Nazwa chemiczna:

Nonylofenol

Segment:

chloroalkalia, surowce i półprodukty

Branże i aplikacje:

CASE, elastomery, kleje i spoiwa, powłoki, uszczelniacze, czyszczenie i mycie przemysłowe, detergenty, farby i lakiery, kleje, przemysł budowlany, budownictwo drogowe, dodatki do betonu i zapraw, kleje i spoiwa budowlane, przemysł metalurgiczny, czyszczenie, obróbka, przemysł wydobywczy, wydobycie metali, wydobycie ropy i gazu, surowce i półprodukty chemiczne, środki smarowe i płyny funkcyjne, przemysłowe oleje smarowe, tworzywa sztuczne, dodatki do tworzyw sztucznych, wydobycie i produkcja ropy i gazu

Funkcja:

surowce i półprodukty chemiczne

Budowa:

alkilofenole

Producent:

PCC Synteza S.A.

Nr CAS:

84852-15-3

Opis

Nonylofenol LV jest bezbarwną, lepką cieczą o charakterystycznym zapachu. Jest to mieszanina izomerów zawierająca głównie p-nonylofenol. Nonylofenol LV jest rozpuszczalny w alkoholach alifatycznych, ketonach, estrach i węglowodorach alifatycznych. Bardzo trudno rozpuszcza się w wodzie.

Własności fizykochemiczne Nonylofenolu LV:

 • Zakres wrzenia: ok. 290 – 3100C,
 • Gęstość w temperaturze 200C: ok. 0,95 g/cm3,
 • Temperatura zapłonu: ok. 1500C ,
 • Temperatura samozapłonu: ok. 3700C,
 • Lepkość w temperaturze 250C: 1500-1800 mPas,
 • Rozpuszczalność w wodzie: 6 mg/dm3.

Lepkość Nonylofenolu LV (low viscosity) w temperaturze 250C wynosi od 1500 do 1800 mPas, co jednocześnie odróżnia ten produkt od standardowego Nonylofenolu, którego lepkość w temperaturze 250C wynosi od 1500 do 2500 mPas.

Nonylofenol LV spełnia rolę półsurowca (półproduktu) w procesach produkcyjnych.

Proces wytwarzania Nonylofenolu LV obejmuje alkilację fenolu trimerem propylenu wobec silnie kwaśnej żywicy jonowymiennej jako katalizatora, a następnie wydzielenie produktu w dwuetapowej destylacji prowadzonej pod próżnią. Do układu reakcyjnego wprowadza się trimer propylenu i fenol w sposób ciągły. Reakcja polega na wielokrotnej cyrkulacji mieszaniny reakcyjnej, w odpowiedniej temperaturze, przez złoże katalizatora umieszczone w reaktorze. Mieszaninę poreakcyjną wyprowadza się z układu reakcyjnego w sposób ciągły, kontaktuje z anionitem dla usunięcia substancji kwaśnych i poddaje wstępnemu rozdziałowi destylacyjnemu na wyparce filmowej pracującej pod próżnią.

Podczas wstępnej destylacji otrzymuje się dwie frakcje. Frakcja lekka, stanowiąca nieprzereagowane surowce, jest zawracana do układu reakcyjnego, natomiast frakcja ciężka, stanowiąca surowy nonylofenol, jest poddawana destylacji periodycznej pod próżnią. W trakcie destylacji periodycznej otrzymuje się przedgon zawracany do procesu oraz nonylofenol. Pozostałość destylacyjną gromadzi się i co pewien czas destyluje pod próżnią dla wydzielenia z niej nonylofenolu, który jest zawracany do procesu. Pozostałość końcowa jest usuwana z procesu i służy do komponowania frakcji polialkilofenolowej. Niereaktywne zanieczyszczenia surowca (trimeru propylenu), gromadzące się w cyrkulujących strumieniach technologicznych, są wyprowadzane w postaci frakcji węglowodorów przez kondensację frakcjonowaną podczas destylacji wstępnej .

Nonylofenol LV jest surowcem do wytwarzania środków powierzchniowo czynnych, antyutleniaczy i dodatków do olejów smarowych. Związek ten może zostać poddany etoksylacji w celu wytworzenia niejonowych środków powierzchniowo czynnych, które mają zastosowanie przemysłowe, komercyjne oraz w gospodarstwach domowych. Pozostałość może być wykorzystywana do wysoko wydajnych płynów, proszków i środków czyszczących w gospodarstwach domowych. Największe zastosowanie znajdują 9 molowe etoksylaty (9 moli tlenku etylenu na 1 mol nonylofenolu). Etoksylaty o najniższej liczbie molowej (4-6 moli tlenku etylenu) są wykorzystywane jako emulgatory do smarów i olejów smarowych oraz do środków powierzchniowo czynnych. Etoksylaty o wyższej liczbie molowej (13 moli tlenku etylenu lub więcej) stosowane są jako emulgatory polimeryzacji i pestycydowe środki wspomagające.

Nonylofenole są głównymi środkami powierzchniowo czynnymi w przemyśle włókienniczym, gdzie wspomagają operacje na stałych częściach prasy oraz w procesie mycia barwników, jak również w czyszczeniu włókien. W przemyśle papierniczym stosowane są jako środki zwilżające, stanowią również składnik farb lateksowych. Nonylofenole znajdują także zastosowanie w przetwarzaniu tworzyw sztucznych oraz w obróbce metali. Etoksylowany nonylofenol może również zostać poddany sulfonowaniu lub fosforylowaniu w celu wytworzenia detergentów anionowych.

Nonylofenol LV jest stosowany do produkcji fosforanowych antyutleniaczy, które chronią gumę poprzez rozkład wodoronadtlenków oraz działają jako stabilizatory tworzyw sztucznych i elastomerów. Zastosowanie fosforanów jest również dozwolone w sposób pośredni w przemyśle spożywczym. Związki te stosowane są również jako drugorzędne antyutleniacze związanych fenoli, wykorzystywanych jako stabilizatory tworzyw sztucznych. Tris-(4-nonylofenyl) fosforan (TNPP) jest antyutleniaczem wytwarzanym z nonylofenolu w największej skali.

Zużycie pozostałych produktów nonylofenolu obejmuje dodatki fenolanowe olejów smarowych, lepiszczy i etoksylowanych żywic nonylofenolowoformaldehydowych. Fenolany wapniowe i barowe nadają właściwości detergentowe preparatom będącym dodatkami w obróbce metali i olejach maszynowych. Zajmują one jednak małą część rynku w porównaniu z analogicznymi produktami dodecylofenolu. Etoksylowane żywice alkilofenolowoformaldehydowe są stosowane jako środki powierzchniowo czynne w obszarze olejów.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • surowiec do wytwarzania środków powierzchniowo czynnych, antyutleniaczy i dodatków do olejów smarowych
 • etoksylowany nonylofenol stosowany jest w produkcji niejonowych środków powierzchniowo czynnych, które mają zastosowanie przemysłowe, komercyjne oraz w gospodarstwach domowych
 • nonylofenole znajdują zastosowanie w przetwarzaniu tworzyw sztucznych oraz w obróbce metali
 • stosowany do produkcji fosforanowych antyutleniaczy
 • składnik dodatków fenolanowych olejów smarowych, lepiszczy i etoksylowanych żywic nonylofenolowoformaldehydowych

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
nonylofenol niska lepkość; nonylofenol; NF; paranonylofenol; alkilofenol; alkilofenole; alkilowa pochodna fenolu; (Ukryj)

Tagi:

nonylofenol przemysłowe surfactanty specjalistyczne surfactanty dodatki do żywic dodatki dla przemysłu wydobywczego
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .