Svällande färger som brandskydd

På grund av många brandincidenter på offentliga platser eller industriområden som ägde rum tidigare har brandskydd blivit en nyckelfråga. För närvarande finns det många specialiserade lösningar för att öka materialets motståndskraft mot brand.

Publicerad: 4-11-2021

Är varje brand lika farlig?

Bränder varierar beroende på mängden värme som släpps ut till omgivningen , vilket betyder på grund av evenemangets temperatur. Bostadsbyggnader och offentliga platser (kontor, konserthus, sjukhus, idrottsanläggningar, köpcentrum) utsätts för temperaturer på runt 600°C strax efter 5 minuters brand. Å andra sidan, under brand på grund av antändning av bränsle (petroleum, gas) kan omgivningstemperaturen efter 5 minuter vara upp till 1100°C. Den förra typen av bränder kallas cellulosabrand , den senare är kolvätebrand . Ett särskilt fall av kolvätebrand är jetbrand, som är resultatet av utstötning av en mycket brandfarlig vätska, temperaturen är då över 1200°C. För att ge säkerhet och egendomsskydd används avancerade lösningar. I byggnader som är utsatta för cellulosabrand är skyddet mindre krävande än för industrikonstruktioner som är särskilt utsatta för kolvätebränder.

Diagram 1. Temperaturförändring över tid orsakad av olika typer av brand
Källa: PPG Protective & Marine Coatings, broszura PITT-CHAR XP – Den ultimata lösningen för extrema kolvätebrandscenarier

Vad är passivt skydd av byggnader och stålkonstruktioner?

En av brandskyddsmetoderna är att öka byggnadskonstruktioners brandmotstånd (den tid under utvecklad brand då byggnadselementen behåller sin användbarhet). Tack vare denna metod försenas ögonblicket för fullständig förstörelse av byggnaden , vilket förlänger tiden för räddningsoperationen. Denna typ av skydd definieras som passivt skydd . Passivt skydd omfattar bland annat beläggning av stålkonstruktioner med högspecialiserade brandskyddsfärger . De viktigaste är svällande beläggningar. Under brandförhållanden ökar de svällande färgerna sin volym flera gånger och bildar på metallytan ett lager av kol med skyddande och isolerande egenskaper. Som ett resultat minskar ståltemperaturökningen och därför kan konstruktionens lastkapacitet bibehållas upp till 4 timmar. Sådana lösningar krävs på borrplattformar, anläggningar för lagring av brandfarliga vätskor, petrokemiska anläggningar, raffinaderier, gasolterminaler och skeppsbyggnad.

Hur fungerar svällande beläggningar?

Brandskyddande färgegenskaper erhålls genom att använda lämpliga tillsatser i formuleringar. För svällande färger är det nödvändigt att använda minst tre typer av tillsatser med en strikt definierad funktion som tillsammans bildar ett skyddande lager.

Flik. 1. Process för svällande beläggningar
BEARBETA:
fosforsyrautsöndring på grund av termisk nedbrytning av fosforkomponent bildning av kolskikt genom fosforsyrareaktion med kolkällatillsats intumescens av kolskiktet genom gasutveckling
FUNKTIONELL ADDITIV
källa till syra (t.ex. ammoniumpolyfosfat, fosfatester) kolkälla (t.ex. pentaerytritol) expanderande medel (t.ex. melamin)

PCC Rokita lösningar för svällande färger

Phosphorus Chemical Complexs erbjudande inkluderar bland annat produkter dedikerade till svällande färger som främst är utformade för att skydda stålkonstruktioner mot kolvätebränder. Den populäraste lösningen av världens största tillverkare av brandskyddsfärger är Roflam B7 . Produkten kombinerar funktionen av ett flamskyddsmedel och viskositetsreducerare, och blir en mycket viktig komponent i svällande färger. För att hålla jämna steg med den växande efterfrågan på färgmarknaden utökades PCC Rokita portföljen med Roflam B7L flamskyddsmedel. Denna produkt är helt säker för miljön och människors hälsa. Jämfört med andra produkter från fosforarylestrargruppen kännetecknas den av bristande faroklassificering enligt GHS-systemet. Tack vare dessa fördelar kan tillsatsen användas i miljövänliga produkter. Aleksandra Marek , teknisk servicespecialist Kamil Cieślak , teknisk service- och produktutvecklingschef PCC Rokita


Kommentarer
Gå med i diskussionen
Det finns inga kommentarer
Bedöm användbarheten av information
- (ingen)
Ditt betyg

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan