CLP Yönetmeliği ne diyor?

Kimyasallar, sanayi dallarının işleyişinin doğal bir parçasıdır. Şubeye bağlı olarak farklı ölçüde kullanılsalar da, madde veya karışımların imalatçıları, ithalatçıları ve alt kullanıcıları ile bunların kullanım güvenliğini sağlamaları gerekmektedir. Kimyasallar arasında, uygun sınıflandırma ve ilgili tehlikeler hakkında bilgi sağlama biçimi gerektiren çok sayıda tehlikeli madde bulunmaktadır. Bu nedenle, bu tür madde veya karışımların kullanımına ilişkin ortak kuralları tanımlayan düzenlemeler oluşturulmuştur. Bunlardan biri de CLP Tüzüğü. Bu yazıda anlamı ve içerdiği sorumluluklar daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Yayınlanan: 4-04-2022

CLP Tüzüğü’nün Anlamı

CLP, Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme ((WE) nr 1272/2008) ile ilgili bir yönetmeliktir. Bunu tanıtmanın temel amacı, kimyasal ürünlerin, maddelerin ve karışımların serbest transferinin yanı sıra yüksek düzeyde sağlık ve çevre koruma sağlamaktır. İşlevi, öncelikle Kimyasalların Küresel Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Sistemine (GHS) dayanmaktadır . CLP Tüzükleri tüm endüstriler için bağlayıcı olacaktır ve kurallarına göre, madde ve karışımların üreticileri, ithalatçıları ve alt kullanıcılarının, tehlikeli kimyasalları piyasaya arz edilmeden önce uygun şekilde sınıflandırması, etiketlemesi ve paketlemesi gerekmektedir.

CLP Tüzüğü’nün ana kuralları

CLP Tüzüğü tarafından getirilen kuralların işleyişinin temel amaçlarından biri, belirli bir kimyasal veya karışımın onu tehlikeli olarak nitelendiren özelliklere sahip olup olmadığını belirlemektir. Bu kriter karşılandığında, toplanan bilgilere, yani toksikolojik verilere dayanarak uygun şekilde sınıflandırılmalıdır. Madde veya karışım belirli bir sınıflandırmanın koşullarını karşılıyorsa, bir sonraki adımda sınıf ve ilgili tehlikelerin kategorisi değerlendirilmelidir. Bu sınıflar tehlikeleri fiziksel, sağlık ve çevresel ve diğer tehlikeler olarak ayırmaktadır. Sınıflandırılmış maddelerin veya karışımların tehlikelerine ilişkin bilgiler, tüketiciler de dahil olmak üzere tedarik zincirinin geri kalanına iletilmelidir. En önemli yollardan biri, kimyasalları kullanımlarından kaynaklanan tehlikelere göre uygun şekilde etiketlemektir. Etiketlere veya güvenlik bilgi formlarına yerleştirilir. Bu, kullanıcıların dikkatini potansiyel tehditlere ve ilgili tehlikeyi yönetme ihtiyacına çeker. CLP yönetmeliğine göre işaretleme için kullanılan unsurlar arasında tehlike türünü belirten işaret sözcükleri ve piktogramlar bulabiliriz. Burada ayrıca belirli bir tehlikenin türünü ve onu önleme yöntemlerini ve ayrıca her bir tehlike sınıfı ve kategorisi için maddelerin depolama ve bertaraf yöntemlerini belirten bazı standart ifadeler bulabiliriz. CLP ayrıca kimyasalların güvenli bir şekilde tedarik edilmesini sağlamaya yardımcı olmak için genel paketleme standartlarını belirler. Yönetmelik aynı zamanda kimyasalların risk yönetimi ile ilgili birçok mevzuatın yasal dayanağıdır.

CLP’de yer alan prosedürler

CLP Tüzüğü, kimyasal maddelerin veya tehlikeli karışımların kullanımına ilişkin tek tip bir prosedür sağlayan birkaç önemli prosedürü de içermektedir.

  • Uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme – tüm Avrupa Birliği için uygun risk yönetimi sağlamak amacıyla, tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi prosedürü uyumlu hale getirilmiştir.
  • Karışımlardaki alternatif kimyasal adlar – bu prosedür, tedarikçilerin bir karışımda bulunan bir madde için alternatif bir kimyasal ad kullanılmasını talep etmelerine olanak tanır. Bu prosedür, ticari faaliyetlerin gizli yapısını ve fikri mülkiyet haklarını korumak için kullanılır.
  • C&L listesi – prosedür, üreticilere ve ithalatçılara, ECHA tarafından tutulan C&L listesinde piyasaya sürülen maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi ile ilgili bilgileri bildirme yükümlülüğü yükler.
  • Zehir tedavi merkezleri – CLP Tüzüğü’nde bulunabilecek böyle bir başlık eki, AB ülkelerinde acil durumlarda kullanabilecek ilgili kuruluşlara (zehir tedavi merkezleri) uyumlu bilgiler sağlamakla yükümlüdür. Ek, piyasaya sürülecek karışımı bağlayan aktif formun tanımlayıcısı olan UFI’yi ve belirli sağlık acil durumlarında kullanıma sunulan bilgileri belirtir.

CLP Tüzüğü, insan sağlığının ve çevrenin korunmasını destekleyen önemli bir yükümlülükler ve diğer düzenlemeler bütünüdür. CLP, GHS ve REACH gibi yönetmeliklerde yürürlükte olan kurallara uyularak, birçok proses için halen vazgeçilmez olan tehlikeli kimyasalların veya karışımların kullanımı daha güvenli hale gelmektedir. Bu alandaki eğitim, küresel endüstrinin ana kollarından biri olan kimya endüstrisinin işleyişi için çok önemlidir.


Yorumlar
Tartışmaya katılın
Yorum yok
Bilginin yararlılığını değerlendirin
- (Yok)
Sizin dereceniz

Sayfa çevrildi. Orijinal sayfayı aç