Apakah yang dikatakan Peraturan CLP?

Bahan kimia adalah sebahagian daripada fungsi cawangan perindustrian. Walaupun ia digunakan pada tahap yang berbeza bergantung kepada cawangan, pengilang, pengimport serta pengguna hiliran bahan atau campuran diperlukan untuk memastikan keselamatan menggunakannya. Di antara bahan kimia, terdapat sejumlah besar bahan berbahaya yang memerlukan klasifikasi dan bentuk yang sesuai untuk menyediakan maklumat tentang bahaya yang berkaitan. Oleh itu, peraturan yang mentakrifkan peraturan biasa untuk menggunakan jenis bahan atau campuran ini dicipta. Salah satunya ialah Peraturan CLP. Dalam artikel ini, maksud dan tanggungjawab yang digabungkan akan diterangkan dengan lebih terperinci.

Diterbitkan: 4-04-2022

Maksud Peraturan CLP

CLP ialah peraturan mengenai Pengelasan, Pelabelan dan Pembungkusan ((WE) nr 1272/2008). Tujuan utama memperkenalkannya adalah untuk memastikan tahap kesihatan dan perlindungan alam sekitar yang tinggi, serta pemindahan bebas produk kimia, bahan dan campuran. Fungsinya berdasarkan terutamanya pada Sistem Pengkelasan dan Pelabelan Bahan Kimia yang Diharmonikan Secara Global (GHS) . Peraturan CLP hendaklah mengikat untuk semua industri, dan mengikut peraturannya, pengilang, pengimport dan pengguna hiliran bahan dan campuran dikehendaki mengelas, melabel dan membungkus bahan kimia berbahaya dengan betul sebelum diletakkan di pasaran.

Peraturan utama Peraturan CLP

Salah satu tujuan utama fungsi peraturan yang diperkenalkan oleh Peraturan CLP adalah untuk menentukan sama ada bahan kimia atau campuran tertentu mempunyai sifat yang melayakkannya sebagai berbahaya. Apabila kriteria ini dipenuhi, ia harus dikelaskan dengan betul berdasarkan maklumat yang dikumpul, iaitu pada data toksikologi. Jika bahan atau campuran memenuhi syarat klasifikasi tertentu, maka dalam langkah seterusnya kelas dan kategori bahaya yang berkaitan harus dinilai. Kelas-kelas ini membahagikan bahaya kepada fizikal, kesihatan dan alam sekitar serta bahaya lain. Maklumat tentang bahaya bahan atau campuran yang telah dikelaskan hendaklah dimaklumkan kepada seluruh rantaian bekalan, termasuk pengguna. Salah satu cara yang paling penting ialah melabelkan bahan kimia dengan betul, berkenaan bahaya yang berkaitan dengan penggunaannya. Ia diletakkan pada label atau dalam helaian data keselamatan. Ini menarik perhatian pengguna kepada potensi ancaman dan keperluan untuk menguruskan bahaya yang berkaitan. Antara elemen yang digunakan untuk menandakan mengikut peraturan CLP, kita boleh menemui perkataan isyarat dan piktogram yang menyatakan jenis bahaya . Kita juga boleh menemui di sini beberapa frasa standard yang menunjukkan jenis bahaya yang diberikan dan kaedah mencegahnya, serta kaedah penyimpanan dan pelupusan bahan untuk setiap kelas dan kategori bahaya. CLP juga menetapkan piawaian pembungkusan am untuk membantu memastikan bekalan bahan kimia selamat. Peraturan itu juga merupakan asas undang-undang untuk banyak perundangan yang berkaitan dengan pengurusan risiko bahan kimia.

Prosedur yang terkandung dalam CLP

Peraturan CLP juga merangkumi beberapa prosedur penting yang menyediakan prosedur seragam berkaitan penggunaan bahan kimia atau campuran berbahaya.

  • Pengelasan dan pelabelan yang diselaraskan – untuk memastikan pengurusan risiko yang betul untuk seluruh Kesatuan Eropah, prosedur pengelasan dan pelabelan bahan kimia berbahaya telah diselaraskan.
  • Nama kimia alternatif dalam campuran – prosedur ini membolehkan pembekal meminta penggunaan nama kimia alternatif untuk bahan yang terkandung dalam campuran. Prosedur ini digunakan untuk melindungi sifat sulit operasi perniagaan dan hak kepada harta intelek.
  • Senarai C&L – prosedur mengenakan kewajipan kepada pengilang dan pengimport untuk memberitahu maklumat yang berkaitan dengan pengelasan dan pelabelan bahan yang diletakkan di pasaran dalam senarai C&L, yang diselenggara oleh ECHA.
  • Pusat rawatan racun – lampiran bertajuk sedemikian, yang boleh didapati dalam Peraturan CLP, mewajibkan untuk memberikan maklumat yang diselaraskan kepada entiti yang berkaitan (pusat rawatan racun) di negara EU yang boleh menggunakannya semasa kecemasan. Lampiran menentukan apa yang dipanggil UFI, iaitu, pengecam bentuk aktif, yang mengikat campuran untuk diletakkan di pasaran, dan maklumat yang disediakan dalam kecemasan kesihatan tertentu.

Peraturan CLP ialah satu set penting kewajipan dan peraturan lain yang menyokong perlindungan kesihatan manusia dan alam sekitar. Dengan mematuhi peraturan yang berkuat kuasa dalam peraturan seperti CLP, GHS dan REACH , ia menjadi lebih selamat untuk menggunakan bahan kimia atau campuran berbahaya, yang masih penting untuk banyak proses. Pendidikan dalam bidang ini sangat penting untuk berfungsinya industri kimia sebagai salah satu cabang utama industri global.


Komen
Sertai perbincangan
Tiada komen
Menilai kebergunaan maklumat
- (tiada)
Penilaian anda

Halaman telah diterjemahkan mesin. Buka halaman asal