Czyszczenie i mycie przemysłowe

Grupa PCC posiada w swojej ofercie szeroką gamę surowców oraz produktów gotowych dedykowanych branży czyszczenia przemysłowego i instytucjonalnego. Oferta ta skierowana jest zarówno do producentów przemysłowych środków czyszczących i piorących, jak również do użytkowników końcowych.

Kluczowymi składnikami wszelkich formulacji czyszczących są surfaktanty, również wytwarzane w Grupie PCC. W zależności od swojej budowy mogą pełnić rozmaite funkcje użytkowe w profesjonalnych środkach czystości.

Opublikowano: 28-04-2016

Czyszczenie przemysłowe i instytucjonalne

Czyszczenie przemysłowe i instytucjonalne (ang. I&I – Industrial and Institutional Cleaning) to branża, która ma ogromne znaczenie dla przemysłu spożywczego, mleczarskiego, browarnictwa oraz utrzymania i konserwacji budynków przemysłowych i instytucjonalnych. Dbałość o higienę i czystość w szpitalach oraz innych miejscach publicznych powinno być kluczowym działaniem, chociażby ze względów zdrowotnych. Ryzyko zarażenia chorobami zakaźnymi spowodowało, że konsumenci są coraz bardziej świadomi zagrożeń wynikających z braku utrzymania czystości. W efekcie, na przestrzeni ostatnich lat doprowadziło to do ogólnego wzrostu wydatków na profilaktykę i ochronę zdrowia. Prognozuje się, że rosnąca świadomość konsumentów na temat chorób zakaźnych wywoływanych przez bakterie i wirusy, będzie czynnikiem napędzającym koniunkturę w branży czyszczenia i mycia przemysłowego. Utrzymywanie czystości środowiska opieki zdrowotnej, a tym samym minimalizacja stężenia czynników chorobotwórczych, jest najlepszym sposobem zapobiegania infekcjom. Bezpośrednio przekłada się to także na bezpieczeństwo pacjentów, jak i również na obniżenie kosztów opieki zdrowotnej społeczeństwa.

Zapewnienie czystości jest także niezwykle istotne w przemyśle spożywczym i stanowi kluczowy aspekt związany z bezpieczeństwem żywności. Dzięki myciu i dezynfekcji zapobiega się zanieczyszczeniom mikrobiologicznym, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić nawet do sytuacji zagrażających życiu ludzkiemu. Stosowanie odpowiednich środków czyszczących i dezynfekujących bezpośrednio przekłada się także na żywotność maszyn i instalacji produkcyjnych, co stanowi niezwykle ważny aspekt np. w przemyśle ciężkim.

Grupy środków czystości i ich przeznaczenie

I&I to branża zużywająca bardzo duże ilości środków chemicznych, których głównym przeznaczeniem jest utrzymanie czystości i sterylności. Oczywiście preparaty czyszczące mogą także pełnić szereg innych funkcji związanych np. z utrzymaniem i konserwacją budynków oraz instalacji przemysłowych. W tym celu stosowane są odpowiednie technologie mycia i czyszczenia.

Największą grupę takich środków stanowią preparaty dedykowane do czyszczenia technicznego. Można tu wyróżnić produkty o bardzo różnorodnym zastosowaniu, np. do czyszczenia wnętrz fabryk produkcyjnych, warsztatów samochodowych, magazynów oraz ich wyposażenia (np. pojazdów transportowych), a także przeznaczone do określonych typów powierzchni (np. metali) lub o wybranej charakterystyce (np. do odtłuszczania, odlakierowania czy też obróbki chemicznej).

Darmowy ebook o praniu przemysłowym
Opracowany przez ekspertów Grupy PCC

Detergenty do zastosowań profesjonalnych
Prezentacja do pobrania I&I

Kolejną grupą środków czystości są produkty przeznaczone dla branży hotelarsko-gastronomicznej. Wykorzystywane są głównie do mechanicznego mycia naczyń, czyszczenia sprzętu kucharskiego oraz celów dezynfekcyjnych.

Wśród artykułów chemii gospodarczej znajdują się również produkty przeznaczone do czyszczenia i utrzymania higieny budynków. Zaliczamy do nich środki wykorzystywane we wnętrzach (np. do czyszczenia, podłóg, klimatyzacji i toalet), a także na zewnątrz (np. do odświeżania budynków).

Ostatnią grupą są produkty czyszczące i dezynfekujące dla sektora spożywczego, a także środki wykorzystywane w rolnictwie, np. do utrzymywania higieny budynków inwentarskich. Mogą to być również detergenty wykorzystywane w pralniach chemicznych oraz w służbie zdrowia.

Mycie instytucjonalne jest kluczowe dla zachowania odpowiedniego poziomu higieny w miejscach publicznych. Obejmuje ono także mycie w układach zamkniętych (tzw. CIP – Cleaning in place), szczególnie ważne w przemyśle spożywczym. W tych zastosowaniach istotnym jest, aby środek czyszczący nie generował piany. W czyszczeniu I&I piana może mieć dwojakie zastosowanie. Z jednej strony jest bardzo ważnym czynnikiem przy czyszczeniu powierzchni, ale może się też okazać sporym utrudnieniem w procesach prowadzonych w  układach zamkniętych (np. przy praniu przemysłowym).

Rodzaje środków czyszczących

Kluczowym jest, aby środki do czyszczenia w branży I&I były wysoce skuteczne, a przy tym wydajne. Bardzo ważnym aspektem jest też ich wpływ na środowisko. Preparaty czyszczące w formie roztworów trafiających do ścieków powinny być jak najmniej szkodliwe dla środowiska i łatwo biodegradowalne.

Na skuteczność i wydajność preparatów czyszczących wpływają surfaktanty (środki powierzchniowo czynne). Ich stosowanie w środkach czyszczących umożliwia usuwanie trudnych zabrudzeń. Substancje powierzchniowo czynne rozpuszczają je, dyspergują i emulgują, a dzięki ich właściwościom zwilżającym procesy te zachodzą bardzo szybko. Surfaktanty pozwalają chronić czyszczone powierzchnie i materiały, szczególnie te wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto, środki te są kompatybilne ze składnikami dezynfekującymi i wzmacniają ich działanie poprzez ułatwienie penetracji czyszczonych powierzchni.

Surfaktanty pianotwórcze

W aplikacjach, gdzie pożądana jest obecność piany, stosuje się surfaktanty o zdolnościach pianotwórczych. Grupa PCC posiada w swojej ofercie szereg produktów o takich właściwościach. Wśród nich znajdują się środki o charakterze anionowym, takie jak siarczanowane alkohole tłuszczowe (ROSULfan), ich etoksylowane pochodne (SULFOROKAnol) oraz alkilobenzenosulfoniany (kwas ABS oraz ABSNa). Głównym atutem ROSULfanów jest ich zdolność do wytwarzania gęstej i stabilnej piany, ułatwiającej usuwanie zanieczyszczeń. Z kolei SULFOROKAnole, oprócz swoich właściwości pianotwórczych, charakteryzują się także wysokim stopniem uwodnienia piany i tworzą pęcherzyki o małej średnicy. Są one wykorzystywane jako składniki detergentów o bardzo szerokim zastosowaniu. Ważną grupę surfaktantów pianotwórczych stanowią betainy w postaci serii produktów o nazwie handlowej ROKAmina. Oprócz generowania wysokiej i stabilnej piany, wykazują one również właściwości zagęszczające. Szczególnie polecanym produktem z tej serii jest ROKAmina K40, która znajduje zastosowanie jako składnik preparatów typu All Purpose Cleaning (APC). Produkt ten jest polecany do czyszczenia powierzchni szklanych i błyszczących z uwagi na to, że nie pozostawia smug.

Surfaktanty niskopienne

W zastosowaniach, gdzie piana jest zjawiskiem niekorzystnym, polecane jest wykorzystanie  substancji powierzchniowo czynnych o obniżonych właściwościach pianotwórczych. ROKAnole LP to grupa alkoksylowanych alkoholi tłuszczowych charakteryzujących się wysokimi zdolnościami zwilżającymi, a także zdolnością do regulowania pienienia. Dla aplikacji niepianowych bądź takich, gdzie konieczne jest usunięcie piany, mogą być stosowane produkty serii ROKAmer. Jest to seria kopolimerów blokowych EO/PO dedykowanych do mycia instytucjonalnego i przemysłowego. ROKAmery dzięki swoim właściwościom antypiennym zmniejszają napięcie powierzchniowe pomiędzy cieczą a powietrzem, poprawiając drenaż piany, co powoduje jej redukcję.

Surfaktanty zwilżające

Bardzo ważną grupę składników występujących w preparatach dla branży I&I stanowią dodatki zwilżające. Ułatwiają one proces usuwania zanieczyszczeń dzięki efektywnemu obniżaniu napięcia powierzchniowego pomiędzy czyszczoną powierzchnią i roztworem myjącym. Grupa PCC posiada w swojej ofercie etoksylowane alkohole tłuszczowe o różnej długości łańcucha, które dzięki swojej budowie zapewniają odpowiednią zwilżalność. Wśród nich znajdują się między innymi pochodne alkoholu C13 (ROKAnol IT), alkoholu C9-C11 (ROKAnol NL) oraz alkoholu C6-C12 (ROKAnol ID). Bardzo dobre właściwości zwilżające wykazują także ROKAnole GA – etoksylowane pochodne alkoholu Guerbeta, czyli rozgałęzionego alkoholu C10. Roztwory wodne tych produktów wykazują odporność na kwasy i twardą wodę, dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim spektrum środków czyszczących

Surfaktanty emulgujące

W usuwaniu różnego typu zabrudzeń kluczowym jest stosowanie składników o wysokiej skuteczności emulgowania. Działanie emulgatorów polega na łączeniu dwóch niemieszalnych ze sobą cieczy, dzięki czemu powstaje emulsja. W takich zastosowaniach doskonale sprawdzają się etoksylowane kwasy tłuszczowe (seria ROKAcet) oraz etoksylowane alkohole tłuszczowe o łańcuchu C16-C18 (ROKAnol O, ROKAnol K, ROKAnol T). Produkty serii ROKAcet zapewniają kompatybilność z surfaktantami anionowymi i amfoterycznymi. Dodatkowo są one oparte na odnawialnych surowcach roślinnych i całkowicie biodegradowalne.

Formulacje czyszczące

Grupa PCC posiada w swojej ofercie również formulacje czyszczące przeznaczone do różnych zastosowań. Znajdują się wśród nich takie produkty jak EXOclean AC, czyli kwaśny preparat przeznaczony do usuwania szczególnie trudnych zabrudzeń z autocystern, kontenerów i rurociągów. Kolejnym preparatem jest EXOclean MC dedykowany do mycia i odtłuszczania powierzchni metalowych w celu przygotowania do naniesienia powłok malarskich. Skuteczne odtłuszczanie i usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych z różnych powierzchni zapewniają preparaty RotClean i Rotquick.

Produkty chloropochodne

W produkcji przemysłowych środków czyszczących kluczowe zastosowanie znajdują także proste substancje chemiczne. Należą do nich: ług sodowy, podchloryn sodu oraz kwas solny. Produkty te wytwarzane są na nowoczesnych instalacjach Grupy PCC – instalacji elektrolizy membranowej oraz na wydziale syntezy kwasu solnego – umożliwiających uzyskanie produktów o najwyższej jakości i czystości. Soda kaustyczna i ług sodowy wykorzystywane są w produkcji surfaktantów, a także znajdują zastosowanie jako środki myjąco-dezynfekujące doskonałe do odkażania, udrażniania i czyszczenia różnego rodzaju powierzchni oraz armatury sanitarnej. W tych zastosowaniach doskonale sprawdza się także podchloryn sodu, mogący pełnić funkcję środka dezynfekującego wykorzystywanego do odkażania, odtłuszczania i czyszczenia różnego rodzaju powierzchni oraz armatury sanitarnej.

Profesjonalne środki czyszczące

Oprócz surowców do produkcji preparatów czyszczących w branży I&I, w ofercie Grupy PCC znajdują się również produkty gotowe w postaci profesjonalnych środków utrzymania czystości do usuwania brudu różnego pochodzenia. Innowacyjne rozwiązania technologiczne zastosowane w serii ROKO pozwalają na szerokie spektrum ich zastosowań. Dzięki skuteczności i uniwersalności preparaty te mogą być również wykorzystywane w myciu maszynowym. W tej serii znajdują się między innymi preparaty do mycia powierzchni szklanych, np. ROKO GOLD GLAWIN. Dzięki swojej budowie produkt ten nie pozostawia smug i zacieków oraz utrudnia osadzanie pary na materiałach wykonanych ze szkła, takich jak np. ramy, szyby samochodowe i okienne oraz lustra. W ofercie profesjonalnych środków znajdują się także preparaty przeznaczone do czyszczenia, dezynfekcji oraz wybielania różnych powierzchni (ROKO CLASIK WC TRIO), a także do usuwania zabrudzeń, rdzy oraz osadów z kafli, armatur oraz powierzchni odpornych na działanie kwasów (ROKO CLASIK KAMIEŃ I RDZA).

W szerokim portfolio produktowym Grupy PCC można znaleźć również środki do mycia termicznych instalacji procesowych (w szczególności pokrytych nagarem, spiekami, zwęgleniem, przypalenizną) oraz obiegów zamkniętych, kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt. Seria produktów Solvaren doskonale sprawdzi się także do inżektorowego mycia i odtłuszczania komór wędzarniczych, pieców piekarniczych oraz konwekcyjno-parowych.

Globalny popyt na środki piorące i czyszczące spowodowany jest znacznym wzrostem liczby ludności i rosnącymi normami użytkowania związanymi z coraz to większą troską o higienę. Czyszczenie bez korzystania z jakichkolwiek detergentów jest niezwykle czasochłonne i stosunkowo nieefektywne. Dlatego korzystanie z profesjonalnych produktów jest bardzo istotne, gdyż sprawia, że jest to zadanie łatwe, szybkie i przede wszystkim skuteczne. Dodatkowo coraz większa świadomość w zakresie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, dbania o bezpieczne przechowywanie żywności, czy też sterylizowania powierzchni domowych skutecznie napędza rynek środków do prania i czyszczenia. Dzięki rosnącej świadomości, konsumenci są coraz bardziej skłonni do nabywania wysokiej jakości środków myjących.

Czyszczenie przemysłowe

Przemysł to jeden z filarów rozwoju społeczeństwa. Skupia on wiele branż, które zajmują się produkcją na światową skalę. Jest to między innymi przemysł metalurgiczny, przemysł maszynowy, przemysł energetyczny, przemysł materiałów budowlanych, przemysł spożywczy, czy też przemysł energetyczny i wiele innych.

Większość produkcji oparta jest o ogromne instalacje i składa się z wielu maszyn przemysłowych. By zapewnić jak najlepszą jakość produktu wdrażane są coraz nowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Jednak najważniejszym czynnikiem, pozwalającym na zachowanie bezpieczeństwa wśród pracowników, jak i wśród użytkowników powstających produktów, jest czystość zachowywana na produkcji. Czyszczenie instalacji przemysłowych wymaga użycia odpowiednich preparatów, a niekiedy także specjalnych urządzeń. Istotnym jest by przemysłowe środki czyszczące dobierać zgodnie z przeznaczeniem dla danej branży. Inne preparaty będą odpowiednie dla branży spożywczej, a jeszcze inne dla przemysłu materiałów budowlanych. Niewłaściwy dobór przemysłowych środków myjących może źle wpłynąć na późniejszy proces produkcji.

Stan techniczny urządzeń i maszyn jest istotnym czynnikiem dla efektywności pracy. Czyszczenie maszyn przemysłowych to proces, który może być przeprowadzany na różne sposoby. Wyróżnia się między innymi takie technologie jak czyszczenie suchym lodem, czyszczenie przy użyciu przemysłowych środków myjących, czyszczenie suchą parą, czy też czyszczenie ciśnieniowe.

Producenci przemysłowych środków czyszczących zwracają szczególną uwagę by produkty były wysoce wydajne i bardzo skuteczne. Pamiętając przy tym o aspektach środowiskowych. Czyszczenie instalacji przemysłowych wymaga użycia dużej ilości środków. Dlatego też istotne jest by roztwory, które po myciu trafiają do ścieków były biodegradowalne oraz jak najmniej szkodliwe dla środowiska.

Czyszczenie maszyn i instalacji musi odbywać się regularnie i przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności. Najlepiej wykorzystywać do tego sprawdzonej jakości przemysłowe środki czyszczące. Takie działanie zapewni bezpieczeństwo procesu produkcji oraz pracowników.

Mycie przemysłowe

Jednym z kluczowych aspektów w prawidłowym utrzymaniu przemysłu jest zachowanie czystości na liniach produkcyjnych. Każda branża wymaga szczególnych warunków pracy, ale wyjątkowo dużą wagę do czystości przywiązuje się między innymi w przemyśle spożywczym czy też w branży medycznej i farmaceutycznej.

Czyszczenie instalacji przemysłowych oraz maszyn zapewnia bezpieczeństwo produktów, które są przeznaczone do późniejszej sprzedaży. Mycie przemysłowe oraz dezynfekcja zapobiegają min. zanieczyszczeniom mikrobiologicznym, dzięki czemu produkty nie zagrażają zdrowiu i życiu konsumentów. Zachowanie czystości na stanowisku pracy jest także istotnym aspektem dla pracowników. Prawidłowa higiena zapewnia nam bezpieczeństwo.

Przemysłowe środki czyszczące – Grupa PCC

Mycie przemysłowe odgrywa kluczową rolę i ważne jest stosowanie sprawdzonych preparatów czyszczących oraz dezynfekujących. Regularnie prowadzone czyszczenie przekłada się na żywotność instalacji przemysłowych oraz maszyn.

Preparaty należy dobierać ze względu na ich przeznaczenie dla danej branży, ponieważ może to mieć istotny wpływ na produkt końcowy.

W ofercie Grupy PCC znaleźć można gotowe formulacje czyszczące, preparaty dezynfekujące, a także szereg surowców chemicznych wspierających środki do mycia przemysłowego. Katalog produktów przedstawia duży wybór surfaktantów pianotwórczych, niskopiennych, zwilżających, czy też emulgujących. Ważną kategorią są także produkty chloropochodne, takie jak podchloryn sodu, czy kwas solny, które znajdują zastosowanie zarówno w dezynfekcji, jak i czyszczeniu instalacji przemysłowych.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena