และรายละเอียดการติดต่อของผู้ร้องเรียน
 3. ผู้ให้บริการตกลงที่จะพิจารณาข้อร้องเรียนที่ส่งมาอย่างถูกต้องและครบถ้วนภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่ได้รับการร้องเรียนทางไปรษณีย์หรืออีเมล
 4. ไม่ว่าในกรณีใด การขาดการตอบสนองต่อการร้องเรียนนั้นเท่ากับการปฏิเสธการร้องเรียน

V. การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ

 1. ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงข้อบังคับในกรณีที่มีเหตุผลสำคัญอย่างน้อยหนึ่งข้อดังต่อไปนี้ (แคตตาล็อกแบบปิด):
  1. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือการตีความที่ควบคุมการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ให้บริการ
  2. ความจำเป็นในการปรับกิจกรรมของผู้ให้บริการให้เข้ากับคำสั่ง คำพิพากษา การตัดสินใจ หรือแนวทางปฏิบัติอันเป็นผลจาก:
   • การตัดสินใจของหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในขอบเขตกิจกรรมของผู้ให้บริการ หรือ
   • คำพิพากษาของศาลที่ใช้กับธุรกิจของผู้ให้บริการ
  3. การเปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ให้บริการเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคหรือทางเทคโนโลยี
  4. การเปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือหลักการในการให้บริการที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการแนะนำฟังก์ชันการทำงานใหม่ การแก้ไขหรือเพิกถอนโดยผู้ให้บริการฟังก์ชันหรือบริการที่มีอยู่ซึ่งครอบคลุมโดยข้อบังคับ
  5. การรวม แยก หรือเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการระบุตัวตนอื่น ๆ ของผู้ให้บริการที่ระบุในข้อบังคับ
 2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ผู้ให้บริการจะต้องจัดเตรียมข้อความที่สม่ำเสมอของข้อบังคับโดยการเผยแพร่บนเว็บไซต์และในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้ที่มีโปรไฟล์ผ่านทางข้อความที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่จัดเตรียมโดย ผู้ใช้ซึ่งคู่สัญญาถือว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ใช้คุ้นเคยกับเนื้อหา
 3. การแก้ไขข้อบังคับมีผลใช้บังคับในวันที่ประกาศ และในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้ที่สร้างโปรไฟล์ 14 วันหลังจากวันที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้ที่มีโปรไฟล์มีสิทธิ์ยุติข้อตกลงการให้บริการภายใน 14 วัน นับจากวันที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ

หก. ความรับผิด

 1. การใช้เว็บไซต์ รวมถึงการใช้เนื้อหาที่โพสต์ในขอบเขตที่อนุญาตโดยข้อบังคับเหล่านี้ เกิดขึ้นโดยค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
 2. ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย ที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้เว็บไซต์ เช่น ความพยายามที่จะบุกรุก แก้ไขเนื้อหาของบุคคลอื่น และโพสต์เนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับหรือข้อบังคับเหล่านี้ ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการชดเชยความสูญเสียและค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการกระทำหรือการละเว้นของตน และเพื่อให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของบุคคลที่สาม รวมถึงหน่วยงานของรัฐ ถูกนำตัวขึ้นศาลด้วย พุ่งตรงต่อผู้ให้บริการ และเกี่ยวข้องกับ การกระทำของผู้ใช้ไม่สอดคล้องกับข้อบังคับหรือกฎหมาย ผู้ใช้จะต้องปล่อยผู้ให้บริการจากความรับผิดใด ๆ ต่อบุคคลที่สามดังกล่าวให้มากที่สุด
 3. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการใช้ข้อมูลที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ใช้
 4. ผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตจะไปถึงผู้ใช้ในรูปแบบที่ครบถ้วนสมบูรณ์และสมบูรณ์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อบกพร่อง แต่ไม่รับประกันการทำงานของเว็บไซต์ในส่วนใด ๆ รวมถึงการหยุดชะงักของการทำงาน ข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ ข้อผิดพลาดที่เป็นระเบียบและสาระสำคัญ ความถูกต้องและประโยชน์ของข้อมูลที่ให้ไว้ ผู้ให้บริการเว็บไซต์พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่นำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลตัวเลขนั้นถูกต้อง ควรเข้าใจว่าซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์ประมวลผลและนำเสนอโดยอัตโนมัติ ดังนั้นในกรณีที่มีข้อผิดพลาด อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่จะแก้ไข
 5. ผู้ให้บริการและพนักงาน ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตและผู้รับมอบฉันทะจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้ ผู้รับเหมาช่วง พนักงาน ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต และ / หรือผู้รับมอบฉันทะสำหรับความเสียหายใด ๆ รวมถึงการสูญเสียผลกำไร เว้นแต่ความเสียหายจะเกิดจากพวกเขาโดยเจตนา
 6. ในกรณีใด ๆ ของการกำหนดความรับผิดของผู้ให้บริการ พนักงาน ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ และ/หรือผู้ทรงอำนาจเต็ม ความรับผิดต่อผู้ใช้โดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานทางกฎหมาย จะถูกจำกัด – ทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องครั้งเดียวตลอดจนทั้งหมด เรียกร้องทั้งหมด – สูงถึงหนึ่งพัน zlotys
 7. บทบัญญัติของวรรค 7 และ 8 ข้างต้นยังมีผลบังคับใช้หลังจากข้อตกลงการให้บริการหมดอายุ และหลังจากสิ้นสุดหรือถอนตัวจากข้อตกลงโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ใบอนุญาต

 1. เนื้อหาบนเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ สิ่งนี้ใช้กับงานแต่ละชิ้นที่เป็นอิสระ เช่น ข้อความ รูปภาพ กราฟิก และวิธีการนำเสนอในรูปแบบกราฟิก
 2. เครื่องหมายการค้าและโลโก้ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม อยู่ภายใต้การคุ้มครองทางกฎหมายภายใต้กฎที่กำหนดไว้ในข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 3. สิทธิ์เฉพาะตัวในเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมา หรือนิติบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ PCC Group ให้/โพสต์บนเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลิขสิทธิ์ ชื่อเว็บไซต์ (เครื่องหมายการค้า) องค์ประกอบกราฟิก ซอฟต์แวร์ สิทธิ์ในโดเมน และฐานข้อมูล มีให้สำหรับผู้ให้บริการหรือหน่วยงานที่ผู้ให้บริการได้ทำข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้มีสิทธิ์ใช้เนื้อหาที่กล่าวถึงข้างต้นตลอดจนการใช้เนื้อหาที่โพสต์ตามกฎหมายและแชร์โดยผู้ใช้รายอื่นบนเว็บไซต์แล้ว เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างเหมาะสมเท่านั้น เว็บไซต์. ห้ามใช้เนื้อหาที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตนี้ รวมถึงการคัดลอก การส่ง การประมวลผล การแบ่งปันสู่สาธารณะ เว้นแต่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจะยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใต้ความเจ็บปวดจากความไร้ผล

แปด. บทบัญญัติขั้นสุดท้าย

 1. ข้อบังคับมีผลตั้งแต่วันที่ 25/05/2018
 2. ในเรื่องที่ไม่ครอบคลุมในข้อบังคับเหล่านี้ ให้นำบทบัญญัติของกฎหมายโปแลนด์มาใช้บังคับ และศาลที่มีอำนาจจะเป็นศาลทั่วไปในสาธารณรัฐโปแลนด์ เว้นแต่สิ่งอื่นเป็นผลมาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับ ข้อพิพาทใดๆ ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้จะต้องยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจเหนือที่นั่งของผู้ให้บริการ
 3. ผู้ให้บริการจัดให้มีมาตรการทางเทคนิคและเชิงองค์กรที่เหมาะสมกับระดับภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของฟังก์ชันการทำงานหรือบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การเผยแพร่ การสูญหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 4. ผู้ให้บริการแจ้งว่าการใช้เว็บไซต์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ตลอดจนสร้างการเชื่อมต่อโทรศัพท์ในกรณีที่ระบุไว้ในข้อบังคับอาจมีความเกี่ยวข้องกับความจำเป็นในการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (ค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูล) หรือการเชื่อมต่อโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายตามอัตราภาษีของผู้ให้บริการที่ใช้โดยผู้ใช้
 5. การโอนสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการโดยผู้ใช้ไปยังบุคคลที่สามต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าภายใต้ความเจ็บปวดจากความยินยอมของผู้ให้บริการ
 6. ทั้งสองฝ่ายขอประกาศในที่นี้ว่าความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่รวมการใช้ศิลปะ 661 § 1-3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
 7. ทั้งสองฝ่ายในฐานะผู้ประกอบการ ถือว่าบทบัญญัติทั้งหมดของข้อบังคับมีผลใช้บังคับและมีผลผูกพัน หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อบังคับพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อกำหนดที่เหลือของข้อบังคับ เว้นแต่ผู้ให้บริการจะไม่ได้สรุปข้อตกลงการให้บริการหากไม่มีข้อกำหนดเหล่านี้

หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม