Čo je nebezpečný odpad? Definícia a typy

Ľudia produkujú rôzne druhy odpadu. Niektoré predstavujú nebezpečný odpad. Takýto odpad môže pri nesprávnom skladovaní kontaminovať životné prostredie, spodnú vodu alebo pôdu. Čo je nebezpečný odpad? Definíciu a popis nájdete nižšie.

Publikovaný: 5-08-2022

Nebezpečný odpad – definícia

Každý deň sa na celom svete vyprodukujú tisíce ton odpadu. Odpad pochádza tak z domácností, ako aj z výrobných či priemyselných závodov. Odpady sa klasifikujú podľa pôvodu a možného opätovného použitia na:

 • komunálny odpad (zmesový odpad, organický odpad, plasty a papier – sú z veľkej časti recyklovateľné ),
 • objemný odpad (nábytok, stavebné materiály, šrot a pod. – veľké množstvo takéhoto odpadu je znovu použiteľné alebo recyklovateľné),
 • toxický (nebezpečný) odpad.

Zaujíma vás, čo je nebezpečný odpad? Ide o špecifický druh odpadu, ktorého zloženie alebo vlastnosti ho robia nebezpečným pre ľudí a pre celé ekosystémy. Nebezpečný odpad nie je možné zneškodňovať štandardným spôsobom, tj vyhadzovaním do bežného odpadkového koša; zákon zakazuje aj nelegálne skladovanie či nelegálnu prepravu. Tomu, kto poruší zákon a vystaví ľudí alebo životné prostredie potenciálnemu znečisteniu vody, ovzdušia alebo pôdy, hrozí trest odňatia slobody až na 5 rokov!

Aké vlastnosti má nebezpečný odpad?

V prílohe III k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014 je uvedený podrobný popis vlastností nebezpečného odpadu. Čo znamená „odpad“? Do tejto skupiny patria tieto látky:

 1. Výbušniny: ako pyrotechnický alebo samovoľne reagujúci odpad, ktorý môže uvoľňovať jedovaté horľavé plyny,
 2. oxidujúce – odpady urýchľujúce horenie, prípadne iné horľavé látky,
 3. horľavý: kvapalný, plynný alebo pevný odpad sa zahrieva alebo ľahko horí,
 4. dráždivý: spôsobuje poškodenie očí alebo podráždenie pokožky,
 5. toxické – spôsobuje dusenie a dusenie,
 6. veľmi toxický: spôsobuje otravu jedlom alebo dýchacie cesty,
 7. karcinogénne,
 8. žieravý – spôsobuje poškodenie kožného tkaniva,
 9. infekčný,
 10. toxické pre plodnosť,
 11. mutagénne – môže spôsobiť mutácie plodov a buniek,
 12. uvoľňovanie toxických plynov,
 13. senzibilizujúce,
 14. ekotoxický – predstavuje nebezpečenstvo pre jeden alebo viac sektorov životného prostredia,
 15. schopné po určitom čase skladovania vykazovať nebezpečné účinky.

Čo je klasifikované ako nebezpečný odpad?

Aké sú druhy nebezpečného odpadu a ktoré látky sú obzvlášť toxické? Na čiernom zozname odpadov, ktoré sa nesmú vkladať do kontajnerov na komunálny odpad, sú tieto druhy odpadu:

 • batérie,
 • akumulátory,
 • chemikálie, silné čistiace prostriedky (bielidlá, čističe kanalizácie), jedy,
 • automobilové oleje,
 • zvyšky drog a
 • tonery do tlačiarní.

Poľské a medzinárodné zákony tiež klasifikujú elektroodpad ako nebezpečný, napríklad: použité elektrické náradie, spotrebná elektronika/domáce spotrebiče, počítače, telefóny atď.

Odpad obzvlášť nebezpečný pre životné prostredie

Rôzne priemyselné, nemocničné alebo stavebné odpady predstavujú jedny z najtoxickejších látok, ktoré ohrozujú život na Zemi. Ide o chemické zmesi, vysoko jedovaté oleje a všetok nebezpečný odpad – príklady takéhoto odpadu zahŕňajú:

 • lekársky a veterinárny odpad (obväzy, jednorazové nástroje, obaly na lieky, plienky, chemikálie a vreckovky),
 • priemyselný a výrobný odpad (použité oleje a procesné kvapaliny, palivá, tuky, farbivá, živice, laky a farby).

Prečo je uvedený odpad klasifikovaný ako najnebezpečnejší? Jeho nesprávne alebo nelegálne skladovanie môže mať katastrofálne následky. Únik alebo rozliatie takýchto toxínov zvyčajne vedie k dlhotrvajúcej kontaminácii životného prostredia a tiež otravám a chorobám ľudí a zvierat.


Komentáre
Zapojte sa do diskusie
Neexistujú žiadne komentáre
Posúdiť užitočnosť informácií
- (žiadny)
Vaše hodnotenie

Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku