Surowce do produkcji kosmetyków naturalnych

W ostatnim czasie w branży kosmetycznej popularny jest trend pow­rotu do korzeni, pro­stych kom­po­nen­tów i nie­in­wa­zyj­nych pro­ce­dur. Spo­wo­do­wał on zain­te­re­so­wa­nie surow­cami pozy­ski­wa­nymi wprost z natury, z któ­rych wytwa­rzane są kosme­tyki natu­ralne.

Opublikowano: 4-07-2019
Kosmetyki naturalne na twarzy

Informacje o składzie danego preparatu kosmetycznego zawarte są na etykiecie zamieszczonej na opakowaniu. Czego możemy się z niej dowiedzieć? Które składniki mogą wchodzić w skład produktów naturalnych? Jakie pełnią funkcje?

Sekrety etykiety, czyli jakie informacje znajdują się na opakowaniu kosmetyku?

Na etykiecie kosmetyków znajduje się zwykle lista surowców kosme­tycznych użytych do ich produkcji, które opi­sy­wane są tzw. nazwami INCI. Skrót ten pocho­dzi od angiel­skich słów Inter­na­tio­nal Nomenc­la­ture of Cosme­tic Ingre­dients, co ozna­cza Mię­dzy­na­ro­dowe Nazew­nic­two Skład­ni­ków Kosme­ty­ków. Jest to ujed­no­li­cony sys­tem nazew­nic­twa związ­ków che­micz­nych w języku angiel­skim oraz roślin w języku łaciń­skim.

Kupując kosmetyki warto zwró­cić uwagę na listę składników, aby mieć pewność, że pro­dukt będzie dzia­łał w spo­sób zadeklarowany przez producenta. Należy przy tym pamiętać o regule, zgodnie z którą sub­stan­cje wcho­dzące w skład kosme­tyku wymie­niane są w kolej­no­ści od naj­więk­szej zawar­to­ści w pro­duk­cie do naj­mniej­szej. Infor­ma­cja ta pozwala konsumentom doko­ny­wać świadomego wyboru przy zakupie kosmetyków. Dzięki temu unikają oni rozczarowania, gdy zakupione produkty nie działają w oczekiwany sposób. Często jest to spowodowane tym, że dany skład­nik występuje w zbyt małej ilo­ści w sto­sunku do pozo­sta­łych kom­po­nen­tów, by mógł wywo­łać pożądany efekt. Z tego względu przy­go­to­wa­nie pro­duktu kosme­tycznego o okre­ślo­nym dzia­ła­niu nie jest łatwym zada­niem. Należy w taki spo­sób dobie­rać surowce kosme­tyczne, aby pro­dukt miał jed­no­litą kon­sy­sten­cję, a wła­ści­wo­ści skład­ni­ków współ­grały ze sobą, zapew­nia­jąc pożą­dane rezul­taty. Dotyczy to zarówno kosmetyków naturalnych, jak i preparatów zawierających składniki syntetyczne.

Zobacz Strefę Formulacji Kosmetycznych od Grupy PCC!

Czym są kosme­tyki natu­ralne? Co zawierają w swoim składzie?

Kosme­ty­kami natu­ralnymi nazy­wane są wyroby, które zawie­rają wyłącz­nie surowce natu­ralne – czyli surowce mine­ralne oraz składniki pochodzenia roślinnego lub zwie­rzęcego. Ponadto powinny być one otrzy­my­wane w wyniku takich pro­ce­sów, jak: fil­tra­cja, eks­trak­cja, susze­nie, desty­la­cja, tło­cze­nie, mie­le­nie, lio­fi­li­za­cja i prze­sie­wa­nie. Pozy­ski­wa­nie surow­ców natu­ral­nych przy uży­ciu powyż­szych metod fizycz­nych, które w nie­wiel­kim stop­niu prze­twa­rzają mate­riał, pozwala zacho­wać jego war­to­ści odżyw­cze, wita­miny i dobro­czynne sub­stan­cje w nim wystę­pu­jące.

Darmowy ebook o kosmetykach
Opracowany przez ekspertów firmy PCC EXOL SA

Skład­niki pocho­dze­nia zwie­rzęcego mogą być wyko­rzy­sty­wane do pro­duk­cji kosme­ty­ków natu­ral­nych tylko wtedy, gdy nie jest to szko­dliwe dla zdro­wia lub życia zwie­rząt. Takimi surowcami są mię­dzy innymi miód, pro­po­lis, lano­lina oraz mleko. W pro­duk­cji kosme­ty­ków natu­ral­nych dozwo­lone jest także wyko­rzy­sty­wa­nie surow­ców kosme­tycznych powsta­łych w pro­ce­sach bio­tech­no­lo­gicz­nych, tj. mikro­bio­lo­gicznych lub enzy­ma­tycznych. W taki spo­sób otrzy­my­wany jest między innymi kwas hia­lu­ro­nowy.

Oprócz surow­ców pocho­dze­nia roślin­nego i zwie­rzęcego, w kosme­tykach natu­ral­nych można zna­leźć również:

  • róż­nego rodzaju skład­niki mor­skie (np. algi),
  • olejki ete­ryczne,
  • sole nie­orga­niczne i tlenki pozy­ski­wane z mine­ra­łów,
  • natu­ralne emo­lienty, barw­niki, emul­ga­tory (np. estry sacha­rozy),
  • sub­stan­cje aktywne i kon­ser­wanty natu­ral­nie wystę­pu­jące w przy­ro­dzie (kwas ben­zo­esowy i jego sole, kwas ben­zy­lowy, kwas sali­cy­lowy).

Przemysł chemiczny nieustannie pracuje nad coraz to nowszymi formulacjami na bazie surowców naturalnych, które mogą być wykorzystywane w produkcji kosmetyków. Jedną z nowości na rynku są bio betainy należące do serii produktów ekologicznych.

Bio betainy – innowacyjne surowce kosmetyczne bezpieczne dla ludzi i środowiska

Bio betainy to nowe produkty w ofercie grupy PCC należące do ekologicznych surfaktantów amfoterycznych o wysokiej skuteczności i łagodnym działaniu. Są to związki chemiczne wytworzone na bazie składników naturalnych. Unikalny skład surowcowy jest determinantem ich  wysokiego indeksu pochodzenia naturalnego (zgodnie z normą ISO 16280). Bio betainy powstały z myślą o produkcji naturalnych kosmetyków takich jak: szampony, odżywki do włosów, żele i płyny do mycia ciała i twarzy, płynów do higieny intymnej i innych produktów z grupy personal care.  Mają pozytywny wpływ na skórę i włosy zmiękczając je oraz wygładzając. Związki te są także bezpieczne dla osób ze skórą skłonną do podrażnień i alergii. Mogą być z powodzeniem stosowane w produktach przeznaczonych dla dzieci i niemowląt.

Bio betainy z oferty Grupy PCC, takie jak BioROKAMINA K30B, BioROKAMINA K30B MB, BioROKAMINA K40HC i BioROKAMINA K40HC MB wytwarzane są przy użyciu surowca Greenline MCAA 80% Roztwór UP czyli kwasu monochlorooctowego pochodzenia naturalnego. Powstaje on na bazie naturalnego kwasu octowego, który produkowany jest w procesie fermentacji roślin. Ponadto pochodne oleju palmowego znajdujące się w składzie produktów z serii BioROKAMIN MB, są dodatkowo objęte certyfikatem RSPO w wariancie MB (Mass Balance – www.rspo.org). Wyżej wymienione surowce pochodzenia naturalnego sprawiają, że BioROKAMINY to produkty w 100% ekologiczne, co potwierdza międzynarodowy, prestiżowy znak jakości ECOCERT COSMOS. Dzięki wysokiej biodegradowalności, BioROKAMINY to produkty w pełni bezpieczne dla ludzi i środowiska. Mogą być bez obaw stosowane w produktach Eco, Organic, Vegan, Paraben Free i GMO Free.

Zobacz broszurę produktu BioROKAMINA K40HC
Opracowaną przez ekspertów firmy PCC EXOL SA

Zobacz broszurę produktu BioROKAMINA K30B
Opracowaną przez ekspertów firmy PCC EXOL SA

Jakie substancje nie mogą wchodzić w skład kosme­ty­ków natu­ral­nych?

Do pro­duk­cji kosme­ty­ków natu­ral­nych nie należy uży­wać ole­jów mine­ral­nych, para­finy, waze­liny, syn­te­tycznych barw­ni­ków, syn­te­tycznych sub­stan­cji zapa­cho­wych, syn­te­tycznych kon­ser­wan­tów, tj. para­benów czy for­mal­de­hydów, a także gli­kolu pro­py­le­no­wego (PPG), sili­ko­nów, BHT, SLS i SLES.

W skła­dzie kosme­ty­ków natu­ral­nych nie mogą się znaj­do­wać rów­nież surowce pocho­dzące z roślin gene­tycz­nie mody­fi­ko­wa­nych, a także surowce z mar­twych zwie­rząt lub pozy­skane ze szkodą dla nich. Ważne jest także to, że pro­duk­cja kosme­ty­ków natu­ral­nych wymaga pod­ję­cia dzia­łań chro­nią­cych śro­do­wi­sko natu­ralne.

W skła­dzie pro­duktu natu­ralnego nie powinny znaj­do­wać się sub­stan­cje syn­te­tyczne, choć nie­które orga­ni­za­cje cer­ty­fi­ku­jące uznają wyrób za natu­ralny, jeśli sta­nowi on mniej niż 5% kosme­tyku.

surowce roślinne do kosmetyków naturalnych

Jakie funkcje pełnią składniki w kosmetykach naturalnych?

Półpro­dukty kosme­tyczne uży­wane w pre­pa­ra­tach natu­ral­nych peł­nią okre­ślone funk­cje. Jed­nak ze względu na fakt, że każdy suro­wiec natu­ralny ma bogaty skład i róż­no­rodne wła­ści­wo­ści, może peł­nić jednocześnie kilka ról. Naj­waż­niej­szymi składnikami, które wykorzystywane są w kosmetykach naturalnych są przeciwutleniacze, substancje emulgujące, hydrolaty i ekstrakty roślinne, humektanty, eksfolianty oraz związki powierzchniowo czynne.

Antyoksydanty – walka ze starzeniem skóry

Anty­ok­sy­danty to ina­czej prze­ciw­u­tle­nia­cze, któ­rych dzia­ła­nie polega na zmniej­sze­niu ilo­ści wol­nych rod­ni­ków przy­spie­sza­ją­cych pro­cesy sta­rze­nia się skóry. Substancje te ogra­ni­czają roz­wój mikro­or­ga­ni­zmów i zabez­pie­czają skład­niki kosme­tyku przed roz­kła­dem. Natu­ral­nymi anty­utle­nia­czami są kwasy: lipo­nowy i feru­lowy, koen­zym Q10, a także wita­mina C i E. Sku­tecz­nie dzia­łają także zawarte w pest­kach wino­gron, roz­ma­ry­nie i cytru­sach poli­fe­nole i fla­wo­no­idy. Dodat­ko­wym atu­tem tych sub­stan­cji jest ochrona wyrobu kosme­tycznego przed czyn­ni­kami zewnętrz­nymi, co wydłuża jego okres przy­dat­no­ści.

Emulgatory – tworzenie trwałej emulsji

Dzięki emul­ga­torom moż­liwe jest powsta­nie trwa­łej emul­sji, czyli połą­cze­nie ze sobą dwóch faz – wod­nej i ole­jo­wej. Nadają one odpo­wied­nią kon­sy­sten­cję i sta­bi­li­zują pro­dukt kosme­tyczny. Popu­lar­nym emul­ga­to­rem natu­ralnym jest GSC (Gly­ce­ryl Ste­arate Citrate), który oprócz zapo­bie­ga­nia roz­war­stwie­niu faz kosme­tyku, pie­lę­gnuje skórę. Sub­stan­cją naturalną sto­so­waną jako emul­ga­tor w kosmetykach może być rów­nież wosk psz­czeli.

Hydrolaty – wody roślinne

Hydrolaty są to desty­laty powstałe jako pro­dukty uboczne w pro­ce­sie pro­duk­cji olej­ków ete­rycz­nych. Ich wła­ści­wo­ści zależą od rośliny, z jakiej zostały pozy­skane. Jed­nak ich wspól­nymi cechami jest zdol­ność do toni­za­cji skóry, popra­wie­nia jej kon­dy­cji i łago­dze­nia podraż­nień. Hydro­laty są także sto­so­wane jako tzw. faza wodna w mydłach, kre­mach i bal­sa­mach.

Cudowna moc witamin

Witaminy to orga­niczne związki che­miczne, mające pozy­tywny wpływ na kon­dy­cję skóry. Naj­czę­ściej w kosme­tyce wyko­rzy­sty­wana jest wita­mina C, A oraz E. Sku­tecz­nie łago­dzą podrażnienia skóry, chro­nią i regu­lują jej gęstość oraz przy­wra­cają jędr­ność.

Humektanty – długotrwałe nawilżanie

Humek­tanty to sub­stan­cje, które odpo­wia­dają za wią­za­nie wody zarówno w pre­pa­ra­cie kosme­tycznym, jak i w skó­rze. Dzięki nim nawil­że­nie utrzy­muje się przez długi czas, zmarszczki zostają wygła­dzone, a skóra staje się napięta, sprę­ży­sta i ela­styczna. Natu­ral­nymi humek­tan­tami są aloes, miód, gli­ce­ryna i kwas hia­lu­ro­nowy.

Eksfolianty – złuszczanie martwego naskórka

Eksfolianty to skład­niki złusz­cza­jące naskó­rek, nazywane potocznie peelingami. Usu­wają mar­twą war­stwę skóry, sty­mu­lu­jąc nowe komórki do wzrostu. Ponadto dotle­niają i dokład­nie oczysz­czają powierzch­nię skóry. Eks­fo­lianty natu­ralne mogą działać w sposób mecha­niczny lub che­miczny. Pierw­szy rodzaj to sub­stan­cje ście­ra­jące, tj. zmie­lone pestki i nasiona lub sole nie­orga­niczne. Dru­gim typem eks­fo­liantów są środki enzy­ma­tyczne, które roz­pusz­czają mar­twe komórki. W kosme­tykach natu­ral­nych jako che­miczne eks­fo­lianty sto­so­wane są kwasy hydrok­sy­lowe (kwasy AHA). Wystę­pują one między innymi w mleku, owo­cach i trzci­nie cukro­wej, a są to takie substancje, jak: kwas jabł­kowy, cytry­nowy i mig­da­łowy.

Ekstrakty roślinne – to, co najlepsze z roślin

Ekstrakty roślinne to skład­niki aktywne wydo­by­wane z roślin w pro­ce­sie eks­trak­cji przy uży­ciu roz­pusz­czal­ni­ków, takich jak oleje roślinne lub eta­nol pocho­dze­nia roślin­nego. Ich dzia­ła­nie wynika bezpośrednio z wła­ści­wo­ści surowca, z któ­rego zostały pozy­skane. Peł­nią funk­cję anty­bak­te­ryjną, ujędr­nia­jącą, wzmac­nia­jącą skórę, nawil­ża­jącą, odmła­dza­jącą oraz redu­ku­jącą zmę­cze­nie i prze­bar­wie­nia.

Środki powierzchniowo czynne – skuteczne oczyszczanie skóry

Ta grupa skład­ników uży­wana jest w kosme­tykach myją­cych, gdzie odpo­wia­dają za zmy­dla­nie zanie­czysz­czeń z powierzchni skóry i uła­twia­ją jej oczysz­cza­nie. W natu­ral­nych kosme­tykach sto­so­wana jest beta­ina koka­mi­do­pro­py­lowa (Coca­mi­do­pro­pyl beta­ine) pozy­ski­wana z oleju koko­so­wego. Substancja ta posiada bar­dzo dobre wła­ści­wo­ści pia­no­twór­cze, działa anty­bak­te­ryj­nie i deli­kat­nie usuwa zabru­dze­nia, nie podraż­nia­jąc skóry.

Baza kosmetyczna – podstawa każdego preparatu

Kosme­tyki natu­ralne mogą być przy­go­to­wane na bazie wod­nej lub tłusz­czo­wej. Pomimo róż­nych kon­sy­sten­cji, żaden rodzaj nie prze­waża nad dru­gim pod wzglę­dem dzia­ła­nia. Wszystko zależy od pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika, jaką postać kosme­tyku chęt­niej wybie­rze.

Fazę wodną sta­nowią wody kwia­towe (hydro­laty) lub zwy­kła woda desty­lo­wana. Woda kwia­towa zawiera cenne skład­niki pocho­dzące z surow­ców roślin­nych (w tym także ich olejki ete­ryczne), dzięki czemu wzbo­gaca kosme­tyk o dobro­czynne wła­ści­wo­ści. Z kolei faza tłusz­czowa w kosme­tykach natu­ral­nych inten­syw­nie nawilża skórę, efek­tyw­nie ją odży­wia i chroni przed czyn­ni­kami zewnętrz­nymi. Ponadto w tłusz­czach roz­pusz­czone są wita­miny, które wni­kają z powierzchni skóry do jej wnę­trza. Wśród kosme­ty­ków opar­tych o bazę ole­jową wyróż­niane są masła o sta­łej kon­sy­sten­cji i płynne oleje.

Czy kosme­tyki natu­ralne są lep­sze od syn­te­tycznych?

Kosme­tyki natu­ralne stają się coraz więk­szą kon­ku­ren­cją dla pre­pa­ra­tów syn­te­tycznych. Zwią­zane jest to z rosnącą świa­do­mo­ścią na temat korzy­ści pły­ną­cych ze stosowania  pro­duktów natu­ral­nych. Zanim zaufamy producentowi, należy koniecznie zapoznać się ze składem kosmetyku, zwra­cając uwagę na każdy szcze­gół. Warto też przetestować produkt, sprawdzając jego działanie przed regularnym stosowaniem. Dobrze jest zastanowić się, czy warto zaprze­pa­ścić efekty poprawy kon­dy­cji orga­ni­zmu uzy­skane zdrową dietą i ćwi­cze­niami poprzez nakła­da­nie na swoje ciało para­be­nów, sili­ko­nów i innych dodat­ków syn­te­tycznych. Odpo­wiedź na to pyta­nie wydaje się oczy­wi­sta. Które zatem z kosmetyków są dla nas lepsze – natu­ralne czy syn­te­tyczne? Poza prze­ważającą trwa­ło­ścią pro­duktu i więk­szym napig­men­to­wa­niu kosme­ty­ków z che­micz­nymi skład­nikami, nie są one lep­sze od pre­pa­ra­tów pozy­ski­wa­nych z natury.

Jakich składników należy unikać?

Kosme­tyki natu­ralne zawie­rają w swoim skła­dzie war­to­ściowe sub­stan­cje wystę­pu­jące natu­ral­nie w przy­ro­dzie, dzięki czemu są bez­pieczne nawet dla naj­bar­dziej wraż­li­wej skóry. Ponadto nie są testo­wane na zwie­rzę­tach, a ich pro­duk­cja odbywa się z tro­ską o śro­do­wi­sko natu­ralne.

Jednak naj­waż­niej­szym argu­men­tem przemawiającym za stosowaniem tego typu preparatów jest brak obec­no­ści szkodliwych substancji, które często znajdują się w kosmetykach syntetycznych. Ich działanie podczas dłuższego stosowania może okazać się szkodliwe dla naszego organizmu. Jakich więc substancji należy bezwzględnie unikać i dlaczego?

BHA (buty­lo­wany hydrok­sy­ani­zol) i BHT (buty­lo­wany hydrok­sy­to­luen)

Są to orga­niczne związki che­miczne pełniące funkcję konserwantów, wystę­pu­jące w nie­mal wszyst­kich kre­mach i bal­sa­mach syn­te­tycznych. Ich dzia­ła­nie prze­ciw­u­tle­nia­jące prze­dłuża trwałość pre­pa­ratu kosme­tycznego, ale nie­stety nie jest obo­jętne dla zdro­wia. Składniki wykazują nega­tywny wpływ na skórę, gdyż mogą powo­do­wać zaczer­wie­nie­nia, aler­gie, a także nowo­twory, co zostało poparte badaniami wykonywanymi na zwie­rzę­tach. Związki te nie są bio­de­gra­do­walne i nie roz­pusz­czają się w wodzie.

Ben­zo­fe­non, Ben­zo­ilo­ben­zen, Oksy­ben­zon

Są to orga­niczne związki che­miczne wykorzystywane jako fil­try sło­neczne, które wystę­pują w kre­mach do opa­la­nia. Ich sto­so­wa­nie może powo­dować zabu­rze­nia hor­mo­nalne, ponie­waż dzia­łają one w spo­sób zbli­żony do żeń­skich estro­ge­nów. Ponadto mogą wywo­ły­wać aler­gie. Che­miczne fil­try sło­neczne nie roz­pusz­czają się w wodzie.

Cyklo­te­tra­si­lok­san (D4), Cyklo­pen­ta­si­lok­san (D5), Cyklo­hek­sa­si­lok­san (D6)

Są to cykliczne sili­kony, czyli sub­stan­cje, które popra­wiają kon­sy­sten­cję kosme­tyku oraz uła­twiają jego roz­pro­wa­dza­nie. Po pew­nym cza­sie ulat­niają się, jed­nak mimo to ich dzia­ła­nie na orga­nizm ma nie­ko­rzystny wpływ. Związki te są toksyczne i mogą dzia­łać szko­dli­wie na roz­rod­czość oraz powo­do­wać zabu­rze­nia endo­kry­no­lo­giczne.

Eta­no­lo­aminy – składniki kosmetyków myjących

Należą do orga­nicznych, pianotwórczych związków che­micznych sto­so­wanych w kosme­tykach myją­cych. Substancje te są odpo­wie­dzialne za usu­wa­nie zanie­czysz­czeń z powierzchni wło­sów i skóry. Często powo­dują uczu­le­nia, dzia­łają tok­sycz­nie na układ immu­no­lo­giczny, a także podejrzewa się je o działanie kan­ce­ro­genne. Eta­no­la­miny czę­sto są zanie­czysz­czone nitro­zo­ami­nami, które są bar­dzo tok­syczne i dla­tego należy ich uni­kać. W kosmetykach stosowana jest dwuetanoloamina (DEA), trietanoloamina (TEA) oraz monoetanoloamina (MEA lub ETA).

Para­beny – drażniące konserwanty

Są to orga­niczne związki che­miczne, które w pro­duktach kosme­tycznych pełnią rolę substancji kon­ser­wujących. Na ety­kie­cie można zna­leźć je pod nazwą: mety­lo­pa­ra­ben, ety­lo­pa­ra­ben, buty­lo­pa­ra­ben, asep­tyna. Sub­stan­cje te powo­dują podraż­nie­nia, pie­cze­nie i swę­dze­nie skóry, a także wywo­łują aler­gie. Istotne jest to, że para­beny wpły­wają tok­sycz­nie nie tylko na skórę, ale na cały orga­nizm. Zabu­rzają one gospo­darkę hor­mo­nalną, mogą szko­dli­wie wpły­wać na pra­wi­dłowy roz­wój płodu oraz działać kan­ce­ro­gennie.

Waze­lina i para­fina – pochodne ropy naftowej

Są to mie­szanki pocho­dzące z prze­two­rzo­nej ropy naf­to­wej, czę­sto sto­so­wane jako bazy kosme­tyków. W ich skład wcho­dzą m.in. olej mine­ralny, wosk para­fi­nowy, cie­kła para­fina i inne pro­dukty uboczne powstałe w pro­ce­sie desty­la­cji ropy naf­to­wej. Najwięk­szym niebezpieczeństwem zwią­za­nym ze stosowaniem waze­liny i para­finy w kosmetykach jest występowanie w nich zanie­czysz­cze­ń w postaci WWA, czyli węglo­wo­do­rów polia­ro­ma­tycz­nych, które powo­dują nowo­twory.

Analiza składu kosmetyków – gwarancja dobrego wyboru

Kupu­jąc pro­dukty do higieny i pie­lę­gna­cji ciała, należy pamię­tać o tym, jak ważne jest pocho­dze­nie surow­ców uży­tych do pro­duk­cji kosme­ty­ków. Prze­kaz mar­ke­tin­gowy czę­sto nie idzie w parze z praw­dzi­wym dzia­ła­niem pro­duktu, który zamiast popra­wiać kon­dy­cję skóry – nisz­czy ją. Dotyczy to nie tylko kosmetyków naturalnych, ale wszystkich preparatów kosmetycznych dostępnych na rynku. Suge­ro­wa­nie się skła­dem kosme­tyku widocz­nym na ety­kie­cie, a nie jego marką, powinno stać się rutyną, dzięki któ­rej we właściwy sposób zadbasz o pielęgnację swojej skóry.

naturalne surowce do kosmetyków


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena