Pożarnictwo

Pożary zazwyczaj powstają wskutek ludzkiej nieostrożności, zwłaszcza podczas posługiwania się ogniem otwartym czy też używania substancji łatwopalnych. Ich przyczyną może być również działanie sił przyrody, podpalenia, awarie i niewłaściwa eksploatacja urządzeń oraz instalacji elektrycznych i grzewczych.

Grupa PCC jako producent szerokiej gamy surfaktantów oferuje środki pianotwórcze dla producentów koncentratów gaśniczych, a także wypełnień do gaśnic pianowych różnego typu.

Opublikowano: 19-05-2017

Pożarnictwo

Ogień to jedno z najważniejszych odkryć w dziejach ludzkości, które odegrało kluczową rolę w technologicznym i kulturowym rozwoju cywilizacji. Na przestrzeni wieków zapewniał światło i ciepło, umożliwiał przygotowywanie posiłków, produkcję narzędzi oraz przedmiotów codziennego użytku. Był także ważnym elementem w wydarzeniach religijnych i społecznych. Z drugiej strony, ogień to niebezpieczny żywioł, który może wywołać poważne straty poprzez zniszczenie lasów, budynków mieszkalnych, zabudowań gospodarczych, fabryk czy też zabytków.

Gaszenie pożarów

W celu zminimalizowania strat w przypadku wystąpienia pożaru jednym z kluczowych czynników jest szybka reakcja. Aby osiągnąć maksymalną skuteczność i szybkość gaszenia jednocześnie obniżając ryzyko wystąpienia nawrotu palenia, równie ważny jest dobór odpowiedniego środka gaśniczego. Przy jego wyborze należy kierować się takimi czynniki jak wielkość pożaru, rodzaj chronionego mienia oraz palących się materiałów, warunki atmosferyczne, a także właściwości gaśnicze wybranego środka. Najprostszym i najłatwiej dostępnym z nich jest woda, jednak jej zastosowanie jest ograniczone głównie do pożarów ciał stałych. Po zmieszaniu wody z koncentratem pianotwórczym powstaje roztwór, z którego za pomocą specjalnych urządzeń, takich jak wytwornice, agregaty pianotwórcze oraz gaśnice, tworzona jest piana gaśnicza o różnym stopniu spienienia. W zależności od wybranego preparatu pianotwórczego może być używana do gaszenia pożarów ciał stałych, palnych cieczy mieszających się lub niemieszających się z wodą, w tym olejów i tłuszczów spożywczych. Do gaszenia pożarów stosowane są również proszki gaśnicze i gazy obojętne (dwutlenek węgla, azot i argon). Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie z różnych względów niepożądana jest obecność wody, między innymi przy gaszeniu płonących archiwów, zabytków, metali, urządzeń elektrycznych pod napięciem. Odpowiednie zaopatrzenie jednostek straży pożarnej w środki gaśnicze jest szczególnie istotne w przypadku zakładów chemicznych, stacji benzynowych, lotnisk oraz platform wiertniczych.

Mechanizm działania piany gaśniczej

W skład koncentratów pianotwórczych wchodzi szereg składników, determinujących ich parametry fizykochemiczne i użytkowe. Najważniejsze z nich to środki powierzchniowo czynne, umożliwiające powstanie odpowiednio wysokiej i stabilnej piany, która po podaniu na palący się materiał działa według kilku mechanizmów. Przede wszystkim poprzez odcięcie dostępu tlenu skutecznie gasi pożar oraz uniemożliwia jego rozprzestrzenianie. Wydzielająca się z piany gaśniczej woda odpowiada za chłodzenie palącej się cieczy lub ciała stałego. Ponadto, szczelna warstwa piany zabezpiecza palącą się ciecz przed parowaniem, co również wpływa na skrócenie czasu gaszenia pożaru i zapobieganie jego nawrotowi.

Surfaktanty  o właściwościach pianotwórczych

Grupa PCC jako producent szerokiej gamy surfaktantów oferuje środki pianotwórcze dla producentów koncentratów gaśniczych, a także wypełnień do gaśnic pianowych różnego typu. W portfolio znajdują się przede wszystkich surfaktanty anionowe, takie jak sole siarczanowanych alkoholi tłuszczowych (ROSULfany) oraz ich etoksylowane pochodne, oferowane pod nazwą SULFOROKAnole. Produkty te wykazują wyjątkowe właściwości pianotwórcze, umożliwiając odpowiednie spienienie koncentratu gaśniczego. Ofertę uzupełnia seria betain o różnej zawartości substancji aktywnej, czyli ROKAminy. Są to surfaktanty amfoteryczne o bardzo dobrych właściwościach pianotwórczych, wykazujące działanie stabilizujące i wspomagające w procesie tworzenia się piany.

Pianotwórcze koncentraty gaśnicze

W ofercie Grupy PCC znajdują się także syntetyczne środki gaśnicze przeznaczone do wytwarzania mechanicznych pian gaśniczych o różnym stopniu spienienia. Przeznaczone są do gaszenia pożarów klasy A oraz B z wykorzystaniem wody wodociągowej (Roteor M3 SP oraz Roteor M3 Premium), a w przypadku Roteoru M Premium również przy użyciu wody morskiej. Oferowane produkty posiadają wysoką klasę gaśniczą, co oznacza bardzo dobrą skuteczność gaszenia pożarów oraz zapobiegania nawrotom palenia. Oprócz odpowiednio dobranych pianotwórczych środków powierzchniowo czynnych, zawierają także substancje obniżające temperaturę krzepnięcia oraz zapewniające ochronę antykorozyjną. Roteory wykazują wysoką podatność na proces biodegradacji, przez co są bezpieczne dla środowiska.

Usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych

Oferta Grupy PCC to również preparaty służące do odtłuszczania i usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z gładkich oraz porowatych powierzchni twardych, takich jak asfalt, posadzki betonowe, powierzchnie metalowe czy tworzywa sztuczne. Rotclean to produkt o skoncentrowanej zawartości środków powierzchniowo-czynnych o bardzo dobrych właściwościach odtłuszczających, który przed zastosowaniem należy rozcieńczyć wodą. Natomiast Rotquick jest preparatem gotowym do bezpośredniego użycia. Dzięki zawartości odpowiednio dobranych surfaktantów, oba produkty charakteryzują się wysoką skutecznością wymywania olejów nawet z głębokich warstw powierzchni porowatych. Nie zawierają rozpuszczalników organicznych i substancji szkodliwych dla środowiska oraz szybko ulegają biodegradacji. Ich zastosowanie obejmuje przede wszystkim usuwanie wycieków olejowych ze szlaków komunikacyjnych, placów parkingowych, czy też wycieków wokół dystrybutorów paliw. Są szczególnie polecane do stosowania na terenie stacji paliw, rafinerii, zakładów przemysłowych, a także przez jednostki straży pożarnej i zarządców dróg.

Skuteczność i bezpieczeństwo oferowanych produktów są badane przez uprawnione instytucje oraz potwierdzone odpowiednimi dokumentami, takimi jak atest PZH oraz świadectwo dopuszczenia wydane przez jednostkę certyfikującą CNBOP-PIB.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena